Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatÛw: Pierre calcaire

2022/S 10-022061  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Be?chatÛw: Pierre calcaire 2022/S 010-022061 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. W?glowa 5 Ville: Be?chatÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Kurpiewska Courriel: katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 223401883 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Adresse postale: ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Kurpiewska Courriel: katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 223401883 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A.
Adresse postale: ul. ?owiecka 24 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-220 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Kurpiewska Courriel: katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 223401883 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elektrociep?ownia ÑZielona GÛraî S.A.
Adresse postale: ul. Zjednoczenia 103 Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL Polska Code postal: 65-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Kurpiewska Courriel: katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 223401883 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE TORU S.A.
Adresse postale: ul. Ceramiczna 6 Ville: Toru Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Kurpiewska Courriel: katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 223401883 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sorbentÛw wapiennych do jednostek wytwÛrczych GK PGE w latach 2022-2023 NumÈro de rÈfÈrence: POST/PGE/W/DZ/00196/2021
II.1.2) Code CPV principal 44921300 Pierre calcaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest dostawa sorbentÛw wapiennych, tj. m?czki kamienia wapiennego, kamienia wapiennego, wapna palonego i wapna hydratyzowanego do: a. Oddzia?Ûw PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., b. Oddzia?Ûw PGE Energia Ciep?a S.A., c. Zak?adÛw Zespo?u Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A., d. Elektrociep?owni ÑZielona GÛraî S.A., e. PGE Toru S.A. w ilo?ci i terminach zgodnych z za??cznikami do SWZ (odpowiednimi dla danej cz??ci).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddzia Elektrownia TurÛw (ELT) ñ transport kolejowy - FCA
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44921300 Pierre calcaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Stacja przeznaczenia: Bocznica w?asna PGE GiEK S.A. Oddzia Elektrownia TurÛw stacja TuroszÛw, Adres wysy?kowy PGE GiEK S.A. ul. W?glowa 5, 97-400 Be?chatÛw Oddzia Elektrownia TurÛw, Bogatynia.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa kamienia wapiennego dla potrzeb PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddzia Elektrownia TurÛw, ul. M?odych EnergetykÛw 12, 59 ñ 916 Bogatynia, w ilo?ci: 300 000 Mg. Dostawy realizowane b?d transportem kolejowym organizowanym przez Zamawiaj?cego. Przy okre?leniu ceny realizacji Przedmiotu Umowy dla Cz??ci III zamÛwienia dotycz?cego PGE GiEK S.A. Oddzia Elektrownia TurÛw, Organizator Post?powania okre?li sposÛb obliczenia transportu. Wykonawca jest zobowi?zany wyliczy warto? transportu wg stawek podanych przez Zamawiaj?cego w cenniku. SzczegÛ?y dotycz?ce sposobu obliczenia transportu w Cz??ci III znajduj si w Za??czniku Nr
   1. 3. do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cz?? podzielona na 2 rÛwne Pakiety po 150 000 Mg ka?dy. Wykonawca sk?ada ofert na jeden Pakiet i deklaruje liczb PakietÛw na ktÛre sk?ada ofert?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 164-431839
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddzia Elektrownia TurÛw (ELT) ñ transport kolejowy - FCA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ÑADOî) jest: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A z siedzib w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2, PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzib w Be?chatowie (97-400), przy ul. W?glowej 5, PGE Energia Ciep?a S.A. z siedzib w Warszawie (00-120), przy ul. Z?otej 59, ZEW KOGENERACJA S.A. z siedzib we Wroc?awiu (50-220), przy ul. ?owieckiej 24, Elektrociep?ownia ÑZielona GÛraî S.A. z siedzib w Zielonej GÛrze (56-120), przy ul. Zjednoczenia 103, PGE Toru S.A. z siedzib w Toruniu (87-100), przy ul. Ceramicznej
   6. 
   2.  W sprawie ochrony danych osobowych mo?na skontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych powo?anym w ww. SpÛ?kach pod adresem e-mail: - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ñ iod.pgesa@gkpge.pl - PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ñ iod.gieksa@gkpge.pl - PGE Energia Ciep?a S.A. ñ iod.pgeec@gkpge.pl - ZEW KOGENERACJA S.A. ñ odo@kogeneracja.com.pl - Elektrociep?ownia ÑZielona GÛraî S.A. ñ odo@ec.zgora.pl - PGE Toru S.A. ñ iod.PGETorun@gkpge.pl lub pod adresem siedzib wskazanym w punkcie
   5.  powy?ej. iod.pgesa@gkpge.pl iod.gieksa@gkpge.pl iod.pgeec@gkpge.pl odo@kogeneracja.com.pl odo@ec.zgora.pl iod.PGETorun@gkpge.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, ktÛry ma lub mia interes w uzyskaniu danego ZamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego Ustawy PZP przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 505-590 Ustawy PZP).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-Be?chatÛw: Pierre calcaireType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
44921300 - Pierre calcaire