Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bartoszyce:Services de collecte des ordures

2023/S 195-610137  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Bartoszyce: Services de collecte des ordures 2023/S 195-610137 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Bartoszyce Adresse postale: Plac Zwyci?stwa 2 Ville: Bartoszyce Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 11-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bo?ena Rybak Courriel: b.rybak@gmina-bartoszyce.pl TÈlÈphone: +48 893070150 Fax: +48 897621293 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.gmina-bartoszyce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i transport odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy Bartoszyce w okresie 24 miesi?cy. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.11.2023
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Bartoszyce i transportu odpadÛw komunalnych oraz uruchomienie, utrzymanie i obs?uga punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Bartoszyce. Wykonawca zobowi?zany jest transportowa? odebrane odpady, w tym odpady zbierane selektywnie do Zak?adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzib? w Olsztynie, za po?rednictwem najbli?szej lokalizacyjnie stacji prze?adunkowej tj. stacji prze?adunkowej w Medynach k. Lidzbarka Warmi?skiego zgodnie z aktami prawa miejscowego, tre?ci? niniejszej umowy, Specyfikacj? WarunkÛw ZamÛwienia oraz ofert? Wykonawcy, ktÛre stanowi? integraln? cz??? umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 276 104.86 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Wiejska Bartoszyce
II.2.4) Description des prestations:
8) Dostarczenie Zamawiaj?cemu w ci?gu 24 m-cy 220.000 szt. workÛw do selektywnego zbierania odpadÛw o pojemno?ci 60 l i 120 l, w tym: - 105.000 szt. ?Û?tych o pojemno?ci 120 l z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateria?owe, - 47.000 szt. zielonych o pojemno?ci 60 l i 120 l z przeznaczeniem na odpady ze szk?a, w tym odpady opakowaniowe ze szk?a, - 30.000 szt. niebieskich o pojemno?ci 120 l z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, - 25.000 szt. br?zowych o pojemno?ci 60 l i 120 l z przeznaczeniem na bioodpady, - 13.000 szt. szarych o pojemno?ci 60 l z przeznaczeniem na popiÛ?. Ilo?? workÛw mo?e ulec zwi?kszeniu lub zmniejszeniu w zale?no?ci od aktualnego zapotrzebowania zale?nego od ilo?ci mieszka?cÛw i stopnia prawid?owego selektywnego gromadzenia odpadÛw komunalnych.
   5.  Minimalna ilo?? odpadÛw (zamÛwienie podstawowe): 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
   2. 008,840 Mg 2) odpady segregowane:
   1. 394,360 Mg ??cznie:
   3. 403,200 Mg
   6.  Ilo?? odpadÛw okre?lona prawem opcji: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
   1. 004,420 Mg 2) odpady segregowane: 697,180 Mg ??cznie:
   1. 701,600 Mg
   7.  Maksymalna ilo?? odpadÛw (zamÛwienie podstawowe + opcja): 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
   3. 013,260 Mg 2) odpady segregowane:
   2. 091,540 Mg ??cznie:
   5. 104,800 Mg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
27. Z uwagi na mo?liwo?? sk?adania przez w?a?cicieli nieruchomo?ci korekt deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowych deklaracji, wp?ywaj?cych na zmian? liczby punktÛw odbioru odpadÛw, w tym zmian? liczby osÛb wytwarzaj?cych odpady, ilo?ci wagowe mog? ulec zmianie, dlatego Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na zwi?kszeniu lub zmniejszeniu minimalnego gwarantowanego zakresu odbierania i transportu wytworzonych odpadÛw do 50 % ??cznej ilo?ci odpadÛw przewidzianych do odbioru i transportu w ramach zamÛwienia podstawowego, tj. do maksymalnych warto?ci okre?lonych poni?ej: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
   3. 013,260 Mg odpady segregowane:
   2. 091,540 Mg ??cznie:
   5. 104,800 Mg Przewidywane zmiany nie s? zale?ne od Zamawiaj?cego, a wynikaj? ze zmieniaj?cych si? potrzeb wytwÛrcÛw odpadÛw. Dlatego te? dok?adna ilo?? odpadÛw nie jest mo?liwa do przewidzenia. 28. Zamawiaj?cy przewiduje, a Wykonawca wyra?a zgod? na prawo opcji. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo w trakcie skorzystania z opcji do wykorzystania jego niepe?nego zakresu okre?lonego w pkt 27. Realizacja zakresu zamÛwienia obj?tego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiaj?cego, z ktÛrego mo?e, ale nie musi on skorzysta?. Rozliczenie za obj?te zakresem prawo opcji ilo?ci ponad ilo?? wskazan? w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia nast?pi na podstawie cen okre?lonych w ofercie. 29. Warunki skorzystania z prawa opcji: 1) Skorzystanie z zamÛwienia opcjonalnego uzale?nione b?dzie od bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego jako uprawnienie, z ktÛrego mo?e lecz nie musi skorzysta?. 2) Zamawiaj?cy ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. 3) ZamÛwienia realizowane w ramach prawa opcji s? jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Brak z?o?enia zamÛwienia obj?tego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. 4) Zamawiaj?cy jest uprawniony wed?ug w?asnego wyboru do z?o?enia o?wiadczenia w przedmiocie udzielenia zamÛwienia w ramach opcji kilkukrotnie albo jednokrotnie. 5) Niez?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji albo z?o?enie zamÛwienia w ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym ani?eli maksymalny zakres prawa opcji oznacza rezygnacj? Zamawiaj?cego z pozosta?ej cz??ci przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawcy przys?uguje jedynie wynagrodzenie za zrealizowan? cz??? przedmiotu umowy. 6) Zasady dotycz?ce realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same, jak te, ktÛre obowi?zuj? przy realizacji zamÛwienia podstawowego. 7) Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawc? w ofercie obowi?zywa? b?d? zarÛwno w zakresie realizacji zamÛwienia podstawowego, jak i w przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z przys?uguj?cego mu prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 122-386492
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsrocjum EKO-Bartko w sk??d ktÛrega wchodzi: Lider Bartko Sp. z.o.o. NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: Bema 32 Ville: Bartoszyce Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 11-200 Pays: Pologne Courriel: bartko01@poczta.onet.pl TÈlÈphone: +48 897228276
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Partner EKO-BART SC Mizio Kami?ski Bartoszyce NumÈro national d'identification: 7431977513 Adresse postale: Tolko 26 Ville: Bartoszyce Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 11-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 4 956 352.42 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 4 956 352.42 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 3 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Prowadzenie PSZOK
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post?powania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z pÛ?n. zm.) o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 OdbiÛr i transport odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy Bartoszyce w okresie 24 miesi?cy. 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures