Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption : 28/02/2019
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pu?awy: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2019/S 16-033985  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Pu?awy: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2019/S 016-033985 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Zak?ad Us?ug Komunalnych Sp. z o.o.
430840684 ul. D?bli?ska 2 Pu?awy 24-100 Pologne Point(s) de contact: Robert Zagraba T╚l╚phone: +48 818868768 Courriel: przetargi@zuk.pulawy.pl Fax: +48 818868768 Code NUTS: PL815 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://zuk.pulawy.pl http://zuk.pulawy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://zuk.pulawy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci ˝ 100 % udzia Gmina Miasto Pu?awy
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐOdbi█r i transport paliwa alternatywnego tj. odpad█w o kodzie 19 12 10ţ Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/ZUK/01/2019
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywny odbi█r i transport odpad█w palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10, wytwarzanego w zak?adzie Zamawiaj?cego. Odpady obj?te niniejszym zam█wieniem b?d zbierane u Wykonawcy kt█ry posiada decyzje zezwalaj?ce na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zbierania tych odpad█w (decyzje te stanowi za??cznik do umowy) w ilo?ci nie wi?kszej ni 4 000,0 Mg.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 90513000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Lieu principal d'ex╚cution:
Odbi█r odpad█w odbywa si b?dzie z terenu Zak?adu Unieszkodliwiania Odpad█w Komunalnych w Pu?awach przy ul. D?bli?skiej 96, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywny odbi█r i transport odpad█w palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10, wytwarzanego w zak?adzie Zamawiaj?cego. Do produkcji paliwa alternatywnego wykorzystywany jest balast po separacji frakcji 80-300 mm oraz >300 mm pochodz?cy z niesegregowanych odpad█w komunalnych (kod 20 03 01), odpady po segregacji odpad█w surowcowych oraz wst?pnie rozdrobnione opony pojazd█w samochodowych. Sk?ad odpad█w b?d?cych materia?em wsadowym do produkcji paliwa alternatywnego stanowi g?█wnie odpady z tworzyw sztucznych ˝ m.in. LDPE, PE, PP, PET, PS oraz odpady papieru, tektury, gumy i tekstyli█w. Odpady o kodzie 19 12 10 b?d przygotowane przez Zamawiaj?cego do odbioru luzem, w postaci p?atk█w o wymiarach ok. 40x40 mm, uzyskanych w procesie rozdrabniania przy u?yciu rozdrabniarek mechanicznych. Odpady s?u??ce przygotowaniu paliwa alternatywnego praktycznie pozbawione s zawarto?ci metali ?elaznych, metali nie?elaznych oraz szk?a, poprzez poddanie ich procesowi separacji magnetycznej, wiropr?dowej i manualnej. ?rednie parametry jako?ciowe odpad█w to: - warto? opa?owa > 20,0 MJ/kg, - wilgotno? < 28 %, Podane warto?ci maj wy??cznie charakter pogl?dowy i zosta?y ustalone na podstawie pr█b wykonanych na potrzeby Zamawiaj?cego. Nale?y przyj??, ?e ww. parametry jako?ciowe mog okresowo ulega zmianie w zale?no?ci od jako?ci frakcji kierowanej do produkcji oraz warunk█w atmosferycznych. Odbi█r odpad█w odbywa si b?dzie z terenu Zak?adu Unieszkodliwiania Odpad█w Komunalnych w Pu?awach przy ul. D?bli?skiej 96 w dni robocze, tj. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00-17:30, w ilo?ci okre?lonej w zam█wieniu sprzeda?y przes?anym przez przedstawiciela Zamawiaj?cego faksem lub e-mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbi█r nast?pi w terminie 2 dni roboczych od daty przes?ania zam█wienia sprzeda?y. Za?adunek odpad█w le?y po stronie Zamawiaj?cego. Transport odpad█w le?y po stronie Wykonawcy. Wa?enie odbieranych przez Wykonawc odpad█w b?dzie odbywa?o si na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zak?adzie Zamawiaj?cego. Ka?da partia odbieranych przez Wykonawc odpad█w b?dzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy b?dzie stanowi wy??czn podstaw do okre?lenia ilo?ci odebranych odpad█w. Wykonawca po zako?czeniu ka?dego miesi?ca b?dzie potwierdza ilo? odebranych odpad█w na wystawionej przez Zamawiaj?cego zbiorczej Karcie Przekazania Odpad█w. Zbiorcze Karty Przekazania Odpad█w b?d wystawiane w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiaj?cego i dwa dla Wykonawcy. Ilo? odpad█w, kt█ra zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowi?zywania umowy wyniesie nie wi?cej ni 4 000,0 Mg. Rzeczywista ilo? odpad█w wynika?a b?dzie z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Oferty zostan ocenione przez Zamawiaj?cego w oparciu o nast?puj?ce kryteria i ich znaczenie: Cena 60 % 60 punkt█w, Termin p?atno?ci 35 % 35 punkt█w, Aspekty ?rodowiskowe 5 % 5 punkt█w.
   2.  Oferta winna by zabezpieczona wadium w kwocie: 4 800,00 PLN kt█re nale?y wnie? w formie wskazanej w cz. I IDW-SIWZ przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Pozosta?e uregulowania znajduj si w cz. I IDW-SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
ˇ aktualny wpis do rejestru transportuj?cych odpady wydany na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992) przez marsza?ka wojew█dztwa w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania lub siedzib podmiotu zam█wienia dla odpad█w o kodzie 19 12 10 ˝odpady palne (paliwo alternatywne), ˇ aktualne zezwolenie na zbieranie odpad█w o kodzie 19 12 10 lub pozwolenie zintegrowane wydane zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
ˇ dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
ˇ na sum gwarancyjn w wysoko?ci min. 50 000,00 PLN
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
dysponowanie samochodami samowy?adowczymi, kt█re s dostosowane do transportu odpad█w oraz posiadaj trwa?e zabezpieczenia uniemo?liwiaj?ce zwiewanie lub wysypywanie si odpad█w podczas transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Emisja spalin pojazd█w wykorzystywanych do realizacji us?ug odbioru odpad█w musi by zgodna z obowi?zuj?cymi przepisami prawa wydanymi w tym zakresie.
   2.  wykonanie us?ugi zwi?zanej z odbiorem i transportem odpad█w o kodzie 19 12 10 ˝ odpady palne (paliwo alternatywne). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Dot. pkt 1 - minimum 2 sztukami samochod█w samowy?adowczych o ?adowno?ci min. 25 ton ka?dy, Dot. pkt 2 - co najmniej jednej us?ugi w ilo?ci min. 1 000,0 Mg w okresie nie d?u?szym jak 3 lata licz?c do momentu z?o?enia oferty, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wykonawca b?dzie realizowa przedmiot umowy przez okres 12 miesi?cy od daty podpisania umowy lub do czasu odebrania odpad█w w ilo?ci nie wi?kszej ni 4 000,0 Mg w zale?no?ci kt█ra z powy?szych okoliczno?ci nast?pi wcze?niej.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmian umowy w przypadkach wskazanych w cz. II SIWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917) t.j. kierowc█w pojazd█w transportuj?cych odpady.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2019 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 28/04/2019
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 28/02/2019 Heure locale: 10:05 Lieu:
Zak?ad Us?ug Komunalnych Sp. z o.o., ul. D?bli?ska 2, 24-100 Pu?awy, POLSKA, pok. nr 213. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ofert nale?y z?o?y tylko w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 25 niniejszej SWIZ.
   2.  Wymaga si nast?puj?cych o?wiadcze i dokument█w potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia
:
- JEDZ, - W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, dokument ustanawiaj?cy Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam█wienia publicznego, - Stosowne Pe?nomocnictwo - w przypadku, gdy upowa?nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo?rednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze,- Zobowi?zanie innych podmiot█w do uczestniczenia w realizacji zam█wienia (je?li dotyczy).
   3.  Wykonawca sk?ada na wezwanie Zamawiaj?cego: - O?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, i spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu, - Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, - Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, - Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych, - Odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, - wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu i urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy us?ug w celu wykonania zam█wienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami, - o?wiadczenie o zamiarze powierzenia cz??ci zam█wienia podwykonawcy i o?wiadczenie o powo?aniu si na zasoby podmiot█w trzecich (je?li dotyczy), - O?wiadczenie Podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia (je?li dotyczy). Wykonawca przekazuje bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: O?wiadczenie o przynale?no?ci/braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   4.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk?ada: - informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, - dokument potwierdzaj?cy ?e nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, - dokument potwierdzaj?cy ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si powy?szych dokument█w, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy. Zamawiaj?cy z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza wykonawc?, je?eli nie wykaza spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu lub nie wykaza braku podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
   5.  Wszelkie informacje konieczne zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawiera za??cznik nr 8 do SIWZ. Specyfikacj Istotnych Warunk█w Zam█wienia (SIWZ) dost?pna jest na stronie Zamawiaj?cego pod adresem: http://zuk.pulawy.pl nieodp?atnie. http://zuk.pulawy.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   1.  Odwo?anie 1) Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 2) Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 3) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 4) Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 5) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. 6) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. 7) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 8) Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 9) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   2.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   3.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. Pozosta?e informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej znajduj si w Dziale VI ustawy Pzp Đ?rodki ochrony prawnejţ, art. od 179 do 198g ustawy Pzp. Odwo?ania oraz przyst?pienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu nale?y przekazywa wy??cznie za po?rednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dost?pnej ze strony internetowej UZP www.uzp.gov.pl., jak i bezpo?rednio ze strony internetowej epuap.gov.pl. www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513000 - Services de traitement et d'Úlimination des ordures mÚnagŔres et des dÚchets non dangereux