Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 12/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Balice:VÈhicules automobiles usage spÈcifique

2023/S 98-306181  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/05/2023
S98
Pologne-Balice: VÈhicules automobiles usage spÈcifique

2023/S 098-306181

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 080-241992)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mi?dzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw?a II KrakÛw - Balice sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kpt. M. Medweckiego 1
Ville: Balice
Code NUTS: PL214 Krakowski
Code postal: 32-083
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Angelika Ros?oniec
Courriel: zamowienia@krakowairport.pl
TÈlÈphone: +48 126393631
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://krakowairport.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowych oczyszczarek lotniskowych.

NumÈro de rÈfÈrence: MPL/PF/FZ/241/3/04/23

II.1.2)
Code CPV principal
34144000 VÈhicules automobiles usage spÈcifique

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje zakup i dostaw?: 1) fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni? w 2023 r. lotniskowych oczyszczarek ci?gnionych z p?ugiem od?nie?nym w ilo?ci ñ 4 szt. ñ spe?niaj?cych wymogi opisane w Specyfikacji Technicznej stanowi?cej za??cznik nr 1 A do SWZ. 2) fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcze?niej ni? w 2023 r. lotniskowej oczyszczarki kompaktowej z p?ugiem od?nie?nym w ilo?ci ñ 1 szt. - spe?niaj?cej wymogi opisane w Specyfikacji Technicznej stanowi?cej za??cznik nr 1 B do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 080-241992

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   1. 3)

Au lieu de:

Wykonawca musi wykaza?, ?e w ci?gu ostatnich 5 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy, w tym okresie, wykona? dostaw? co najmniej trzech oczyszczarek lotniskowych z p?ugiem od?nie?nym (kompaktowych lub/i ci?gnionych). Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) Wykazu dostaw wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy te zosta?y wykonane. Wykaz powinien potwierdza? spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu o ktÛrym mowa w Rozdziale VIII ust.2 pkt 4) SWZ. W przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia warunek w ca?o?ci musi by? spe?niony co najmniej przez jednego wykonawc?. 2) DowodÛw okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy zosta?y wykonane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw - inne odpowiednie dokumenty.

Lire:

Wykonawca musi wykaza?, ?e w ci?gu ostatnich 5 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy, w tym okresie, wykona? dostaw? co najmniej dwÛch oczyszczarek lotniskowych z p?ugiem od?nie?nym (kompaktowych lub/i ci?gnionych). UWAGA. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby dostawa, o ktÛrej mowa w warunku by?a zrealizowana w ramach jednej lub kilku odr?bnych umÛw.î Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) Wykazu dostaw wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy te zosta?y wykonane. Wykaz powinien potwierdza? spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu o ktÛrym mowa w Rozdziale VIII ust.2 pkt 4) SWZ. W przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia warunek w ca?o?ci musi by? spe?niony co najmniej przez jednego wykonawc?. 2) DowodÛw okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy zosta?y wykonane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw - inne odpowiednie dokumenty.

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 2)

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 12/06/2023

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 7)

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 12/06/2023

Heure locale: 11:30

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 6)

Au lieu de:

Date: 26/08/2023

Lire:

Date: 09/09/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa fabrycznie nowych oczyszczarek lotniskowych. 12/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique 
42995000 - Machines à nettoyer diverses 
43313100 - Chasse-neige