Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 24/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chat█w:Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2023/S 58-172208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Be?chat█w: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2023/S 058-172208 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "EKO-REGION" sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 769-19-17-979 Adresse postale: ul. Bawe?niana 18 Ville: Be?chat█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara D?br█wka Courriel: sekretariat@eko-region.pl T╚l╚phone: +48 446330815 Fax: +48 446330819 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.eko-region.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp█?ka z o. o.
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03 z Z/I w Dylowie oraz Z/I w Gotartowie/ 2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03. Szacunkowa ilo?? do odbioru i zagospodarowania to 19 200 Mg przez okres 12 miesi?cy. Odpady te, m.in. wytworzone s? w procesie biologicznego przetwarzania odpad█w komunalnych na terenie instalacji MBP, tj.: Z/I w Dylowie A, gm. Paj?czno oraz Z/I Gotart█w, gm. Kluczbork.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie 1 - Z/I w Dylowie A, gm. Paj?czno
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90533000 Services de gestion de d╚charges
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL712 ?█dzki Lieu principal d'ex╚cution:
Z/I w Dylowie A, gm. Paj?czno
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03.
   2.  Szacunkowa ilo?? do odbioru i zagospodarowania to 6 000 Mg przez okres 12 miesi?cy. Odpady te, m.in. wytworzone s? w procesie biologicznego przetwarzania odpad█w komunalnych na terenie instalacji MBP, tj.: Z/I w Dylowie A, gm. Paj?czno.
   3.  Odpady b?d?ce przedmiotem umowy zostan? odebrane a nast?pnie zagospodarowane na terenie zak?ad█w wskazanych przez Wykonawc? w spos█b zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami wyszczeg█lnionymi w za??czniku nr 1 Ustawy o Odpadach z 14 grudnia 2012r.
   4.  Odbi█r odpad█w odbywa? si? b?dzie z terenu Zak?adu/Instalacji (dalej: Z/I) w Dylowie A, gm. Paj?czno.
   5.  Ze wzgl?du na trudn? do przewidzenia ilo?? odpad█w, szacunkowa ilo?? okre?lona w ust. 4 mo?e ulec zmianie. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilo?ci o maksimum 90%. Zmniejszenie ilo?ci odpad█w w tym zakresie nie b?dzie rodzi?o ?adnych roszcze? po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci o zap?at? wynagrodzenia za niezrealizowan? cz??? umowy oraz o zap?at? odszkodowania w zwi?zku ze zmniejszeniem ilo?ci szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga si? sporz?dzenia aneksu. Zamawiaj?cy gwarantuje Wykonawcy minimum 10% szacunkowych ilo?ci odpad█w do odbioru w okresie trwania umowy.
   6.  Do wykonania us?ugi b?d?cej przedmiotem zam█wienia Wykonawca u?yje ?rodk█w transportu na sw█j koszt.
   7.  Za?adunek odpad█w le?y po stronie Zamawiaj?cego.
   8.  Wykonawca zapewni nadz█r nad czynno?ciami za?adunkowymi oraz zobowi?zany jest zapewni? odpowiednie zabezpieczenie ?adunku podczas transportu. Wykonawca zobowi?zuje si? do transportu odpad█w do miejsca docelowego nie powoduj?c zagro?enia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazd█w lub przekroczenia dopuszczalnych nacisk█w osi.
   9.  Wagi zainstalowane w Z/I zarz?dzanych przez Zamawiaj?cego posiadaj? aktualne ?wiadectwo Legalizacji. 10. Odbi█r odpad█w odbywa? si? b?dzie na podstawie zg?oszenia odbioru wys?anego przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy. Zamawiaj?cy dopuszcza realizacj? zg?osze? poprzez e-mail, fax b?d? telefonicznie. Awizacja odbioru powinna zawiera? informacje dotycz?ce docelowej instalacji, do kt█rej trafi? odpady, nr Miejsca Prowadzenia Dzia?alno?ci (MPD), nazw?, nr BDO i dane podmiotu transportuj?cego, orientacyjn? dat? odbioru, nr rejestracyjny pojazdu oraz imi? i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawid?owego prowadzenia ewidencji odpad█w, w tym wystawiania i potwierdzania Kart Przekazania Odpad█w w systemie BDO. 11. W przypadku uzyskania nowych decyzji/pozwole? w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do przed?o?enia Zamawiaj?cemu kopii decyzji udzielaj?cej zezwolenia na zagospodarowanie/przetwarzanie odpad█w, niezw?ocznie po jej otrzymaniu nie p█?niej ni? w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji zmienionej. Dotyczy to r█wnie? decyzji ewentualnych podwykonawc█w. 12. W przypadku utraty przez Wykonawc? niezb?dnych dla prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej zezwole?, pozwole?, koncesji lub innych decyzji administracyjnych, niezw?ocznie powiadomi on Zamawiaj?cego, kt█ry w takiej sytuacji ma prawo rozwi?za? umow? ze skutkiem natychmiastowym. 13. Odpad 19 05 03 stanowi?cy przedmiot umowy b?dzie pochodzi? r█wnie? z przesiewania stabilizatu oraz z odpad█w biodegradowalnych zebranych selektywnie. 14. Us?uga b?dzie ?wiadczona zgodnie z nw. przepisami: a. ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; b. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony ?rodowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z p█?n. zm.); c. ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z p█?n. zm.); d. oraz innych ustaw i przepis█w maj?cych zastosowanie do przedmiotu zam█wienia. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si? w umowie i jej za??cznikach.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Stosownie do art. 95 Ustawy PZP Zamawiaj?cy wymaga, aby na ca?y czas okresu realizacji przedmiotu zam█wienia Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowa? do wykonywania zam█wienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? w pe?nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z ustaw? z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks Pracy. Szczeg█?owe dane zawarte w SWZ i umowie.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie 2 - Z/I w Dylowie A, gm. Paj?czno
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90533000 Services de gestion de d╚charges
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL712 ?█dzki Lieu principal d'ex╚cution:
Z/I w Dylowie A, gm. Paj?czno
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03.
   2.  Szacunkowa ilo?? do odbioru i zagospodarowania to 6 000 Mg przez okres 12 miesi?cy. Odpady te, m.in. wytworzone s? w procesie biologicznego przetwarzania odpad█w komunalnych na terenie instalacji MBP, tj.: Z/I w Dylowie A, gm. Paj?czno.
   3.  Odpady b?d?ce przedmiotem umowy zostan? odebrane a nast?pnie zagospodarowane na terenie zak?ad█w wskazanych przez Wykonawc? w spos█b zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami wyszczeg█lnionymi w za??czniku nr 1 Ustawy o Odpadach z 14 grudnia 2012r.
   4.  Odbi█r odpad█w odbywa? si? b?dzie z terenu Zak?adu/Instalacji (dalej: Z/I) w Dylowie A, gm. Paj?czno.
   5.  Ze wzgl?du na trudn? do przewidzenia ilo?? odpad█w, szacunkowa ilo?? okre?lona w ust. 4 mo?e ulec zmianie. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilo?ci o maksimum 90%. Zmniejszenie ilo?ci odpad█w w tym zakresie nie b?dzie rodzi?o ?adnych roszcze? po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci o zap?at? wynagrodzenia za niezrealizowan? cz??? umowy oraz o zap?at? odszkodowania w zwi?zku ze zmniejszeniem ilo?ci szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga si? sporz?dzenia aneksu. Zamawiaj?cy gwarantuje Wykonawcy minimum 10% szacunkowych ilo?ci odpad█w do odbioru w okresie trwania umowy.
   6.  Do wykonania us?ugi b?d?cej przedmiotem zam█wienia Wykonawca u?yje ?rodk█w transportu na sw█j koszt.
   7.  Za?adunek odpad█w le?y po stronie Zamawiaj?cego.
   8.  Wykonawca zapewni nadz█r nad czynno?ciami za?adunkowymi oraz zobowi?zany jest zapewni? odpowiednie zabezpieczenie ?adunku podczas transportu. Wykonawca zobowi?zuje si? do transportu odpad█w do miejsca docelowego nie powoduj?c zagro?enia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazd█w lub przekroczenia dopuszczalnych nacisk█w osi.
   9.  Wagi zainstalowane w Z/I zarz?dzanych przez Zamawiaj?cego posiadaj? aktualne ?wiadectwo Legalizacji. 10. Odbi█r odpad█w odbywa? si? b?dzie na podstawie zg?oszenia odbioru wys?anego przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy. Zamawiaj?cy dopuszcza realizacj? zg?osze? poprzez e-mail, fax b?d? telefonicznie. Awizacja odbioru powinna zawiera? informacje dotycz?ce docelowej instalacji, do kt█rej trafi? odpady, nr Miejsca Prowadzenia Dzia?alno?ci (MPD), nazw?, nr BDO i dane podmiotu transportuj?cego, orientacyjn? dat? odbioru, nr rejestracyjny pojazdu oraz imi? i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawid?owego prowadzenia ewidencji odpad█w, w tym wystawiania i potwierdzania Kart Przekazania Odpad█w w systemie BDO. 11. W przypadku uzyskania nowych decyzji/pozwole? w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do przed?o?enia Zamawiaj?cemu kopii decyzji udzielaj?cej zezwolenia na zagospodarowanie/przetwarzanie odpad█w, niezw?ocznie po jej otrzymaniu nie p█?niej ni? w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji zmienionej. Dotyczy to r█wnie? decyzji ewentualnych podwykonawc█w. 12. W przypadku utraty przez Wykonawc? niezb?dnych dla prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej zezwole?, pozwole?, koncesji lub innych decyzji administracyjnych, niezw?ocznie powiadomi on Zamawiaj?cego, kt█ry w takiej sytuacji ma prawo rozwi?za? umow? ze skutkiem natychmiastowym. 13. Odpad 19 05 03 stanowi?cy przedmiot umowy b?dzie pochodzi? r█wnie? z przesiewania stabilizatu oraz z odpad█w biodegradowalnych zebranych selektywnie. 14. Us?uga b?dzie ?wiadczona zgodnie z nw. przepisami: a. ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; b. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony ?rodowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z p█?n. zm.); c. ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z p█?n. zm.); d. oraz innych ustaw i przepis█w maj?cych zastosowanie do przedmiotu zam█wienia. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si? w umowie i jej za??cznikach.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Stosownie do art. 95 Ustawy PZP Zamawiaj?cy wymaga, aby na ca?y czas okresu realizacji przedmiotu zam█wienia Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowa? do wykonywania zam█wienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? w pe?nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z ustaw? z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks Pracy. Szczeg█?owe dane zawarte w SWZ i umowie.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie 3 - Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90533000 Services de gestion de d╚charges
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03.
   2.  Szacunkowa ilo?? do odbioru i zagospodarowania to 3 600 Mg przez okres 12 miesi?cy. Odpady te, m.in. wytworzone s? w procesie biologicznego przetwarzania odpad█w komunalnych na terenie instalacji MBP, tj.: Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork.
   3.  Odpady b?d?ce przedmiotem umowy zostan? odebrane a nast?pnie zagospodarowane na terenie zak?ad█w wskazanych przez Wykonawc? w spos█b zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami wyszczeg█lnionymi w za??czniku nr 1 Ustawy o Odpadach z 14 grudnia 2012r.
   4.  Odbi█r odpad█w odbywa? si? b?dzie z terenu Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork.
   5.  Ze wzgl?du na trudn? do przewidzenia ilo?? odpad█w, szacunkowa ilo?? okre?lona w ust. 4 mo?e ulec zmianie. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilo?ci o maksimum 90%. Zmniejszenie ilo?ci odpad█w w tym zakresie nie b?dzie rodzi?o ?adnych roszcze? po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci o zap?at? wynagrodzenia za niezrealizowan? cz??? umowy oraz o zap?at? odszkodowania w zwi?zku ze zmniejszeniem ilo?ci szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga si? sporz?dzenia aneksu. Zamawiaj?cy gwarantuje Wykonawcy minimum 10% szacunkowych ilo?ci odpad█w do odbioru w okresie trwania umowy.
   6.  Do wykonania us?ugi b?d?cej przedmiotem zam█wienia Wykonawca u?yje ?rodk█w transportu na sw█j koszt.
   7.  Za?adunek odpad█w le?y po stronie Zamawiaj?cego.
   8.  Wykonawca zapewni nadz█r nad czynno?ciami za?adunkowymi oraz zobowi?zany jest zapewni? odpowiednie zabezpieczenie ?adunku podczas transportu. Wykonawca zobowi?zuje si? do transportu odpad█w do miejsca docelowego nie powoduj?c zagro?enia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazd█w lub przekroczenia dopuszczalnych nacisk█w osi.
   9.  Wagi zainstalowane w Z/I zarz?dzanych przez Zamawiaj?cego posiadaj? aktualne ?wiadectwo Legalizacji. 10. Odbi█r odpad█w odbywa? si? b?dzie na podstawie zg?oszenia odbioru wys?anego przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy. Zamawiaj?cy dopuszcza realizacj? zg?osze? poprzez e-mail, fax b?d? telefonicznie. Awizacja odbioru powinna zawiera? informacje dotycz?ce docelowej instalacji, do kt█rej trafi? odpady, nr Miejsca Prowadzenia Dzia?alno?ci (MPD), nazw?, nr BDO i dane podmiotu transportuj?cego, orientacyjn? dat? odbioru, nr rejestracyjny pojazdu oraz imi? i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawid?owego prowadzenia ewidencji odpad█w, w tym wystawiania i potwierdzania Kart Przekazania Odpad█w w systemie BDO. 11. W przypadku uzyskania nowych decyzji/pozwole? w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do przed?o?enia Zamawiaj?cemu kopii decyzji udzielaj?cej zezwolenia na zagospodarowanie/przetwarzanie odpad█w, niezw?ocznie po jej otrzymaniu nie p█?niej ni? w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji zmienionej. Dotyczy to r█wnie? decyzji ewentualnych podwykonawc█w. 12. W przypadku utraty przez Wykonawc? niezb?dnych dla prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej zezwole?, pozwole?, koncesji lub innych decyzji administracyjnych, niezw?ocznie powiadomi on Zamawiaj?cego, kt█ry w takiej sytuacji ma prawo rozwi?za? umow? ze skutkiem natychmiastowym. 13. Odpad 19 05 03 stanowi?cy przedmiot umowy b?dzie pochodzi? r█wnie? z przesiewania stabilizatu oraz z odpad█w biodegradowalnych zebranych selektywnie. 14. Us?uga b?dzie ?wiadczona zgodnie z nw. przepisami: a. ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; b. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony ?rodowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z p█?n. zm.); c. ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z p█?n. zm.); d. oraz innych ustaw i przepis█w maj?cych zastosowanie do przedmiotu zam█wienia. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si? w umowie i jej za??cznikach.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Stosownie do art. 95 Ustawy PZP Zamawiaj?cy wymaga, aby na ca?y czas okresu realizacji przedmiotu zam█wienia Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowa? do wykonywania zam█wienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? w pe?nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z ustaw? z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks Pracy. Szczeg█?owe dane zawarte w SWZ i umowie.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie 4 - Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90533000 Services de gestion de d╚charges
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03.
   2.  Szacunkowa ilo?? do odbioru i zagospodarowania to 3 600 Mg przez okres 12 miesi?cy. Odpady te, m.in. wytworzone s? w procesie biologicznego przetwarzania odpad█w komunalnych na terenie instalacji MBP, tj.: Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork.
   3.  Odpady b?d?ce przedmiotem umowy zostan? odebrane a nast?pnie zagospodarowane na terenie zak?ad█w wskazanych przez Wykonawc? w spos█b zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami wyszczeg█lnionymi w za??czniku nr 1 Ustawy o Odpadach z 14 grudnia 2012r.
   4.  Odbi█r odpad█w odbywa? si? b?dzie z terenu Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork.
   5.  Ze wzgl?du na trudn? do przewidzenia ilo?? odpad█w, szacunkowa ilo?? okre?lona w ust. 4 mo?e ulec zmianie. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilo?ci o maksimum 90%. Zmniejszenie ilo?ci odpad█w w tym zakresie nie b?dzie rodzi?o ?adnych roszcze? po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci o zap?at? wynagrodzenia za niezrealizowan? cz??? umowy oraz o zap?at? odszkodowania w zwi?zku ze zmniejszeniem ilo?ci szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga si? sporz?dzenia aneksu. Zamawiaj?cy gwarantuje Wykonawcy minimum 10% szacunkowych ilo?ci odpad█w do odbioru w okresie trwania umowy.
   6.  Do wykonania us?ugi b?d?cej przedmiotem zam█wienia Wykonawca u?yje ?rodk█w transportu na sw█j koszt.
   7.  Za?adunek odpad█w le?y po stronie Zamawiaj?cego.
   8.  Wykonawca zapewni nadz█r nad czynno?ciami za?adunkowymi oraz zobowi?zany jest zapewni? odpowiednie zabezpieczenie ?adunku podczas transportu. Wykonawca zobowi?zuje si? do transportu odpad█w do miejsca docelowego nie powoduj?c zagro?enia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazd█w lub przekroczenia dopuszczalnych nacisk█w osi.
   9.  Wagi zainstalowane w Z/I zarz?dzanych przez Zamawiaj?cego posiadaj? aktualne ?wiadectwo Legalizacji. 10. Odbi█r odpad█w odbywa? si? b?dzie na podstawie zg?oszenia odbioru wys?anego przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy. Zamawiaj?cy dopuszcza realizacj? zg?osze? poprzez e-mail, fax b?d? telefonicznie. Awizacja odbioru powinna zawiera? informacje dotycz?ce docelowej instalacji, do kt█rej trafi? odpady, nr Miejsca Prowadzenia Dzia?alno?ci (MPD), nazw?, nr BDO i dane podmiotu transportuj?cego, orientacyjn? dat? odbioru, nr rejestracyjny pojazdu oraz imi? i nazwisko kierowcy lub ewentualnie inne dane, konieczne do prawid?owego prowadzenia ewidencji odpad█w, w tym wystawiania i potwierdzania Kart Przekazania Odpad█w w systemie BDO. 11. W przypadku uzyskania nowych decyzji/pozwole? w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do przed?o?enia Zamawiaj?cemu kopii decyzji udzielaj?cej zezwolenia na zagospodarowanie/przetwarzanie odpad█w, niezw?ocznie po jej otrzymaniu nie p█?niej ni? w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji zmienionej. Dotyczy to r█wnie? decyzji ewentualnych podwykonawc█w. 12. W przypadku utraty przez Wykonawc? niezb?dnych dla prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej zezwole?, pozwole?, koncesji lub innych decyzji administracyjnych, niezw?ocznie powiadomi on Zamawiaj?cego, kt█ry w takiej sytuacji ma prawo rozwi?za? umow? ze skutkiem natychmiastowym. 13. Odpad 19 05 03 stanowi?cy przedmiot umowy b?dzie pochodzi? r█wnie? z przesiewania stabilizatu oraz z odpad█w biodegradowalnych zebranych selektywnie. 14. Us?uga b?dzie ?wiadczona zgodnie z nw. przepisami: a. ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; b. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony ?rodowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z p█?n. zm.); c. ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z p█?n. zm.); d. oraz innych ustaw i przepis█w maj?cych zastosowanie do przedmiotu zam█wienia. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si? w umowie i jej za??cznikach.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Stosownie do art. 95 Ustawy PZP Zamawiaj?cy wymaga, aby na ca?y czas okresu realizacji przedmiotu zam█wienia Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowa? do wykonywania zam█wienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? w pe?nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z ustaw? z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks Pracy. Szczeg█?owe dane zawarte w SWZ i umowie.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca przed?o?y uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej: a) Aktualna decyzja administracyjna (wraz ze wszystkimi zmianami) zezwalaj?ca/pozwalaj?ca na zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 03 zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz za??cznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach w ilo?ci odpowiadaj?cej wolumenowi zadania/zada? na kt█re Wykonawca sk?ada ofert?. Uwaga: Wykonawca sk?adaj?cy ofert? na wi?cej ni? jedno zadanie b?dzie musia? posiada?/przedstawi? decyzj? dopuszczaj?c? do przetwarzania odpad█w w ilo?ci odpad█w nie mniejsze ni? suma ilo?ci odpad█w podanych dla zadania, na kt█re z?o?y? ofert?. b) O?wiadczenie w?asne Wykonawcy o z?o?eniu wniosku w sprawie posiadanych decyzji potwierdzaj?ce wype?nienie ustawowego obowi?zku wynikaj?cego z art. 10 i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie Ustawy o odpadach oraz niekt█rych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1592 z p█?n.zm.). Uwaga: Dokument nie jest wymagany w sytuacji, gdy przedstawiona decyzja administracyjna w zakresie mo?liwo?ci zagospodarowania odpad█w dostosowana jest do powy?szego ustawowego obowi?zku. c) Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) lub o?wiadczenie w?asne o posiadaniu indywidualnego, aktualnego i aktywnego konta w BDO.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy, zmiany umowy oraz ich zakres okre?lono we wzorze umowy - za??cznik nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 24/04/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 22/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 24/04/2023 Heure locale: 12:15 Lieu:
platforma zakupowa: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu, zastosuje tzw. Đprocedur? odwr█conej kolejno?ci oceny ofertţ, tj. mo?liwo?? dokonania najpierw badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. W zwi?zku z tym Wykonawca, nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ).
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 50% warto?ci zam█wienia podstawowego na ka?de zadanie, polegaj?ca na powt█rzeniu us?ug zawartych w przedmiotowym post?powaniu.
   3.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc█w, w stosunku do kt█rych zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: a) w art. 108 ust. 1 Pzp; b) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, kt█rego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury, c) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporz?dzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022).
   4. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2% szacunkowej warto?ci brutto umowy okre?lonej w ▀ 4 ust. 2 dla ka?dego zadania.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/03/2023 Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 19 05 03 z Z/I w Dylowie oraz Z/I w Gotartowie/ 2023 24/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90533000 - Services de gestion de dÚcharges