Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-BaborÛw:Services de concession de crÈdit

2023/S 194-607477  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-BaborÛw: Services de concession de crÈdit 2023/S 194-607477 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina BaborÛw NumÈro national d'identification: REGON 531412817 Adresse postale: Ratuszowa 2a Ville: BaborÛw Code NUTS: PL523 Nyski Code postal: 48-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata Soko?owska Courriel: asokolowska@baborow.pl TÈlÈphone: +48 774036932 Fax: +48 774036928 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.baborow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego w kwocie
   4. 222.119,91 z? na finansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy BaborÛw w 2023 r. oraz sp?at? zaci?gni?tych kredytÛw NumÈro de rÈfÈrence: IGP.271.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu, w tym na finansowanie dzia?a? realizowanych ze ?rodkÛw pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? w ??cznej wysoko?ci
   4. 222.119,91 PLN w tym: - na finansowanie dzia?a? realizowanych ze ?rodkÛw pochodz?cy z bud?etu Unii Europejskiej w wysoko?ci 141.303 z?: a) ÑBudowa infrastruktury turystycznej - port rowerowy RakÛwî ñ 141.303 z?.; - realizacj? pozosta?ych zada? inwestycyjnych oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? w kwocie
   4. 080.816,91 z?. SzczegÛ?owe informacje zawarte s? w SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 866 223.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL523 Nyski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina BaborÛw, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 BaborÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego. Sp?ata kapita?u zaci?gni?tego na finansowanie zada? inwestycyjnych w cz??ci ?rodkÛw unijnych nast?pi w ci?gi 30 dni od dnia wp?ywu zrefundowanych ?rodkÛw za zrealizowane zadania na rachunek bud?etu Gminy. Terminy sp?aty kredytu: 31.12.2024 r. -141303 z?. Sp?ata kapita?u zaci?gni?tego na realizacj? pozosta?ych zada? inwestycyjnych oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? nast?powa? b?dzie pocz?wszy od dnia 30 wrze?nia 2024 r. w nast?puj?cy sposÛb:
   1.  w 2024 r. - 64550 z? (2 raty po 32275 z?),
   2.  w 2025 r. - 86000 z? (4 raty po 21500,00 z?,),
   3.  w 2026 r. - 102000 z? (4 raty po 25500,00 z?,),
   4.  w 2027 r. - 90000 z? (4 raty po 22500,00 z?,),
   5.  w 2028 r. - 60000 z? (4 raty po 15000,00 z?,),
   6.  w 2029 r. - 96000 z? (4 raty po 24000,00 z?,)
   7.  w 2030 r. - 335400 z? (4 raty po 83850,00 z?,)
   8.  w 2031 r. - 419000z? (4 raty po 104750,00 z?,)
   9.  w 2032 r. - 389000 z? (4 raty po 97250,00 z?,) 10. w 2033 r. - 606000 z? (4 raty po 151500,00 z?)). 11. W 2034 r. - 612000 z? (4 raty po 153000,00 z?) 12. W 2035 r. - 676700 z? (4 raty po 169175,00 z?) 13. W 2036 r. - 544166,91z? (3 raty po 136000,00 z?), 1 rata 136166,91 z?) Sp?ata rat kapita?u nast?powa? b?dzie ostatniego dnia kalendarzowego ka?dego kwarta?u. Ustala si? okres karencji w sp?acie tej cz??ci kredytu do 28 wrze?nia 2024 r.
   3.  Okres kredytowania: do 31.12.2036 r.
   4.  Uruchomienie kredytu: nast?powa? b?dzie wg odr?bnych pisemnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 29 grudnia 2023 r.
   5.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo wcze?niejszej sp?aty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztÛw z tego tytu?u. W przypadku wcze?niejszej sp?aty kredytu odsetki liczone b?d? za okres jego faktycznego wykorzystania.
   6.  Terminy p?atno?ci odsetek: sp?ata odsetek b?dzie si? odbywa? w okresach miesi?cznych, na podstawie otrzymanego od banku zawiadomienia o ich wysoko?ci, pocz?wszy od miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu w ktÛrym nast?pi?o uruchomienie kredytu w terminie do 25 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, za ktÛry odsetki naliczono. Odsetki za pe?ny miesi?c kalendarzowy naliczane b?d? od aktualnego zad?u?enia na rachunku kredytowym, na koniec danego miesi?ca. Zawiadomienie o wysoko?ci naliczonych odsetek winno by? dostarczone zamawiaj?cemu najpÛ?niej 10 dni przed ich terminem p?atno?ci. Dopuszcza si? elektroniczn? form? przesy?ania tego zawiadomienia na adres wskazany w umowie.
   7.  Oprocentowanie kredytu: kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowi?zuj?cej w okresach, za ktÛre odsetki s? naliczane.
   8.  Oprocentowanie kredytu ustala si? na stawce bazowej WIBOR 1M powi?kszone o wskazan? przez bank mar?? w stosunku rocznym ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki s? sk?onne udzieli? po?yczek innym bankom, liczony jako ?rednia arytmetyczna ze wszystkich notowa? z poprzedniego miesi?ca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia ka?dego miesi?ca). Oprocentowanie ulega zmianie ka?dego 1-go dnia miesi?ca kalendarzowego w okresie kredytowania wed?ug stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesi?c kalendarzowy. Wskazana w ofercie mar?a banku jest obowi?zuj?ca przez ca?y okres kredytowania. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie nale?y przyj?? rzeczywist? liczb? dni w miesi?cu, za?o?enie ?e rok ma 365 dni, natomiast rok przest?pny 366 dni, stawk? bazow? WIBOR 1M w wysoko?ci 6,87 % w stosunku rocznym oraz sp?aty rat kapita?u w sposÛb okre?lony w pkt. I oraz II.
   9.  Odsetki od kredytu nie podlegaj? kapitalizacji. 10. Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie zwi?zania ofert?. 11. Wykonawca nie b?dzie pobiera? ?adnych dodatkowych op?at i prowizji z tytu?u udzielenia i obs?ugi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie. 12. Prawne zabezpieczenie sp?aty kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow? z kontrasygnat? Skarbnika. 13. Zamawiaj?cy zastrzega prawo do niewykorzystania pe?nej kwoty kredytu
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: koszt obs?ugi kredytu / PondÈration: 100
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ze wzgl?du na ograniczenia niniejszego publikatora w zakresie dotycz?cym ilo?ci znakÛw wyja?nia si?, ?e pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia oraz inne szczegÛ?owe warunki udzielenia zamÛwienia zosta?y szczegÛ?owo opisane w SWZ i innych dokumentach zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 061-180169
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego w kwocie
   4. 222.119,91 z? na finansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy BaborÛw w 2023 r. oraz sp?at? zaci?gni?tych kredytÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bank SpÛ?dzielczy w ?ubnianach NumÈro national d'identification: NIP: 754-033-88-41 Adresse postale: ul. Osowska 1 Ville: ?ubniany Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-024 Pays: Pologne Courriel: kredyty@bslubniany.pl TÈlÈphone: +48 774215001
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 803 900.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 2) w art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego tj.: a) Wykonawc? oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy, b) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, ktÛrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy; c) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, ktÛrego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje dodatkowych przes?anek do wykluczenia Wykonawcy z post?powania wskazanych w art. 109 ust 1 ustawy p.z.p
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy p.z.p przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania je?eli zosta?o wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji Og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni?: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego w kwocie
   4. 222.119,91 z? na finansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy BaborÛw w 2023 r. oraz sp?at? zaci?gni?tych kredytÛw 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit