Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatów:Pierre calcaire

2023/S 227-714553  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Be?chatów: Pierre calcaire 2023/S 227-714553 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. W?glowa 5 Ville: Be?chatów Code NUTS: PL Polska Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Kurpiewska Courriel: katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl Téléphone: +48 223401883 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil d'acheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sorbentów wapiennych do jednostek wytwórczych GK PGE w latach 2022-2023 Numéro de référence: POST/PGE/W/DZ/00196/2021
II.1.2) Code CPV principal 44921300 Pierre calcaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Turów (ELT) - transport kolejowy - FCA
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44921300 Pierre calcaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Stacja przeznaczenia: Bocznica w?asna PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Turów stacja Turoszów, Adres wysy?kowy PGE GiEK S.A. ul. W?glowa 5, 97-400 Be?chatów Oddzia? Elektrownia Turów, Bogatynia.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Dostawa kamienia wapiennego dla potrzeb PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddzia? Elektrownia Turów, ul. M?odych Energetyków 12, 59 - 916 Bogatynia, w ilo?ci: 300 000 Mg. Dostawy realizowane b?d? transportem kolejowym organizowanym przez Zamawiaj?cego. Przy okre?leniu ceny realizacji Przedmiotu Umowy dla Cz??ci III zamówienia dotycz?cego PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Turów, Organizator Post?powania okre?li? sposób obliczenia transportu. Wykonawca jest zobowi?zany wyliczy? warto?? transportu wg stawek podanych przez Zamawiaj?cego w cenniku. Szczegó?y dotycz?ce sposobu obliczenia transportu w Cz??ci III znajduj? si? w Za??czniku Nr
   1. 3. do SIWZ.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 010-022061
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: 3 Intitulé:
Dostawa kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Turów (ELT) - transport kolejowy - FCA
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
07/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych ("ADO") jest: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A z siedzib? w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzib? w Be?chatowie (97-400), przy ul. W?glowej 5, PGE Energia Ciep?a S.A. z siedzib? w Warszawie (00-120), przy ul. Z?otej 59, ZEW KOGENERACJA S.A. z siedzib? we Wroc?awiu (50-220), przy ul. ?owieckiej 24, Elektrociep?ownia "Zielona Góra" S.A. z siedzib? w Zielonej Górze (56-120), przy ul. Zjednoczenia 103, PGE Toru? S.A. z siedzib? w Toruniu (87-100), przy ul. Ceramicznej
   6. 
   2.  W sprawie ochrony danych osobowych mo?na skontaktowa? si? z Inspektorem Ochrony Danych powo?anym w ww. Spó?kach pod adresem e-mail: - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - iod.pgesa@gkpge.pl - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - iod.gieksa@gkpge.pl - PGE Energia Ciep?a S.A. - iod.pgeec@gkpge.pl - ZEW KOGENERACJA S.A. - odo@kogeneracja.com.pl - Elektrociep?ownia "Zielona Góra" S.A. - odo@ec.zgora.pl - PGE Toru? S.A. - iod.PGETorun@gkpge.pl lub pod adresem siedzib wskazanym w punkcie
   5.  powy?ej. iod.pgesa@gkpge.pl iod.gieksa@gkpge.pl iod.pgeec@gkpge.pl odo@kogeneracja.com.pl odo@ec.zgora.pl iod.PGETorun@gkpge.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, który ma lub mia? interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego Ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 505-590 Ustawy PZP).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 44921300 Pierre calcaire
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Turów
VII.1.4) Description des prestations:
Dostawa kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddzia? Elektrownia Turów (ELT) - transport kolejowy - FCA
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Strony, na podstawie § 13 ust. 1 i ust. 2 Umowy, § 17 ust. 6 Umowy w zwi?zku z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo Zamówie? postanowi?y
   1.  podwy?szy? cen? jednostkow? netto kamienia wapiennego okre?lon? w § 3 ust. 1 Umowy: Aneksem nr 1 w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. z 30,50 z? netto na 36,70 z? netto za 1 Mg Aneksem nr 2 w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 06.12.2023 r. z 30,50 z? netto na 40,00 z? netto za 1 Mg
   2.  a co za tym idzie zwi?kszy? maksymaln? warto?? pierwotn? Umowy wskazan? w § 3 ust. 2 Umowy, w granicach wynikaj?cych z ww. przepisu Ustawy PZP, przy jednoczesnym braku zwi?kszenia wymiaru wolumenu dostaw z: 9 150 000,00 z? netto/ 11 254 500,00 z? brutto (warto?? pierwotna) Aneks nr 1 zmiana na: 9 592 680,00 z? netto/11 798 996,40 z? brutto Aneks nr 2 zmiana na : 11 060 243,92 z? netto/ 13 604 100,02 z? brutto (wzrost o 20,88 % w stosunku do warto?ci pierwotnej
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zwa?ywszy na:1. utrzymuj?c? si? w dalszym ci?gu niekorzystn? sytuacj? geopolityczn? i gospodarcz? oraz bior?c pod uwag? obiektywne okoliczno?ci, tj. w szczególno?ci trwaj?c? wojn? na terytorium Ukrainy, wp?ywaj?c? na mi?dzynarodowy, w tym europejski rynek surowców produkcyjnych, w tym w szczególno?ci znacz?ce i nadzwyczajne wzrosty cen paliw, energii elektrycznej oraz gazu a tak?e wysok? inflacj?, które wp?ywaj? na nadzwyczajny wzrost kosztów wytworzenia kamienia wapiennego, których to okoliczno?ci Strony, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci? nie mog?y przewidzie?, a które bezpo?rednio wp?ywaj? na proces realizacji Umowy, w szczególno?ci na wzrost kosztów wykonania Umowy,2. konieczno?? zapewnienia stabilnej i nieprzerwanej pracy PGE GiEK Oddzia? Elektrownia Turów, w celu zagwarantowania bezpiecze?stwa energetycznego kraju
VII.2.3) Augmentation de prix Dostawa sorbentów wapiennych do jednostek wytwórczych GK PGE w latach 2022-2023 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
44921300 - Pierre calcaire