Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-I?awa:Services de déneigement

2022/S 181-512923  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-I?awa: Services de déneigement 2022/S 181-512923 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POWIAT I?AWSKI - POWIATOWY ZARZ?D DRÓG W I?AWIE Numéro national d'identification: REGON 510854569 Adresse postale: ul. Tadeusza Ko?ciuszki 33A Ville: I?awa Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 14-200 Pays: Pologne Courriel: pzd@powiat-ilawski.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://powiat-ilawski.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://bip.powiat-ilawski.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu i?awskiego w sezonie zimowym 2022/2023 Numéro de référence: DT3B.264.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja us?ug polegaj?cych na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu i?awskiego w sezonie zimowym 2022/2023.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 636 250.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy I?awa i gminy Lubawa (bez miasta I?awa i Lubawa)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
teren powiatu i?awskiego
II.2.4) Description des prestations:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy I?awa i gminy Lubawa (bez miasta I?awa i Lubawa). Zadanie polegaj?ce na: a) przygotowaniu 20% mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 3600 ton (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz sk?adowanie gotowej mieszanki, za?adunek mieszanki na piaskarki), b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinków dróg powiatowych, c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy oraz utrzymanie w pe?nej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obs?ugi technicznej, d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracowników odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dzia?a? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie ??czno?ci telefonicznej z obs?uguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komórkowe), e) gotowo?? sprz?tu do ?wiadczenia us?ug b?dzie p?atna w wysoko?ci maksymalnie 3 000 z? netto za 1 szt. wymaganego sprz?tu za jeden miesi?c
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Rozpocz?cie realizacji zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Susz i gminy Kisielice (bez miasta Susz i Kisielice)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
teren powiatu i?awskiego
II.2.4) Description des prestations:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Susz i gminy Kisielice (bez miasta Susz i Kisielice). Zadanie polegaj?ce na: a) przygotowaniu 20% mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 1700 ton (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz sk?adowanie gotowej mieszanki, za?adunek mieszanki na piaskarki) b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinków dróg powiatowych, c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy oraz utrzymanie w pe?nej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obs?ugi technicznej, d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracowników odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dzia?a? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie ??czno?ci telefonicznej z obs?uguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komórkowe), e) gotowo?? sprz?tu do ?wiadczenia us?ug b?dzie p?atna w wysoko?ci maksymalnie 3 000 z? netto za 1 szt. wymaganego sprz?tu za jeden miesi?c,
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Rozpocz?cie realizacji zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zalewo (bez miasta Zalewo)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
teren powiatu i?awskiego
II.2.4) Description des prestations:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zalewo (bez miasta Zalewo). Zadanie polegaj?ce na: a) przygotowaniu 20% mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 1000 ton (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz sk?adowanie gotowej mieszanki, za?adunek mieszanki na piaskarki) b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinków dróg powiatowych, c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy oraz utrzymanie w pe?nej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obs?ugi technicznej, d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracowników odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dzia?a? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie ??czno?ci telefonicznej z obs?uguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komórkowe), e) gotowo?? sprz?tu do ?wiadczenia us?ug b?dzie p?atna w wysoko?ci maksymalnie 3 000 z? netto za 1 szt. wymaganego sprz?tu za jeden miesi?c
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Rozpocz?cie realizacji zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie ulic, chodników i ?cie?ek rowerowych na terenie miasta I?awa
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
teren powiatu i?awskiego
II.2.4) Description des prestations:
Zimowe utrzymanie ulic, chodników i ?cie?ek rowerowych na terenie miasta I?awa. Zadanie polegaj?ce na: a) przygotowaniu 20% mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 700 ton (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz sk?adowanie gotowej mieszanki, za?adunek mieszanki na piaskarki) b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinków ?cie?ek rowerowych, chodników i ulic powiatowych, c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy oraz utrzymanie w pe?nej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obs?ugi technicznej, d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracowników odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dzia?a? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie ??czno?ci telefonicznej z obs?uguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komórkowe), e) gotowo?? sprz?tu do ?wiadczenia us?ug b?dzie p?atna w wysoko?ci maksymalnie 3 000 z? netto za 1 szt. wymaganego sprz?tu za jeden miesi?c
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Rozpocz?cie realizacji zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Lubawa
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
teren powiatu i?awskiego
II.2.4) Description des prestations:
Zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Lubawa. Zadanie polegaj?ce na: a) przygotowaniu 20% mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 200 ton (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz sk?adowanie gotowej mieszanki, za?adunek mieszanki na piaskarki) b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu wyznaczonych odcinków ulic powiatowych i chodników, c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy oraz utrzymanie w pe?nej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obs?ugi technicznej, d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracowników odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dzia?a? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych), zapewnienie ??czno?ci telefonicznej z obs?uguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komórkowe), e) gotowo?? sprz?tu do ?wiadczenia us?ug b?dzie p?atna w wysoko?ci maksymalnie 3 000 z? netto za 1 szt. wymaganego sprz?tu za jeden miesi?c
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Rozpocz?cie realizacji zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 127-361671
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu i?awskiego w sezonie zimowym 2022/2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wielobran?owy Zak?ad Us?ugowo-Produkcyjny i Handlowy "SPOMER" Sp. z o.o. Numéro national d'identification: 7440005695 Adresse postale: ul. Biskupska 7 Ville: I?awa Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 14-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 870 020.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu i?awskiego w sezonie zimowym 2022/2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. Renata Szmigiel Numéro national d'identification: 5811331621 Adresse postale: Adamowo 10a Ville: Susz Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 14-240 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 694 980.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu i?awskiego w sezonie zimowym 2022/2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych w Zalewie Spó?ka z o.o.
Adresse postale: Ul. 29 Stycznia 16 Ville: Zalewo Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 14-230 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 537 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu i?awskiego w sezonie zimowym 2022/2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wielobran?owy Zak?ad Us?ugowo-Produkcyjny i Handlowy "SPOMER" Sp. z o.o. Numéro national d'identification: 7440005695 Adresse postale: ul. Biskupska 7 Ville: I?awa Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 14-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 630 450.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu i?awskiego w sezonie zimowym 2022/2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lubawska Spó?ka Komunalna Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 7441555558 Adresse postale: ul. Kopernika 65 Ville: Lubawa Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 14-260 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 194 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Pologne-I?awa: Services de déneigementType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage