Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatÛw:Services d'imagerie mÈdicale

2023/S 194-605484  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Be?chatÛw: Services d'imagerie mÈdicale 2023/S 194-605484 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SZPITAL WOJEW"DZKI IM. JANA PAW?A II W BE?CHATOWIE Adresse postale: UL. CZAPLINIECKA 123 Ville: BE?CHAT"W Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Lipnicki Courriel: z.publiczne@szpital-belchatow.pl TÈlÈphone: +48 446358236/ +48 446358208 Fax: +48 446358208 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-belchatow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka sektora finasÛw publicznych w rozumieniu przepisÛw o finansach publicznych
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Og?oszenie postepowania konkursowego z dnia 19.07.2023 r. na Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegaj?cych na opisywaniu bada? obrazowych Tomografii Komputerowej oraz RTG wyko NumÈro de rÈfÈrence: DSP.113.25.2023
II.1.2) Code CPV principal 85150000 Services d'imagerie mÈdicale
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Konkurs ofert na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegaj?cych na opisywaniu bada? obrazowych Tomografii Komputerowej oraz RTG wykonywanych przez Szpital WojewÛdzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie i przekazywanych w drodze transmisji danych do przyjmuj?cego ZamÛwienie oraz zwrotnym przekazaniu t? drog? wykonywanych opisÛw bada?. Szacunkowa liczba bada? obj?ta przedmiotem zamÛwienia na okres 01.09.2023 - 31.08.2025 wynosi: w zakresie opisywania bada? TK - 1440 w trybie na ratunek Cito-cito, 6000 w trybie pilnym, 290 w trybie planowym, w zakresie opisywania bada? RTG - 50 w trybie cit-cito, 7200 w trybie pilnym, 240 w trybie planowym
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 428 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121100 Services prestÈs par les mÈdecins gÈnÈralistes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie
II.2.4) Description des prestations:
Konkurs ofert na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegaj?cych na opisywaniu bada? obrazowych Tomografii Komputerowej oraz RTG wykonywanych przez Szpital WojewÛdzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie i przekazywanych w drodze transmisji danych do przyjmuj?cego ZamÛwienie oraz zwrotnym przekazaniu t? drog? wykonywanych opisÛw bada?. Szacunkowa liczba bada? obj?ta przedmiotem zamÛwienia na okres 01.09.2023 - 31.08.2025 wynosi: w zakresie opisywania bada? TK - 1440 w trybie na ratunek Cito-cito, 6000 w trybie pilnym, 290 w trybie planowym, w zakresie opisywania bada? RTG - 50 w trybie cit-cito, 7200 w trybie pilnym, 240 w trybie planowym
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kwalifikacje personelu / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom: Posiadanie do?wiadczenia w realizacji us?ug teleradiologii objetych ofert? / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zgodnie z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z pÛ?n. zm.) og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania nale?y przekaza? Urz?dowi Oficjalnych Publikacji WspÛlnot Europejskich, je?eli warto?? przedmiotu umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej przekracza wyra?on? w z?otych rÛwnowarto?? kwoty 130.000 euro wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez Narodowy Bank Polski. W zwi?zku z w/ w art. na podmiocie leczniczym ci??y obowi?zek przekazania jedynie og?oszenia o wynikach rozstrzygni?cia post?powania konkursowego o udzielenie ?wiadcze? zdrowotnych. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia?alno?ci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z pÛ?n. zm.) do udzielenia zamÛwienia nie stosuje si? przepisÛw o zamÛwieniach publicznych
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegaj?cych na opisywaniu bada? obrazowych Tomografii Komputerowej oraz RTG wykonywanych przez Szpital WojewÛdzki im. Jana Paw?a II w Be?chat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MKJ Radiologia SpÛ?ka z Ograniczon? Odpowiedzialno?ci? SpÛ?ka Komandytowa Ville: Banino Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-297 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 906 100.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Szpital WojewÛdzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie Adresse postale: ul. Czapliniecka 123 Ville: Be?chatÛw Code postal: 97-400 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 446358200 Fax: +48 446321628
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Szpital WojewÛdzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie Adresse postale: ul. Czapliniecka 123 Ville: Be?chatÛw Code postal: 97-400 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 446358200 Fax: +48 446321628
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art.153 i 154 ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze ?rodkÛw publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Szpital WojewÛdzki im. Jana Paw?a II w Be?chatowie Adresse postale: ul. Czapliniecka 123 Ville: Be?chatÛw Code postal: 97-400 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 446358200 Fax: +48 446321628
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Og?oszenie postepowania konkursowego z dnia 19.07.2023 r. na Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegaj?cych na opisywaniu bada? obrazowych Tomografii Komputerowej oraz RTG wyko 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
85121100 - Services prestés par les médecins généralistes 
85150000 - Services d'imagerie médicale