Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : NÚgociÚe sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Balice:Travaux de construction de terrains d'aviation, de pistes d'envol et d'atterrissage et d'aires de man˙uvre

2023/S 97-302299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Balice: Travaux de construction de terrains d'aviation, de pistes d'envol et d'atterrissage et d'aires de man˙uvre 2023/S 097-302299 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mi?dzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw?a II Krak█w-Balicesp. z o.o. Adresse postale: M.Medweckiego 1 Ville: Balice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-083 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Strojek Courriel: zamowienia@krakowairport.pl T╚l╚phone: +48 126393164 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.krakowairport.pl/pl
I.6) Activit╚ principale Activit╚s a╚roportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie sukcesywnych awaryjnych napraw poszczeg█lnych fragment█w istniej?cej drogi strtowej, dr█g ko?owania, p?aszczyzn postojowych samolot█w, dr█g wewn?trznych i plac█w manewrowych Num╚ro de r╚f╚rence: MPL/PF/FZ/241/3/01/23
II.1.2) Code CPV principal 45235000 Travaux de construction de terrains d'aviation, de pistes d'envol et d'atterrissage et d'aires de man˙uvre - MA01
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? roboty budowlane polegaj?ce na wykonaniu napraw nawierzchni lotniskowych drogi startowej (DS), dr█g ko?owania (DK) i p?yty postoju samolot█w (PPS): 1) Naprawa obj?ta patentem PL 225502 B1. Naprawa przez wbudowanie prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wymiarach: 2,2m˝2,7m x 4,8m˝5,2m x 0,20m˝0,22m w miejsce istniej?cej monolitycznej p?yty betonowej w tym: wbudowanie prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wym. 5mx2,5mx0,21cm; wbudowanie na DS prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wym. 5mx2,5mx0,21cm z dostaw? prefabrykatu; wbudowanie na DS prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wym. 4mx2,5mx0,21cm z dostaw? prefabrykatu; wbudowanie na DK i PPS prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wym. 5mx2,5mx0,21cm z dostaw? prefabrykatu. 2) Naprawa miejscowych ubytk█w g??bokich p?yt betonowych w techn. asfaltowych mieszanek. 3) Wyk. zabezp. hydrofobowego. 4) Wyk. szlifowania/grindingu naw. bet. do 3 mm celem likwidacji nier█wno?ci p?yt. 5) Wymiana i uzupe?nienie uszczelnienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'ex╚cution:
32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? roboty budowlane polegaj?ce na wykonaniu napraw nawierzchni lotniskowych drogi startowej (DS), dr█g ko?owania (DK) i p?yty postoju samolot█w (PPS),: 1) Naprawa obj?ta patentem PL 225502 B1. Naprawa przez wbudowanie prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wymiarach: 2,2m˝2,7m x 4,8m˝5,2m x 0,20m˝0,22m w miejsce istniej?cej monolitycznej p?yty betonowej w tym: a. wbudowanie prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wymiarach 5mx2,5mx0,21cm; b. wbudowanie na DS prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wymiarach 5mx2,5mx0,21cm wraz z dostaw? prefabrykatu; c. wbudowanie na DS prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wymiarach 4mx2,5mx0,21cm wraz z dostaw? prefabrykatu; d. wbudowanie na DK i PPS prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wymiarach 5mx2,5mx0,21cm wraz z dostaw? prefabrykatu. 2) Naprawa miejscowych ubytk█w g??bokich p?yt betonowych w technologii asfaltowych mieszanek. 3) Wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego. 4) Wykonanie szlifowania/grindingu nawierzchni betonowej do 3 mm celem likwidacji nier█wno?ci p?yt. 5) Wymiana i uzupe?nienie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 6) Wykonanie rowkowania (ryflowania) nawierzchni betonowej, w celu umo?liwienia prawid?owego sp?ywu wody. Naprawa przez wbudowanie prefabrykowanej p?yty ?elbetowej o wymiarach 2,2m˝2,7m x 4,8m˝5,2m x 0,20m˝0,22m w miejsce istniej?cej monolitycznej p?yty betonowej. Technologia tej naprawy obj?ta jest patentem PL 225502 B1 pt.: ĐPrefabrykowana p?yta ?elbetowa do naprawy nawierzchni drogowych i lotniskowych oraz spos█b naprawy nawierzchni drogowych i lotniskowychţ. Napraw? wed?ug w/w wynalazku stosuje si? do p?yt betonowych silnie zdegradowanych (p?kni?cia, wyt?uki, ob?amane naro?a p?yt itp.) oraz gdy wyst?puje bezwzgl?dna konieczno?? wymiany fragmentu nawierzchni, a czas przeznaczony na wy??czenie nawierzchni z ruchu nie pozwala na wykonanie betonowania Đna mokro". Wykonanie naprawy polega na tym, ?e istniej?c? silnie sp?kan?, monolityczn? p?yt? najpierw wyburza si? w ca?o?ci i zast?puje dwoma p?ytami ?elbetowymi prefabrykowanymi lub te? w przypadku silnych uszkodze? tylko na jednej cz??ci p?yty, wyburzenie po?owy istniej?cej p?yty i wbudowanie jednej p?yty ?elbetowej prefabrykowanej.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure n╚goci╚e sans appel la concurrence pr╚alable Explication:
W dniu 24.11.2010r. zosta?a zawarta umowa o wsp█lno?ci prawa do patentu pomi?dzy Rekma Trading Poland sp.zo.o. a Mi?dzynarodowym Portem Lotniczym im.Jana Paw?a II Krak█w Balice sp.zo.o. Zg?oszenie patentu og?oszono 19.11.2012 BUP24/12, udzielenie patentu og?oszono 28.04.2017 WUP 04/17. W zwi?zku z planowanym wszcz?ciem post?powania o udzielenie zam█wienia sektorowego na wykonywanie sukcesywnych awaryjnych napraw poszczeg█lnych fragment█w istniej?cej drogi startowej MPL poinformowa? w dniu 23.11.2022r. o rozpocz?ciu wst?pnych konsultacji rynkowych prowadzonych na podstawie art.84 ustawy PZP, kt█rych celem by?o uzyskanie informacji handlowych od podmiot█w zdolnych do wykonania rob█t budowlanych w zakresie i na warunkach okre?lonych w Og?oszeniu o wst?pnych konsultacjach rynkowych. Og?oszenie o wst?pnych konsultacjach rynkowych mia?o charakter informacyjny i nie stanowi?o oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny jak r█wnie? nie by?o og?oszeniem o zam█wieniu w rozumieniu przepis█w PZP. Spos█b publikacji: strona internetowa www.krakowairport.pl Przedmiot obj?ty zapytaniem: Wykonywanie sukcesywnych awaryjnych napraw poszczeg█lnych fragment█w istniej?cej drogi startowej w okresie 2023-2026. Roboty mia?y by? wykonywane na czynnym lotnisku bez mo?liwo?ci ograniczania lub przerywania operacji lotniczych poza wyznaczonymi godzinami prowadzenia prac. Dopuszczono zastosowanie r█wnowa?nej technologii wykonania prac do technologii obj?tej patentem. W odpowiedzi na Og?oszenie informacj? handlow? z?o?y?a tylko firma Rekma. Wcze?niej na realizacje ww. przedmiotu Firma Rekma mia?a podpisan? umow? w terminie od 05.06.2019 do 05.06.2023r. Zamawiaj?cy ma prawo zastosowa? tryb zam█wienia z wolnej r?ki na podst.art.388 pkt.1 w zw. z art.214 ust 1 PZP je?li roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn zwi?zanych z ochron? praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepis█w - je?li nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??ania parametr█w zam█wienia. W przedmiotowym stanie faktycznym nale?y wskaza?, ?e Mi?dzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw?a II Krak█w Balice sp.zo.o. wraz z firm? Rekma sp.zo.o. s? wsp█?w?a?cicielami Patentu PL 225502. Prawo w?asno?ci przemys?owej z dnia 30.06.2000r. w art.63 reguluje tre?? patentu:
   1. Przez uzyskanie patentu nabywa si? prawo wy??cznego korzystania z wynalazku w spos█b zarobkowy lub zawodowy na ca?ym obszarze RP.
   2. Zakres przedmiotowy patentu okre?laj? zastrze?enia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mog? s?u?y? do wyk?adani zastrze?e? patentowych.
   3.  Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zg?oszenia wynalazku w Urz?dzie Patentowym. Ponadto w art.66 okre?lono zakres wy??czno?ci oraz licencje do patentu:
   1. Uprawniony z patentu mo?e w drodze umowy udzieli? innej osobie upowa?nienia (licencji) do korzystania z jej wynalazku (umowa licencyjna). Powy?sze oznacza przy uwzgl?dnieniu art.72 ww. ustawy, ?e je?eli przedmiot zam█wienia ma by? okre?lony za pomoc? technologii, kt█ra zosta?a opatentowana, co ma miejsce w przedmiotowym przypadku, ?e jedynym w chwili obecnej uprawnionym z patentu do wykonywania przedmiotowych rob█t budowlanych jest Rekma albo MPL. Ze wzgl?du na to, ?e MPL samodzielnie nie realizuje rob█t budowlanych w ramach swojej dzia?alno?ci - jedynym wykonawc? w przedmiotowym zakresie jest Rekma, o ile nie udzielono licencji osobie trzeciej. W zwi?zku z odpowiedzi? na wst?pne konsultacje rynkowe informacj? handlow? z?o?y?a tylko firma Rekma, co oznacza, ?e zachodz? przes?anki do zastosowania przedmiotowego trybu o udzielenie zam█wienia. Ponadto nale?y doda?, i? MPL dopuszczaj?c oferty r█wnowa?ne nie z?ama? zasady konkurencyjno?ci post?powania. www.krakowairport.pl
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
Intitul╚:
Wykonywanie sukcesywnych awaryjnych napraw poszczeg█lnych fragment█w istniej?cej drogi startowej, dr█g ko?owania, p?aszczyzn postojowych samolot█w, dr█g wewn?trznych i plac█w manewrowych.
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du march╚:
12/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: REKMA sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szlachecka 7 Ville: Brzezie Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-080 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si?:1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si? w terminie10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne. Szczeg█?owe zasady dotycz?ce formy odwo?ania , obligatoryjnych element█w odwo?ania i post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? przepisy Dzia?u IX ustawy PZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 22458780 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023 Wykonywanie sukcesywnych awaryjnych napraw poszczeg█lnych fragment█w istniej?cej drogi strtowej, dr█g ko?owania, p?aszczyzn postojowych samolot█w, dr█g wewn?trznych i plac█w manewrowych 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45235000 - Travaux de construction de terrains d'aviation, de pistes d'envol et d'atterrissage et d'aires de manťuvre