Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Be?chatÛw: VÈhicules pour ordures

2022/S 18-043272  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Be?chatÛw: VÈhicules pour ordures 2022/S 018-043272 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "EKO-REGION" sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 769-19-17-979 Adresse postale: ul. Bawe?niana 18 Ville: Be?chatÛw Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara D?brÛwka Courriel: zamowieniapubliczne@eko-region.pl TÈlÈphone: +48 446330815 Fax: +48 446330819 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eko-region.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka z o. o.
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa hakowca CNG/ 2021
II.1.2) Code CPV principal 34144510 VÈhicules pour ordures
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawc? dostawy fabrycznie nowego pojazdu ci??arowego, na podwoziu dwuosiowym, w uk?adzie nap?dowym 4x2, zasilanym CNG, wyposa?onych w zabudow? ñ urz?dzenie hakowe, rok produkcji 2021. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w za??czniku nr 2 do SWZ oraz w umowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 547 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144511 Bennes ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Lieu principal d'exÈcution:
Wykonawca zobowi??e si? dostarczy? przedmiot zamÛwienia ñ na teren zak?adu Zamawiaj?cego tj. w Be?chatowie przy ul. Przemys?owej 14.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawc? dostawy fabrycznie nowego pojazdu ci??arowego, na podwoziu dwuosiowym, w uk?adzie nap?dowym 4x2, zasilanym CNG, wyposa?onych w zabudow? ñ urz?dzenie hakowe, rok produkcji 2021.
   2. Gwarancja Podwozie
:
ï Minimum 24 miesi?cy; ï Gwarancja obejmuj?ca ca?o?? podwozia wraz z zamontowanym wyposa?eniem dodatkowym i osprz?tem. Zabudowa: ï Minimum 24 miesi?cy bez limitu kilometrÛw. ï Gwarancja obejmuj?ca ca?o?? zabudowy wraz z zamontowanym wyposa?eniem dodatkowym i osprz?tem. Pojazd musi posiada?: ï Niezb?dne regulacje i pomiary dopuszczaj?ce samochÛd do u?ytkowania, niezb?dn? dokumentacj? w j?zyku polskim i pozwolenia okre?lone prawem dla eksploatacji (rÛwnie? pod wzgl?dem BHP). ï Instrukcj? obs?ugi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej. ï Katalog cz??ci zamiennych (na no?niku CD lub pendrive).
   3.  Pozosta?e wymagania Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do: ï Dostarczenia protoko?u przekazania, wraz z wykazem wyposa?enia. ï Dostarczenia karty gwarancyjnej w j?zyku polskim. ï Dostarczenia instrukcji obs?ugi i konserwacji w j?zyku polskim dla pojazdu, zabudowy i wyposa?enia dodatkowego ( po 1 egz. w wersji papierowej oraz na no?niku CD w formacie PDF) ï Dostarczenia dokumentacji umo?liwiaj?cej rejestracj? pojazdu (tj. m. in. certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu). ï Ksi?g? rewizyjn? UDT ñ aktualne badanie UDT zezwalaj?ce na u?ytkowanie zabudowy, Ponadto Wykonawca zobowi?zuje si? do: ï Przeprowadzenia szkolenia za?ogi w zakresie obs?ugi ñ szkolenie zostanie udokumentowane podpisanym protoko?em.
   4.  Warunki p?atno?ci. Z czynno?ci odbioru spisany zostanie bezusterkowy protokÛ? zdawczo odbiorcy b?d?cy podstaw? do wystawienia faktury. SzczegÛ?owy opis warunkÛw p?atno?ci zosta? zawarty w ß 7 umowy. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w za??czniku nr 2 do SWZ oraz w umowie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 211-550325
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa hakowca CNG/ 2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nijhof-Wassink Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7750001935 Adresse postale: Kutno Ville: Kutno Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Code postal: 99-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 547 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci
:
?10 000,00 z? (s?ownie: dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100 z?otych).
   2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej.
   3. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu, zastosuje tzw. Ñprocedur? odwrÛconej kolejno?ci oceny ofertî, tj. mo?liwo?? dokonania najpierw badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. W zwi?zku z powy?szym Wykonawca, nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ). SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce z?o?enia o?wiadczenia JEDZ okre?la Rozdzia? VIII pkt. 2 SWZ.
   4. Opis przedmiotu zamÛwienia (przedmiotowy ?rodek dowodowy ) fabrycznie nowego pojazdu ci??arowego, umo?liwiaj?cy porÛwnanie parametrÛw oferty z zapisami SWZ i za??cznikÛw - za??cznik nr 2 do SWZ i umowy. Uwaga: Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi przedmiotowy ?rodek dowodowy. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uzupe?nienia przedmiotowego dokumentu (zgodnie z art. 107 ustawy Pzp.).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Be?chatÛw: VÈhicules pour orduresType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144510 - Véhicules pour ordures 
34144511 - Bennes à ordures