Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 28/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pu?awy: MatÈriel de recyclage

2020/S 69-164098  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Pu?awy: MatÈriel de recyclage

2020/S 069-164098

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 055-130165)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zak?ad Us?ug Komunalnych Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 430840684
Adresse postale: ul. D?bli?ska 2
Ville: Pu?awy
Code NUTS: PL815
Code postal: 24-100 Pu?awy
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Robert Zagraba
Courriel: przetargi@zuk.pulawy.pl
TÈlÈphone: +48 818868768
Fax: +48 818868768 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://zuk.pulawy.pl

http://zuk.pulawy.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup i dostawa urz?dzenia mobilnego s?u??cego do efektywnego oddzielenia materii organicznej od opakowa i zanieczyszcze dla Zak?adu Unieszkodliwiania OdpadÛw Komunalnych w Pu?awach

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/ZUK/08/2020

II.1.2)
Code CPV principal
42914000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa:urz?dzenia mobilnego s?u??cego do efektywnego oddzielenia materii organicznej od opakowa i zanieczyszcze ñ 1 szt.
   2.  Wszelkie koszty wykonania zamÛwienia, w szczegÛlno?ci koszty poniesione w zwi?zku z wyprodukowaniem b?d zakupem, transportem przedmiotu dostawy, jego przekazaniem Zamawiaj?cemu, uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiaj?cego oraz koszty prÛb i sprawdze przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w miejscu dostawy b?d w ca?o?ci poniesione przez Wykonawc w ramach ceny sprzeda?y.
   3.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje rÛwnie wszelkie dodatkowe us?ugi, w szczegÛlno?ci uruchomienie, szkolenie pracownikÛw, obecno? przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym i prÛbach eksploatacyjnych oraz wszystkie przegl?dy w okresie gwarancyjnym z wy??czeniem materia?Ûw eksploatacyjnych oraz materia?Ûw naturalnie zu?ywaj?cych si?. SzczegÛ?owy opis przedstawiony zosta w SIWZ, cz?? III.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 055-130165

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/04/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 19/06/2020

Lire:

Date: 26/06/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/04/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
42914000 - Matériel de recyclage