Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 25/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatów: Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants

2021/S 37-093593  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Be?chatów: Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants

2021/S 037-093593

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 251-633403)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. W?glowa 5
Ville: Be?chatów
Code NUTS: PL713 Piotrkowski
Code postal: 97-400
Pays: Pologne
Courriel: przemyslaw.siewiera@gkpge.pl
Téléphone: +48 695110271
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"Dostawa olejów i smarów dla oddzia?ów PGE GiEK S.A. w latach 2021-2022"

Numéro de référence: POST/GEK/GEK/PMR-CSS/06277/2020

II.1.2)
Code CPV principal
09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby dwóch oddzia?ów PGE GiEK S.A.: Kopalnia W?gla Brunatnego Be?chatów i Kopalnia W?gla Brunatnego Turów w latach 2021-2022. Szczegó?owe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zosta?y okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 251-633403

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
09211000 - Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants