Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?awno:Services sylvicoles

2023/S 194-607347  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-S?awno: Services sylvicoles 2023/S 194-607347 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo S?awno Adresse postale: Nadle?nictwo S?awno ul. Mireckiego 15 76 - 100 S?awno Ville: S?awno Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 76-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Arkadiusz Kujawski Courriel: slawno@szczecinek.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 598102433 Fax: +48 598102434 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://slawno.szczecinek.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowosci prawnej Zarz?dzaj?cy W?asno?ci? Skarbu Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Lesne lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo S?awno
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na, Le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa S?awno w Le?nictwach: Czarnolas, Malechowo, Warginia NumÈro de rÈfÈrence: Z2G.2702.5.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 948 290.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakietu 1 le?nictwo Czarnolas
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamÛwienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa S?awno le?nictwo Czarnols.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. ñ planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegÛ?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za??cznik nr
   2. 4. - zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakietu 2 le?nictwo Malechowo
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamÛwienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa S?awno le?nictwo Malechowo.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. ñ planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegÛ?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za??cznik nr
   2. 4. - zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakietu 3 le?nictwo Warginia
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamÛwienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa S?awno le?nictwo Warginia.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1. ñ planowany rozmiar prac; Za??cznik nr
   2. 2. - szczegÛ?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 3. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za??cznik nr
   2. 4. - zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy ñ Ñw przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robÛt budowlanych, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug lub robÛt budowlanych, je?eli takie zamÛwienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ciî. Zamawiaj?cy ma tak? mo?liwo?? prawn? z uwagi na udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robÛt budowlanych, zamÛwienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu i jest zgodne z jego przedmiotem a ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. Tryb ten pozwala skrÛci? maksymalnie termin udzielenia zamÛwienia oraz roz?o?y? rÛwnomiernie ci??ar prac na poszczegÛlnych WykonawcÛw. Zamawiaj?cy zrezygnowa? z udzielenia zamÛwienia w trybie przetargu nieograniczonego, poniewa? jest to tryb d?ugotrwa?y i nie zawsze ko?czy si? zawarciem umowy. Potrzeba udzielenia tego zamÛwienia wynika z konieczno?ci uprz?tni?cia drzewostanÛw zaatakowanych szkodnikami wtÛrnymi g?Ûwnie przez kornika drukarza ze wzgl?du na zwi?kszaj?ce si? ryzyko gradacji szkodnikÛw owadzich jak rÛwnie? post?puj?c? deprecjacj? surowca wymaga natychmiastowo?ci dzia?ania.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZG.678.2702.23
Lot n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa S?awno w Le?nictwach: Czarnolas, Malechowo, Warginia nr Z2G.2702.5.2023 na Pakiet 1 le?nictwo Czarnolas
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Sasko Krzysztof Adresse postale: Je?yce 60C Ville: Dar?owo Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 76-150 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych HUTMAN-LAS Eugeniusz Hutman Adresse postale: MazÛw 2 Ville: Postomino Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 76-113 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 385 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZG.679.2702.23
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa S?awno w Le?nictwach: Czarnolas, Malechowo, Warginia nr Z2G.2702.5.2023 na Pakiet 2 le?nictwo Malechowo
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Sasko Krzysztof Adresse postale: Je?yce 60C Ville: Dar?owo Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 76-150 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych HUTMAN-LAS Eugeniusz Hutman MazÛw Adresse postale: MazÛw 2 Ville: Postomino Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 76-113 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 295 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZG.680.2702.23
Lot n : 3 IntitulÈ:
Wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa S?awno w Le?nictwach: Czarnolas, Malechowo, Warginia nr Z2G.2702.5.2023 na Pakiet 3 le?nictwo Warginia
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Sasko Krzysztof Adresse postale: Je?yce 60C Ville: Dar?owo Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 76-150 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych HUTMAN-LAS Eugeniusz Hutman Adresse postale: MazÛw 2 Ville: Postomino Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 76-113 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 252 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 3 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i .5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa S?awno w Le?nictwach: Czarnolas, Malechowo, Warginia 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts