Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 30/11/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatÛw:VÈhicules pour ordures

2023/S 227-714684  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
24/11/2023
S227
Pologne-Be?chatÛw: VÈhicules pour ordures

2023/S 227-714684

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 204-641978)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: "EKO-REGION" sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 769-19-17-979
Adresse postale: ul. Bawe?niana 18
Ville: Be?chatÛw
Code NUTS: PL713 Piotrkowski
Code postal: 97-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Barbara D?brÛwka
Courriel: sekretariat@eko-region.pl
TÈlÈphone: +48 446330815
Fax: +48 446330819
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.eko-region.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa pojazdÛw cie?arowych do zbierania odpadÛw/2023

II.1.2)
Code CPV principal
34144510 VÈhicules pour ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie przez Wykonawc? dostaw fabrycznie nowych pojazdÛw ci??arowych do zbierania odpadÛw wed?ug poni?szej specyfikacji: Zadanie nr 1: ñ Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych pojazdÛw ci??arowych, na podwoziu trzyosiowym, w uk?adzie nap?dowym 6x2, z silnikiem spe?niaj?cym wymogi normy EURO VI, wyposa?onych w zabudow? ?mieciarki o pojemno?ci co najmniej 20 m , przeznaczonych do odbioru i transportu odpadÛw komunalnych oraz wyposa?onych w system wagowy i w system monitoringu wizyjnego, rok produkcji min. 2023. Zadanie nr 2 ñ Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ci??arowego, na podwoziu trzyosiowym, w uk?adzie nap?dowym 6x2, z silnikiem spe?niaj?cym wymogi normy EURO VI, wyposa?ony w zabudow? ñ urz?dzenie hakowe oraz wyposa?ony w system identyfikacji pojemnikÛw RFID i w system monitoringu wizyjnego, rok produkcji min. 2023.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 204-641978

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:


   1. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu, zastosuje,tzw. Ñprocedur? odwrÛconej kolejno?ci oceny ofertî, tj. mo?liwo?? dokonania najpierw badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: a) w art. 108 ust. 1 Pzp; b) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, ktÛrego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, ktÛrego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury, c) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporz?dzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022).
   3. Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: Zadanie nr 1 ñ 130 000,00 z? (s?ownie: sto trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100), Zadanie nr 2 ñ 15 000,00 z? (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100)
   4. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do: 27.11.2023 r., godz. 12:00.
   5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktÛrym mowa w ß 6 umowy (dla ka?dego zadania).

Lire:


   1. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu, zastosuje,tzw. Ñprocedur? odwrÛconej kolejno?ci oceny ofertî, tj. mo?liwo?? dokonania najpierw badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: a) w art. 108 ust. 1 Pzp; b) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, ktÛrego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, ktÛrego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury, c) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporz?dzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022).
   3. Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: Zadanie nr 1 ñ 130 000,00 z? (s?ownie: sto trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100), Zadanie nr 2 ñ 15 000,00 z? (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100)
   4. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do: 30.11.2023 r., godz. 12:00.
   5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktÛrym mowa w ß 6 umowy (dla ka?dego zadania).

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 27/11/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 27/11/2023

Heure locale: 12:15

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 12:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa pojazdÛw cie?arowych do zbierania odpadÛw/2023 30/11/2023 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144510 - Véhicules pour ordures 
34144511 - Bennes à ordures