Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatów:Services prestés par les médecins spécialistes

2023/S 188-587751  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Be?chatów: Services prestés par les médecins spécialistes 2023/S 188-587751 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAW?A II W BE?CHATOWIE Adresse postale: UL. CZAPLINIECKA 123 Ville: BE?CHATÓW Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Lipnicki Courriel: z.publiczne@szpital-belchatow.pl Téléphone: +48 446358236/ +48 446358208 Fax: +48 446358208 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-belchatow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka sektora finasów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Og?oszenie post?powania konkursowego z dnia 25.08.2023 na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdzia?em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej Numéro de référence: DSP.113.34.2023
II.1.2) Code CPV principal 85121200 Services prestés par les médecins spécialistes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Konkurs ofert na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w nast?puj?cych zakresach; Pakiet nr 1: Udzielanie ca?odobowych us?ug lekarskich w Oddziale Kardiologicznym z Pododdzia?em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej. Szacunkowa minimalna liczba godzin obj?ta przedmiotem zamówienia w ramach pracy Oddzia?u na okres od 01.09.2023 r do 31.08.2025 r. wynosi 3456, szacunkowa maksymalna liczba godzin wynosi 17280.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Szpital Wojewódzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem post?powania konkursowego jest udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w nast?puj?cych zakresach; Pakiet nr 1: Udzielanie ca?odobowych us?ug lekarskich w Oddziale Kardiologicznym z Pododdzia?em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej. Szacunkowa minimalna liczba godzin obj?ta przedmiotem zamówienia w ramach pracy Oddzia?u na okres od 01.09.2023 r do 31.08.2025 r. wynosi 3456, szacunkowa maksymalna liczba godzin wynosi 17280.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Sta? pracy w zawodzie / Pondération: 10% Critère de qualité - Nom: Posiadane kwalifikacje / Pondération: 10% Prix - Pondération: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zgodnie z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z pó?n. zm.) og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania nale?y przekaza? Urz?dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, je?eli warto?? przedmiotu umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej przekracza wyra?on? w z?otych równowarto?? kwoty 130.000 euro wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez Narodowy Bank Polski. W zwi?zku z w/ w art. na podmiocie leczniczym ci??y obowi?zek przekazania jedynie og?oszenia o wynikach rozstrzygni?cia post?powania konkursowego o udzielenie ?wiadcze? zdrowotnych. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia?alno?ci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z pó?n. zm.) do udzielenia zamówienia nie stosuje si? przepisów o zamówieniach publicznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Udzielanie ca?odobowych us?ug lekarskich w Oddziale Kardiologicznym z Poddoddzia?em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Szpital Wojewódzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie Adresse postale: ul. Czapliniecka 123 Ville: Be?chatów Code postal: 97-400 Pays: Pologne Téléphone: +48 446358200 Fax: +48 446321628
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Szpital Wojewódzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie Adresse postale: ul. Czapliniecka 123 Ville: Be?chatów Code postal: 97-400 Pays: Pologne Téléphone: +48 446358200 Fax: +48 446321628
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 153 i 154 ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze ?rodków publicznych
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Szpital Wojewódzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie Adresse postale: ul. Czapliniecka 123 Ville: Be?chatów Code postal: 97-400 Pays: Pologne Téléphone: +48 446358200 Fax: +48 446321628
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/09/2023 Og?oszenie post?powania konkursowego z dnia 25.08.2023 na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdzia?em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
85100000 - Services de santé 
85121200 - Services prestés par les médecins spécialistes