Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ba?kowice:Modules solaires photovoltaÔques

2023/S 98-307308  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Ba?kowice: Modules solaires photovoltaÔques 2023/S 098-307308 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Ekologiczny Zwi?zek Gmin Dorzecza Koprzywianki" Adresse postale: Ba?kowice 86 Ville: Ba?kowice Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 27-552 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alojzy JakÛbik Courriel: przetargi@kancelariajiz.pl TÈlÈphone: +48 606206214 Fax: +48 158661398 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ezgdk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zwi?zek Mi?dzygminny
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Gospodarka odpadami
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑMonta? instalacji fotowoltaicznych w Zak?adzie Utylizacji OdpadÛw Komunalnych w Janczycach, celem zmniejszenia kosztÛw dzia?alno?ci firmyî NumÈro de rÈfÈrence: EZGDK.ZP.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaÔques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest monta? instalacji fotowoltaicznych w Zak?adzie Utylizacji OdpadÛw Komunalnych w Janczycach, celem zmniejszenia kosztÛw dzia?alno?ci firmy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 527 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 09332000 Installation solaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Mi?dzygminny Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Ba?kowice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest monta? instalacji fotowoltaicznych w Zak?adzie Utylizacji OdpadÛw Komunalnych w Janczycach, celem zmniejszenia kosztÛw dzia?alno?ci firmy. Adres inwestycji: Mi?dzygminny Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50 27-552 Ba?kowice Nieruchomo?? usytuowan? jest w woj. ?wi?tokrzyskim, powiat opatowski, gmina Ba?kowice, miejscowo?? Janczyce 50. Zadanie inwestycyjne realizowane b?dzie w ZUOK Janczyce gdzie Zwi?zek powierzy? Mi?dzygminnemu Zak?adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zarz?dzanie zak?adem, ktÛry dzia?a w imieniu i na rzecz Zwi?zku. Wszelkie uzgodnienia techniczne, uzyskane pozwolenia itp. powinny by? wystawione na zarz?dzaj?cego Zak?adem tj. Mi?dzygminny Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Ba?kowice.
   2.  Przedmiot zamÛwienia opisano szczegÛ?owo w: a) dokumentacji projektowej, ktÛra stanowi za??cznik do SWZ zawieraj?cej: ï projekt techniczny, architektoniczno-budowlany b) przedmiar robÛt, ktÛry stanowi za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres wyd?u?onej r?kojmi i gwarancji jako?ci / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekty spo?eczne / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 025-068458
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RED ALERT Pawe? Borz?cki Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-368 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 698 562.63 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 527 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 ÑMonta? instalacji fotowoltaicznych w Zak?adzie Utylizacji OdpadÛw Komunalnych w Janczycach, celem zmniejszenia kosztÛw dzia?alno?ci firmyî 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
09332000 - Installation solaire 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique