Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 16/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatÛw: Services de rÈparation et d'entretien

2022/S 10-022199  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Be?chatÛw: Services de rÈparation et d'entretien 2022/S 010-022199 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. W?glowa 5 Ville: Be?chatÛw Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Grygiel Courriel: dorota.grygiel@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 757734242 Fax: +48 757734212 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pgegiek.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja urz?dze AKPiA naw?glania w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX dla PGE GiEK S.A. Oddzia Elektrownia TurÛw NumÈro de rÈfÈrence: POST/GEK/CSS/IZE-ELT/07198/2021
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de rÈparation et d'entretien
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest wymiana urz?dze AKPiA i sterowania uk?adu naw?glania, ktÛre znajduj si w strefach zagro?onych wybuchem py?u w?glowego i nie spe?niaj wymaga dyrektywy ATEX w tym zakresie, dla nast?puj?cych obiektÛw: zasobnik szczelinowy w?gla, galerie naw?glania I, II i III oraz naw?glanie blokowe i mi?dzyblokowe bl. 1-6. SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
PGE GiEK S.A. Oddzia Elektrownia TurÛw, ul. M?odych EnergetykÛw 12, 59-916 Bogatynia
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem ZamÛwienia jest wymiana urz?dze AKPiA i sterowania uk?adu naw?glania, ktÛre znajduj si w strefach zagro?onych wybuchem py?u w?glowego i nie spe?niaj wymaga dyrektywy ATEX w tym zakresie, dla nast?puj?cych obiektÛw: zasobnik szczelinowy w?gla, galerie naw?glania I, II i III oraz naw?glanie blokowe i mi?dzyblokowe bl. 1-6. SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 13/05/2024 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy 10.1.2. spe?niaj warunek udzia?u w Post?powaniu, o ktÛrym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP, dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej jedno zamÛwienie, w zakresie ktÛrego by?a zabudowa, wymiana lub modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki na instalacji technologicznej w zak?adzie przemys?owym, spe?niaj?cej wymogi dyrektywy ATEX, w strefach zagro?onych wybuchem, o warto?ci minimum 250 000,00 z netto.
   2.  Na potwierdzenie spe?niania warunku, o ktÛrym mowa w punkcie 1 powy?ej, Wykonawca z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego wykaz zamÛwie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania Ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamÛwienia, dat wykonania, warto?ci,podmiotÛw na rzecz ktÛrych zamÛwienia zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te zamÛwienia zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego zamÛwienia by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw - o?wiadczenie Wykonawcy. WzÛr wykazu stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ;
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania Ofert w wysoko?ci 100.000,00 z?.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
SzczegÛ?owe warunki finansowe i uzgodnienia p?atnicze s okre?lone w SWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Zgodnie z punktem 9 SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
Zgodnie z art. 227 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiaj?cy przeprowadzi aukcj elektroniczn przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej Oferty, je?eli z?o?ono co najmniej 2 Oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Aukcja b?dzie przeprowadzona za po?rednictwem strony internetowej https://oneplace.marketplanet.pl. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce aukcji elektronicznej zawarte s w punkcie 21 SWZ. https://oneplace.marketplanet.pl
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 16/02/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 90 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 16/02/2022 Heure locale: 14:00 Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Zamawiaj?cy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przedmiotowe post?powanie o udzielenie zamÛwienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustaw PZP, w trybie przetargu nieograniczonego ñ art. 132 w zw. z art. 376 ust. 1 pkt 1oraz art. 378 ust. 1 Ustawy PZP jako zamÛwienie sektorowe o warto?ci przekraczaj?cej 431.000 euro, w oparciu o przepisy Ustawy PZP i uregulowania prawne wydane na jej podstawie oraz inne akty prawne.
   2.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 (z zastrze?eniem art. 393 ust. 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. Wykluczenie Wykonawcy nast?puje je?eli spe?nione s przes?anki wskazane w art. 111 Ustawy PZP.
   3.  Zgodnie z zapisami art. 139 Ustawy PZP, Zamawiaj?cy stosuje tzw. Ñprocedur odwrÛcon?î, tzn. najpierw dokona badania i oceny Ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego Oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia wy??cznie od Wykonawcy, ktÛrego Oferta zostanie najwy?ej oceniona.
   4.  Ocena spe?nienia warunkÛw udzia?u w Post?powaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z udzia?u w Post?powaniu zostanie dokonana wg formu?y Ñspe?nia - nie spe?niaî, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach wymaganych przez Zamawiaj?cego i okre?lonych w pkt. 12 SWZ. Z tre?ci za??czonych dokumentÛw i o?wiadcze musi wynika jednoznacznie, ?e Wykonawca spe?nia wy?ej wymienione warunki.
   5.  Wykonawca, ktÛrego Oferta zosta?a najwy?ej oceniona, z uwzgl?dnieniem punktu 21 SWZ, na potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zobowi?zany jest do z?o?enia na wezwanie Zamawiaj?cego wype?nionego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia.
   6.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej Oferty na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy PZP, w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, wezwie Wykonawc?, ktÛrego Oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w punkcie 12. SWZ.
   7.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk?ada dokumenty zgodnie z punktami 12.7 - 12.9 SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie o zamÛwienie publiczne b?dzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby z?o?y ofert w post?powaniu, Wykonawca jest zobowi?zany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dost?pnym pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl. Pozosta?e informacje dotycz?ce systemu zakupowego GK PGE i sk?adania ofert zawarte s w SWZ.
   9.  Dokumenty lub o?wiadczenia sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. 10. Tre? SWZ wraz z za??cznikami dost?pna jest na stronie internetowej ñ w systemie SWPP2 System PGE, https://swpp2.gkpge.pl 11. Ofert sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 12. Dokumenty lub o?wiadczenia, o ktÛrych mowa w Rozporz?dzeniu/SWZ, sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Po?wiadczenie za zgodno? odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej dokumentu lub o?wiadczenia nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, ktÛry ma lub mia interes w uzyskaniu danego ZamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego Ustawy PZP, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022 Pologne-Be?chatÛw: Services de rÈparation et d'entretienType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 16/02/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de réparation et d'entretien