Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?awa:...quipement de physiothÈrapie

2023/S 194-606097  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-O?awa: ...quipement de physiothÈrapie 2023/S 194-606097 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ? Opieki Zdrowotnej w O?awie NumÈro national d'identification: 9121650658 Adresse postale: 55-200 O?awa, ul.K.Baczy?skiego 1, pok 5 Ville: O?awa Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 55-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra S?abicka-B?auciak Courriel: zamowienia@zozolawa.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713132638 Fax: +48 713132638 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zozolawa.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: https://zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu medycznego do poradni specjalistycznych VI NumÈro de rÈfÈrence: ZOZ/DZP/PN/17/23
II.1.2) Code CPV principal 33155000 ...quipement de physiothÈrapie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest: Dostawa sprz?tu medycznego do poradni specjalistycznych VI dla Zespo?u Opieki zdrowotnej, ul. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
   2.  ZamÛwienie obejmuje swoim zakresem 1 cz???, w tym: Zadanie nr 3 - Balkonik do reedukacji chodu
   3.  Ilo?ci, charakterystyk? oraz parametry techniczno-u?ytkowe przedmiotu zamÛwienia okre?lono w opisie przedmiotu zamÛwienia ñ Za??cznik nr 2-3 (odpowiednio dla poszczegÛlnych zada?)oraz Za??cznikach nr 1, 5 do specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 19 768.52 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ? Opieki Zdrowotnej w O?awie ul. Baczy?skiego 1, O?awa
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 3 - Balkonik do reedukacji chodu - zgodnie z Za??cznikiem nr 2-3 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPDS.12.01.00-02-0004/22-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 141-451059
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu medycznego do poradni specjalistycznych VI
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alreh Medical Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 18 518.52 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 768.52 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniudanego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cegoprzepisÛw niniejszej ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp, jak dlapost?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz niniejszej SIWZ przys?uguj? rÛwnie?organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-670 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Dostawa sprz?tu medycznego do poradni specjalistycznych VI 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33155000 - Équipement de physiothérapie