Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pu?awy: Services de d╚neigement

2020/S 149-365999  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Pu?awy: Services de d╚neigement 2020/S 149-365999 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Lublinie, Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Pu?awach Adresse postale: ul. Sk?adowa 1a Ville: Pu?awy Code NUTS: PL815 Pu?awski Code postal: 24-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Wiak, Aleksandra Pijanowska, Marcin P?kala Courriel: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl T╚l╚phone: +48 818863163 Fax: +48 818864103 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://zdw.bip.lubelskie.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://zdw.bip.lubelskie.pl https://zdw.bip.lubelskie.pl https://zdw.bip.lubelskie.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samorz?dowa jednostka bud?etowa
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021 Num╚ro de r╚f╚rence: R6.ST.3721.9.2020
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de d╚neigement
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
ˇ zadanie nr 1: miasto Pu?awy i m. G█ra Pu?awska drogi nr: ´ 801: ul. D?bli?ska (kana?y Z.A. Pu?awy ˝ rondo Jonkajtysa w m. Pu?awy), ´ 824: ul.: Partyzant█w, Zielona, Kazimierska, W?ostowicka (p?tla MZK na ul. ?yrzy?skiej ˝ granica miasta), ´ 874: ul. Pi?sudskiego, Lubelska, Centralna (pocz?tek mostu na rz. Wi?le ˝ wiadukt na ul. Lubelskiej), ´ 874: ul. Radomska (most na rz. Wi?le ˝ Klikawa), ˇ zadanie nr nr 2: miasto Na??cz█w drogi nr: ´ 826: ul. Kolejowa (rondo w Piotrowicach ˝ skrzy?owanie z drog nr 830), ´ 830: ul.: Bochotnica, Lipowa, 1 Maja, Armatnia G█ra, Paderewskiego, Charz A), ˇ zadanie nr nr 3: miasto D?blin drogi nr: ´ 801: ul.: Mickiewicza, St??ycka, 15 Pu?ku Piechoty Wilk█w, Podchor??ych, ´ 831: ul. Wi?lana, ˇ zadanie nr nr 4: miasto Ryki droga nr: ´ DK 17: ul.: Warszawska, Lubelska, ˇ zadanie nr nr 5: miejscowo?ci po?o?one wzd?u dr█g nr: ´ 824: Osiny, Wron█w, ?yrzyn, ´ 874: Ko?skowola, Kur█w, Markusz█w, Zagrody, Garb█w, ´ Dawna DKA17: Moszczanka, ?yrzyn.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 54 280.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miasto Pu?awy i m. G█ra Pu?awska
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Pu?awski Lieu principal d'ex╚cution:
Drogi nr: ˇ 801: ul. D?bli?ska, ˇ 824: ul.: Partyzant█w ˝ granica miasta), ˇ 874: na terenie m. Pu?awy i G█ra Pu?awska.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Drogi nr: ˇ 801: ul. D?bli?ska (kana?y Z.A. Pu?awy ˝ rondo Jonkajtysa w m. Pu?awy), ˇ 824: ul.: Partyzant█w, Zielona, Kazimierska, W?ostowicka (p?tla MZK na ul. ?yrzy?skiej ˝ granica miasta), ˇ 874: ul. Pi?sudskiego, Lubelska, Centralna (pocz?tek mostu na rz. Wi?le ˝ wiadukt na ul. Lubelskiej), ˇ 874: ul. Radomska (most na rz. Wi?le ˝ Klikawa).
   2.  Zakres us?ug: Pu?awy: ˇ Chodniki i ?cie?ki rowerowe: 25 391,00 m; 62 008,50 m2; 620,09 ar, ˇ Wyspy i azyle dla pieszych: 2 211,00 m; 5 208,50 m2; 52,09 ar, ˇ G█ra Pu?awska: 1 490,00 m; 960,00 m2; 9,60 ar.
   3.  Szczeg█?owy wykaz odcink█w chodnik█w, ?cie?ek rowerowych, wysp rozdzielaj?cych i azyli dla pieszych zawiera za??cznik ĐPrzedmiarţ. a. Maksymalna ilo? prowadzenia akcji: 60 wyjazd█w w systemie rycza?towym ˝ rycza?t za wyjazd.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miasto Na??cz█w
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Pu?awski Lieu principal d'ex╚cution:
Drogi nr: ˇ 826: ul. Kolejowa (rondo w Piotrowicach ˝ skrzy?owanie z drog nr 830), ˇ 830: ul.: Bochotnica, Lipowa, 1 Maja, Armatnia G█ra, Paderewskiego, Charz A).
II.2.4) Description des prestations:
drogi nr: ˇ 826: ul. Kolejowa (rondo w Piotrowicach ˝ skrzy?owanie z drog nr 830), ˇ 830: ul.: Bochotnica, Lipowa, 1-go Maja, Armatnia G█ra, Paderewskiego, Charz A).
   2.  Zakres us?ug: 10 396,00 m; 16 890,50 m2; 168,91 ar.
   3.  Szczeg█?owy wykaz odcink█w chodnik█w zawiera za??cznik ĐPrzedmiarţ. a. Maksymalna ilo? prowadzenia akcji: 60 wyjazd█w w systemie rycza?towym ˝ rycza?t za wyjazd.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miasto D?blin
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Pu?awski Lieu principal d'ex╚cution:
Drogi nr: ˇ 801: ul.: Mickiewicza, St??ycka, 15 Pu?ku Piechoty Wilk█w, Podchor??ych, ˇ 831: ul. Wi?lana.
II.2.4) Description des prestations:
Drogi nr: ˇ 801: ul.: Mickiewicza, St??ycka, 15 Pu?ku Piechoty Wilk█w, Podchor??ych, ˇ 831: ul. Wi?lana.
   2.  Zakres us?ug: 7 281,00 m; 17 347,85 m2; 173,48 ar.
   3.  Szczeg█?owy wykaz odcink█w chodnik█w zawiera za??cznik ĐPrzedmiarţ. a. Maksymalna ilo? prowadzenia akcji: 60 wyjazd█w w systemie rycza?towym ˝ rycza?t za wyjazd.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miasto Ryki
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Pu?awski Lieu principal d'ex╚cution:
Droga nr DK 17: ul.: Warszawska, Lubelska
II.2.4) Description des prestations:
Droga nr DK 17: ul.: Warszawska, Lubelska.
   2.  Zakres us?ug: 3 141,00 m; 16 498,00 m2; 164,98 ar.
   3.  Szczeg█?owy wykaz odcink█w chodnik█w zawiera za??cznik ĐPrzedmiarţ. a. Maksymalna ilo? prowadzenia akcji: 60 wyjazd█w w systemie rycza?towym ˝ rycza?t za wyjazd.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 5: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miejscowo?ci po?o?one wzd?u dr█g nr: 824, 874 i dawnej DK17
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Pu?awski Lieu principal d'ex╚cution:
Drogi nr: ˇ 824: Osiny, Wron█w, ?yrzyn, ˇ 874: Ko?skowola, Kur█w, Markusz█w, Zagrody, Garb█w. Dawna DKA17: Moszczanka, ?yrzyn
II.2.4) Description des prestations:
Drogi nr: ˇ 824: Osiny, Wron█w, ?yrzyn, ˇ 874: Ko?skowola, Kur█w, Markusz█w, Zagrody, Garb█w, ˇ dawna DKA17: Moszczanka, ?yrzyn.
   2.  Zakres us?ug: ˇ Ko?skowola: 3 250,00 m; 16 480,50 m2; 164,81 ar, ˇ Kur█w: 4 776,00 m; 18 620,50 m2; 186,20 ar, ˇ Markusz█w: 4 059,00 m; 17 642,60 m2; 176,43 ar, ˇ Zagrody: 4 947,00 m; 18 002,50 m2; 180,03 ar, ˇ Garb█w: 4 150,00 m; 16 879,00 m2; 168,79 ar, ˇ Osiny: 4 859,00 m; 11 715,50 m2; 117,16 ar, ˇ Wron█w: 4 352,00 m; 11 528,10 m2; 115,28 ar, ˇ ?yrzyn: 4 538,00 m; 11 973,00 m2; 119,73 ar, ˇ Moszczanka: 1 569,00 m; 13 054,75 m2; 130,55 ar.
   3.  Szczeg█?owy wykaz odcink█w chodnik█w zawiera za??cznik ĐPrzedmiarţ. a. Maksymalna ilo? prowadzenia akcji: 8 wyjazd█w w systemie rycza?towym ˝ rycza?t za wyjazd.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 101-244355
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie nr 1: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miasto Pu?awy i m. G█ra Pu?awska
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie nr 2: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miasto Na??cz█w
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr 3: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miasto D?blin
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miejski Zak?ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Towarowa 2D Ville: D?blin Code NUTS: PL815 Pu?awski Code postal: 08-530 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 19 140.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 23 340.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie nr 4: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miasto Ryki
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zadanie nr 5: us?ugi zimowego utrzymania chodnik█w w sezonie 2020/2021: miejscowo?ci po?o?one wzd?u dr█g nr: 824, 874 i dawnej DK17
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trade Projekt mgr in?. Katarzyna Aftyka-Kustra Adresse postale: Bogucin 184a Ville: Garb█w Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 21-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 464.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 31 040.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587700 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587700 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zam█wie publicznych, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   8.  Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia,
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587700 Fax: +48 224587700
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de dÚneigement 
90630000 - Services de dÚverglašage