Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatÛw: Services d'appui dans le domaine des transports routiers

2022/S 131-374487  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Be?chatÛw: Services d'appui dans le domaine des transports routiers 2022/S 131-374487 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. W?glowa 5 Ville: Be?chatÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 97-400 Pays: Pologne Courriel: Radoslaw.Przybylski@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 7377342 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgegiek.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup us?ugi przewozowej do transportu osÛb dla potrzeb PGE GiEK S.A. Oddzia? Kopalnia W?gla Brunatnego Be?chatÛw NumÈro de rÈfÈrence: POST/GEK/GEK/PMR-KWB/11796/2020
II.1.2) Code CPV principal 63712000 Services d'appui dans le domaine des transports routiers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
?wiadczenie Us?ugi przewozowej do transportu osÛb przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego, w zakresie linii przewozowych nr 202, 205, 210, 211, 215, 216, 218, 224, 225, 456.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 015-036605
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19
Lot n : II, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XVII, XVIII, XIX IntitulÈ:
Linia przewozowa nr 202, 205, 210, 211, 215, 216, 218, 224, 225, 456
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
27/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Samochodowej w Be?chatowie sp. z o.o. NumÈro national d'identification: 7690502199 Ville: Niedyszyna Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 2 471 036.64 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawca, ktÛry ma lub mia? interes w uzyskaniu danego ZamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego Ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 513-578 Ustawy PZP).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 63712000 Services d'appui dans le domaine des transports routiers
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
?wiadczenie Us?ugi przewozowej do transportu osÛb przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego, w zakresie linii przewozowych nr 202, 205, 210, 211, 215, 216, 218, 224, 225, 456.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 567 246.24 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Samochodowej w Be?chatowie sp. z o.o. Ville: Niedyszyna Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
 
1.Zmiana wynagrodzenia umownego za przejazd jednego kilometra w ramach realizowanej us?ugi przewozowej o warto?? 5,1 % w stosunku do ka?dej z linii przewozowej, w zwi?zku z tym maksymalne wynagrodzenie uleg?o zwi?kszeniu z kwoty 2 471 036,64 z? netto do kwoty 2 567 246,24 z? netto.
   2.  Wprowadzenie do Umowy o?wiadczenia Wykonawcy stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osÛb prawnych (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1800 z zm.).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Wyst?pienie nw. nadzwyczajnych okoliczno?ci wp?ywaj?cych na rentowno?? wykonywania us?ug, ktÛrych zaistnienie nie by?o mo?liwe do przewidzenia podczas sk?adania ofert i podpisywania umowy: - znaczny wzrost inflacji, ktÛra w styczniu 2022 r. wynios?a 9,2% (dane GUS), przy czym ?rednioroczna inflacja w 2021 roku wynios?a 5,1%,- wzrost p?acy minimalnej 7,5% w stosunku do roku 2021,- niepewno?? rynku lokalnego oraz globalnego spowodowanego wojn? na Ukrainie,- przede wszystkim niepewna warto?? hurtowa oleju nap?dowego zmieniaj?ca si? z dnia na dzie?, co uniemo?liwia d?ugoterminowe planowanie warto?ci us?ug przewozowych (?rednia cena zakupu paliwa na dzie? 15.03.2022 r. w stosunku do ?redniej ceny w styczniu 2022 r. wzros?a o 1,76 z? netto/litr tj. 39%).2. Zastosowanie przepisÛw o podatku dochodowym od osÛb prawnych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 2 471 036.64 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 2 567 246.24 PLN Pologne-Be?chatÛw: Services d'appui dans le domaine des transports routiersType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
63712000 - Services d'appui dans le domaine des transports routiers