Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 05/07/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chat█w: Produits pharmaceutiques

2022/S 119-334681  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Be?chat█w: Produits pharmaceutiques 2022/S 119-334681 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SZPITAL WOJEW"DZKI IM. JANA PAW?A II W BE?CHATOWIE Adresse postale: UL. CZAPLINIECKA 123 Ville: BE?CHAT"W Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Lipnicki Courriel: z.publiczne@szpital-belchatow.pl T╚l╚phone: +48 446358236/ +48 446358208 Fax: +48 446358208 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-belchatow.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka sektora finas█w publicznych w rozumieniu przepis█w o finansach publicznych
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa lek█w programowych Num╚ro de r╚f╚rence: GZP.3800.22.2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa lek█w programowych dla potrzeb Szpitala Wojew█dzkiego im. Jana Paw?a II w Be?chatowie.
   2.  Kod i nazwa wed?ug Wsp█lnego S?ownika Zam█wie? (CPV): 33.60.00.00-6 Produkty farmaceutyczne
   3.  Opis, wielko?? i zakres przedmiotu zam█wienia: 1) Zamawiaj?cy podzieli? przedmiot zam█wienia na 19 cz??ci (Pakiety nr 1-19), zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale XXIII SWZ. 2) Pozosta?e wymagania dotycz?ce realizacji zam█wienia oraz zasady wsp█?pracy mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawc? okre?laj? projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, stanowi?ce Za??cznik nr 3 do SWZ. 3) Produkty r█wnowa?ne: Szczeg█?owy opis w tym zakresie zosta? zamieszony w rozdziale IV pkt 3 ppkt 3) SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 5 728 398.04 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Interferon beta 1B 9,6 mln j.m./1,2 ml - 1 opakowanie z 15 oddzielnymi opakowaniami, z kt█rych ka?de zawiera 1 fiolk? z proszkiem, 1 ampu?kostrzykawk? z rozpuszczalnikiem, 1 ??cznik fiolki z ig??, 2 waciki nas?czone alkoholem - Ilo??: 430 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 926 524.44 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Interferon beta 1A - forma podsk█rna: interferon beta-1a inj. s.c. 132 mcg (36 mln j.m.)/ 1,5 ml (24 Mj.m.)* 4 wk?ady = miesi?czna terapia (podawana we wk?adach wielodawkowych przy pomocy urz?dzenia elektronicznego do podawania leku urz?dzeniem o nazwie Rebismart)- terapia 12 miesi?cy- 48 wk?ad█w - Ilo??: 230 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 524 537.08 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Interferon beta- 1A, 30 mcg ( 6 m.j.m.)/ 0,5 ml, i.m., 4 ampu?kostrzykawki + 4 ig?y / wstrzykiwacze + 4 ig?y: Ilo??: 40 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 77 514.19 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Octan glatirameru w dawce 40mg/ml, roztw█r do wstrzykiwa? w ampu?kostrzykawce, 1 opakowanie zawiera 12 ampu?kostrzykawek - Ilo??: 15 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 10 798.83 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Fumaran dimetylu w dawce 240 mg w postaci doustnej, 56 kaps. w 1 op. - Ilo??: 500 op.
   2.  Fumaran dimetylu w dawce 120 mg w postaci doustnej, 14 kaps. w 1 op. - Ilo?? 50 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 034 971.89 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Natalizumab - fiol. 300 mg/15 ml x 1 szt. koncentratu do sporz?dzenia roztworu do infuzji do?ylnej - Ilo??: 10 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 48 716.63 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Teryflunamid w dawce 14 mg w postaci doustnej - 28 tabl. w 1 op. - Ilo??: 100 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 183 586.29 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Fingolimod w dawce 0,5 mg w postaci doustnej - 28 kaps. w 1 op. - Ilo?ci: 190 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 912 648.66 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Okrelizumab - koncentrat w dawce 300 mg do sporz?dzania roztworu do infuzji - Ilo??: 30 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 475 268.90 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Kladrybina w dawce 10 mg. (10 opakowa? 1-tabletkowych + 2 opakowania 4-tabletkowe + 2 opakowania 6-tablektowe) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci i rodzaju opakowa? w ramach ca?kowitej liczby tabletek (dawkowanie w zale?no?ci od masy cia?a). Ilo?? - 30 tabletek
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 240 235.44 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Cynakalcet tab. dawka 30 mg x 28 szt. - Ilo??: 180 op.
   2.  Cynakalcet tab. dawka 60 mg x 28 szt. - Ilo??: 180 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 95 596.20 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Parykalcytol fiolki dawka 5 mcg x 5 fiolek - Ilo??: 416 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 71 802.20 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 13
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Adalimumab - 1 opakowanie zawiera 2 ampu?ko-strzykawki po 40 mg roztworu - Ilo??: 130 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 38 258.60 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 14
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Ustekinumab - 1 opakowanie zawiera 1 ampu?ko-strzykawk? z 45 mg roztworu - Ilo?? 10 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 70 131.64 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 15
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Sekukinumab - 1 opakowanie zawiera 2 ampu?kostrzykawki po 150 mg roztworu - Ilo??: 100 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 323 791.80 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 16
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Iksekizumab - 1 opakowanie zawiera 2 ampu?ko-strzykawki po 80 mg roztworu - Ilo??: 18 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 88 983.37 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 17
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Risakizumab - 1 opakowanie zawiera 2 ampu?ko-strzykawki po 75mg roztworu - Ilo??: 35 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 313 576.78 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 18
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Tildrakizumab - 1 opakowanie zawiera 1 ampu?ko-strzykawk? po 100mg roztworu - Ilo??: 10 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 70 440.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 19
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Be?chat█w, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Guselkumab - roztw█r do wstrzykiwa?; 100 mg/ml; 1 ampu?kostrzykawka po 1 ml - 32 amp. Ilo??: 32 op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 221 015.09 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada uprawnienia do prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z p█?n. zm.), - na podstawie dokumentu, o kt█rym mowa w Rozdz. IX pkt 2 ppkt 4) lit. a SWZ; W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wymaganych uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, zamawiaj?cy ??da : a) zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Nie dotyczy! Zamawiaj?cy nie okre?la w tym zakresie warunk█w.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Nie dotyczy! Zamawiaj?cy nie okre?la w tym zakresie warunk█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki dotycz?ce realizacji zam█wienia publicznego oraz warunki i zakres przewidywanych zmian umowy okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Przes?ank? skr█cenia terminu sk?adania ofert jest pilna potrzeba udzielenia zam█wienia. Skr█cenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. Wi??e si? z konieczno?ci? szybkiego dzia?ania ze strony zamawiaj?cego w celu zabezpieczenia potrzeb szpitala wraz z up?ywem terminu aktualnie obowi?zuj?cych um█w. Zamawiaj?cy jest podmiotem leczniczym, a dostawy lek█w programowych u?ytku s? bardzo istotne z punktu widzenia dzia?alno?ci szpitala jak? jest hospitalizacja pacjent█w i zachowania ci?g?o?ci ?wiadczenia dostaw. Ustalenie ostatecznych warunk█w dla nowego przetargu wymaga?o wypracowania okre?lonych rozwi?za?, z uwzgl?dnieniem nowych okoliczno?ci. Prace nad opisem przedmiotu zam█wienia oraz pozosta?ych wymaga? zamawiaj?cego zako?czy?y si? na etapie, w kt█rym nie jest ju? mo?liwe zachowanie podstawowych termin█w przewidzianych w ustawie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 05/07/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 02/10/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 05/07/2022 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego na platformie pod adresem: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ) Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, dlatego Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ??da tego o?wiadczenia wy??cznie od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w rozdziale VII SWZ. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ. O?wiadczenie to sk?ada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (w skr█cie ĐJEDZţ). Wykonawca sporz?dza jednolity dokument w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. II. O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia.
   1.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie, w jakim Zamawiaj?cy przewidzia? mo?liwo?? wykluczenia Wykonawcy zgodnie z rozdzia?em VII SWZ.
   2.  Wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych jakich ??da Zamawiaj?cy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: a. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: ˇ art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, ˇ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b. o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; Wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ; c. o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: ˇ art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, ˇ art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. IIA. Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 22457810 Fax: +48 22457800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Szczeg█?owe prawa i obowi?zki w zakresie ?rodk█w ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zam█wienia, w tym dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a? reguluj? odpowiednie przepisy dzia?u IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 22457810 Fax: +48 22457800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/06/2022 Pologne-Be?chat█w: Produits pharmaceutiquesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 05/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques