Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatÛw: Services de rÈparation et d'entretien de machines et d'appareils Èlectriques et de matÈriel connexe

2020/S 99-238384  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Be?chatÛw: Services de rÈparation et d'entretien de machines et d'appareils Èlectriques et de matÈriel connexe 2020/S 099-238384 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. W?glowa 5 Ville: Be?chatÛw Code NUTS: PL52 Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Gumna Courriel: Edyta.Gumna@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 774235264 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgegiek.pl Adresse du profil díacheteur: www.elopole.pgegiek.pl www.pgegiek.pl www.elopole.pgegiek.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga eksploatacji maszyn i urz?dze w aspekcie zapewnienia serwisu olejowo-smarnego dla blokÛw nr 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddzia Elektrownia Opole
II.1.2) Code CPV principal 50532000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na eksploatacji maszyn i urz?dze w aspekcie zapewnienia serwisu olejowo-smarnego dla blokÛw nr 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddzia Elektrownia Opole. SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??czniki nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71900000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL52 Lieu principal d'exÈcution:
PGE GÛrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddzia Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem ZamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na eksploatacji maszyn i urz?dze w aspekcie zapewnienia serwisu olejowo-smarnego dla blokÛw nr 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddzia Elektrownia Opole. SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??czniki nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 034-081417
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Us?uga eksploatacji maszyn i urz?dze w aspekcie zapewnienia serwisu olejowo-smarnego dla blokÛw nr 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddzia Elektrownia Opole
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ecol Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Podmiejska 71A Ville: Rybnik Code NUTS: PL22 Code postal: 44-207 Pays: Pologne Courriel: justyna.paszek@ecol.com.pl TÈlÈphone: +48 327391839 Fax: +48 327391829 Adresse internet: https://www.ecol.com.pl https://www.ecol.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. WzÛr o?wiadczenia zostanie udost?pniony Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiaj?cego wraz z informacj?, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia winien oddzielnie z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   2.  Zamawiaj?cy okre?la wymagania zwi?zane z realizacj zamÛwienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Wykonawca przyjmuj?c do realizacji zamÛwienie zapewni, aby w?rÛd osÛb bezpo?rednio uczestnicz?cych przy wykonywaniu zamÛwienia zatrudnione by?y na podstawie umowy o prac (zgodnie z art. 22 ß1 i art. 25ß1 Kodeksu pracy, Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby wykonuj?ce czynno?ci zwi?zane z: ó z uzupe?nianiem oraz wymian olejÛw i smarÛw, ó z wykonywaniem bada diagnostycznych stanu smarowanych komponentÛw i ?rodkÛw smarnych.
   3.  W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (dalej ÑRODOî) informujemy, ?e komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dost?pny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowi?zani s do zapoznania si z tre?ci tego komunikatu.
   4.  Wszystkie pozosta?e informacje, niezawarte w niniejszym og?oszeniu, s opisane szczegÛ?owo w SIWZ wraz z za??cznikami, ktÛra jest udost?pniona na stronie internetowej Zamawiaj?cego: https://swpp2.gkpge.plózamÛwienia publiczne i niepubliczne oraz dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System ZakupÛw SpÛ?ek GK PGE ó Aktualne ó Us?uga eksploatacji maszyn i urz?dze w aspekcie zapewnienia serwisu olejowo-smarnego dla blokÛw nr 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddzia Elektrownia Opole. https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych https://swpp2.gkpge.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawca, ktÛry ma lub mia interes w uzyskaniu danego ZamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179ñ198g).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50532000 - Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe 
71900000 - Services de laboratoire