Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatów:Pierre calcaire

2023/S 227-714430  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Be?chatów: Pierre calcaire 2023/S 227-714430 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. W?glowa 5 Ville: Be?chatów Code NUTS: PL Polska Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Kurpiewska Courriel: katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl Téléphone: +48 223401883 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil d'acheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sorbentów wapiennych do jednostek wytwórczych GK PGE w latach 2022-2023 Numéro de référence: POST/PGE/W/DZ/00196/2021
II.1.2) Code CPV principal 44921300 Pierre calcaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa m?czki kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Be?chatów (ELB) - transport samochodowy
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44921300 Pierre calcaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Be?chatów
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Dostawa m?czki kamienia wapiennego dla potrzeb PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddzia? Elektrownia Be?chatów, 97-406 Be?chatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, transportem samochodowym w ilo?ci 495 000 Mg.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 023-058953
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 3
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa m?czki kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Be?chatów (ELB) - transport samochodowy
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych ("ADO") jest: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A z siedzib? w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzib? w Be?chatowie (97-400), przy ul. W?glowej 5, PGE Energia Ciep?a S.A. z siedzib? w Warszawie (00-120), przy ul. Z?otej 59, ZEW KOGENERACJA S.A. z siedzib? we Wroc?awiu (50-220), przy ul. ?owieckiej 24, Elektrociep?ownia "Zielona Góra" S.A. z siedzib? w Zielonej Górze (56-120), przy ul. Zjednoczenia 103, PGE Toru? S.A. z siedzib? w Toruniu (87-100), przy ul. Ceramicznej
   6. 
   2.  W sprawie ochrony danych osobowych mo?na skontaktowa? si? z Inspektorem Ochrony Danych powo?anym w ww. Spó?kach pod adresem e-mail: - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - iod.pgesa@gkpge.pl - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - iod.gieksa@gkpge.pl - PGE Energia Ciep?a S.A. - iod.pgeec@gkpge.pl - ZEW KOGENERACJA S.A. - odo@kogeneracja.com.pl - Elektrociep?ownia "Zielona Góra" S.A. - odo@ec.zgora.pl - PGE Toru? S.A. - iod.PGETorun@gkpge.pl lub pod adresem siedzib wskazanym w punkcie
   1.  powy?ej. iod.pgesa@gkpge.pl iod.gieksa@gkpge.pl iod.pgeec@gkpge.pl odo@kogeneracja.com.pl odo@ec.zgora.pl iod.PGETorun@gkpge.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, który ma lub mia? interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego Ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 505-590 Ustawy PZP).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 44921300 Pierre calcaire
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Be?chatów
VII.1.4) Description des prestations:
Dostawa m?czki kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Be?chatów (ELB) - transport samochodowy - cze??
   2.  Wolumen 148 500 Mg
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Strony, na podstawie § 13 ust. 1 i ust. 2 Umowy, § 17 ust. 6 Umowy w zwi?zku z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych postanowi?y
   1.  podwy?szy? cen? jednostkow? netto m?czki kamienia wapiennego, okre?lon? w § 3 ust. 1 Umowy: Aneksem nr 1 na okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022., podwy?szy? cen? jednostkow? netto m?czki kamienia z 126,50 z? netto na 134,30 z? netto Aneksem nr 2 w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r podwy?szy? cen? jednostkow? netto m?czki kamienia z 126,50 z? netto na 147,80 z? netto Aneksem nr 3 - na okres od 01.01.2023 r. do 29.12.2023 r., podwy?szy? cen? jednostkow? netto m?czki kamienia z 126,50 z? netto na 184,50 z? netto.
   2.  a co za tym idzie zwi?kszy? maksymaln? warto?? pierwotn? Umowy wskazan? w § 3 ust. 2 Umowy, w granicach wynikaj?cych z ww. przepisu Ustawy PZP. Z: 18 785 250,00 z? netto/ 23 105 857,50 z? brutto (warto?? pierwotna) Aneks nr 1 zmiana na: 18 991 950,00 z? netto/ 23 360 098,50 z? brutto Aneks nr 2 zmiana na: 19 577 906,99 z? netto/24 080 825,60 z? brutto Aneks nr 3 zmiana na: 23 608 146,44 z? netto/ 29 038 020,12 z? brutto (wzrost o 25,67 % w stosunku do warto?ci pierwotnej)
   3.  rozbi? szacowan? ilo?? odpowiednio m?czki kamienia wapiennego w podziale na poszczególne okresy, przy jednoczesnym braku zwi?kszenia maksymalnego wolumenu okre?lonego pierwotnie w Umowie.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zwa?ywszy na:
   1.  utrzymuj?c? si? w dalszym ci?gu, niekorzystn? sytuacj? geopolityczn? i gospodarcz? oraz bior?c pod uwag? obiektywne okoliczno?ci, tj. w szczególno?ci trwaj?c? wojn? na terytorium Ukrainy, wp?ywaj?c? na mi?dzynarodowy, w tym europejski rynek surowców produkcyjnych, w tym w szczególno?ci znacz?ce i nadzwyczajne wzrosty cen paliw, energii elektrycznej oraz gazu, a tak?e wysok? inflacj?, które wp?ywaj? na nadzwyczajny wzrost kosztów wytworzenia m?czki kamienia wapiennego, których to okoliczno?ci Strony, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci? nie mog?y przewidzie?, a które bezpo?rednio wp?ywaj? na proces realizacji Umowy, w szczególno?ci na wzrost kosztów wykonania Umowy,
   2.  konieczno?? zapewnienia stabilnej i nieprzerwanej pracy PGE GiEK Oddzia? Elektrownia Be?chatów, w celu zagwarantowania bezpiecze?stwa energetycznego kraju
VII.2.3) Augmentation de prix Dostawa sorbentów wapiennych do jednostek wytwórczych GK PGE w latach 2022-2023 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
44921300 - Pierre calcaire