Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 05/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatÛw: C'bles de distribution Èlectrique

2021/S 37-093592  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Be?chatÛw: C'bles de distribution Èlectrique

2021/S 037-093592

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 219-538733)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Adresse postale: ul. W?glowa 5
Ville: Be?chatÛw
Code NUTS: PL713 Piotrkowski
Code postal: 97-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jaros?aw Zamolski
Courriel: jaroslaw.zamolski@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 447377655
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgegiek.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa gÛrniczych przewodÛw elektrycznych oponowych ?redniego napi?cia dla PGE GiEK S.A. Oddzia Kopalnia W?gla Brunatnego Be?chatÛw

NumÈro de rÈfÈrence: POST/GEK/GEK/PMR-KWB/04732/2020

II.1.2)
Code CPV principal
31320000 C'bles de distribution Èlectrique

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa gÛrniczych przewodÛw elektrycznych oponowych ?redniego napi?cia dla PGE GiEK S.A. Oddzia Kopalnia W?gla Brunatnego Be?chatÛw.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 219-538733

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Lot n : 1

Au lieu de:

Dostawa Przewodu OnGcrekg?-G (S) 3x95+3x50/3 mm2 6/10kV w ilo?ci 13 000 metrÛw

Lire:

Dostawa Przewodu OnGcrekg?-G (S) 3x95+3x50/3 mm2 6/10 kV w ilo?ci 3 000 metrÛw

NumÈro de section: III.1.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: punkt 1, podpunkt a)

Au lieu de:


   1.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci dla: a) cz?? nr 1 zamÛwienia ñ 70 000,00 PLN (s?ownie z?otych: siedemdziesi?t tysi?cy, 00/100); b) cz?? nr 2 zamÛwienia ñ 12 000,00 PLN (s?ownie z?otych: dwana?cie tysi?cy, 00/100); c) cz?? nr 3 zamÛwienia ñ 4 000,00 PLN (s?ownie z?otych: cztery tysi?ce, 00/100). Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposÛb okre?lony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce wadium, znajduj si w pkt 13 SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana wniÛs w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zabezpieczenia zawarte s w pkt 23 SIWZ.

Lire:


   1.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci dla: a) cz?? nr 1 zamÛwienia ñ 17 500,00 PLN (s?ownie z?otych: siedemna?cie tysi?cy pi??set, 00/100); b) cz?? nr 2 zamÛwienia ñ 12 000,00 PLN (s?ownie z?otych: dwana?cie tysi?cy, 00/100); c) cz?? nr 3 zamÛwienia ñ 4 000,00 PLN (s?ownie z?otych: cztery tysi?ce, 00/100). Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposÛb okre?lony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce wadium, znajduj si w pkt 13 SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana wniÛs w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zabezpieczenia zawarte s w pkt 23 SIWZ.

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 2

Au lieu de:

Date: 30/04/2021

Lire:

Date: 30/06/2021

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 3

Au lieu de:

Date: 30/04/2021

Lire:

Date: 30/06/2021

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
31320000 - Câbles de distribution électrique