Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bi?goraj: Services de propretÈ et d'hygiÈnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2019/S 16-034379  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Bi?goraj: Services de propretÈ et d'hygiÈnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 2019/S 016-034379 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Miasto Bi?goraj pl. Wolno?ci 16 Bi?goraj 23-400 Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Pecka TÈlÈphone: +48 846869600 Courriel: kpecka@bilgoraj.pl Fax: +48 846869665 Code NUTS: PL812 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl Adresse du profil díacheteur: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie zieleni i czysto?ci w okresie letnim i zimowym na terenie Miasta Bi?goraj w roku 2019 NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.18.2018
II.1.2) Code CPV principal 90600000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest utrzymanie zieleni oraz czysto?ci w okresie letnim i zimowym na terenie miasta Bi?goraj. W ramach utrzymania zieleni b?d wykonywane ni?ej wyszczegÛlnione prace: koszenie trawnikÛw wraz z zebraniem pokosu, nawo?enie trawnikÛw, krzewÛw nowo nasadzonych drzew, powierzchniowe oczyszczanie, grabienie li?ci, ci?cia piel?gnacyjne i formuj?ce krzewÛw, bylin, odchwaszczanie skupin krzewÛw, rabat z bylinami i ro?linami jednorocznymi, podlewanie ww. ro?lin, usuwanie odrostÛw korzeniowych drzew, usuwanie ga??zi drzew utrudniaj?cych korzystanie z ci?gÛw pieszych oraz ?cie?ek rowerowych, dbanie o prawid?owe umocowanie drzew nowo posadzonych, przygotowanie gleby pod nasadzenia ro?lin jednorocznych. Zakres prac dot. utrzymania czysto?ci w okresie letnim i zimowym obejmuje poni?sze prace: mechaniczne i r?czne od?nie?anie oraz zwalczanie ?lisko?ci chodnikÛw, ?cie?ek rowerowych, parkingÛw, placÛw, wysp rozdzielaj?cych oraz azyli dla pieszych, drÛg doj?cia i wej? na przej?c
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 518 976.80 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 518 976.80 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 90630000 90610000 90511000 90511300 77310000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Bi?goraj
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest utrzymanie zieleni oraz czysto?ci w okresie letnim i zimowym na terenie miasta Bi?goraj. W ramach utrzymania zieleni b?d wykonywane ni?ej wyszczegÛlnione prace: koszenie trawnikÛw wraz z zebraniem pokosu, nawo?enie trawnikÛw, krzewÛw nowo nasadzonych drzew, powierzchniowe oczyszczanie, grabienie li?ci, ci?cia piel?gnacyjne i formuj?ce krzewÛw, bylin, odchwaszczanie skupin krzewÛw, rabat z bylinami i ro?linami jednorocznymi, podlewanie ww. ro?lin, usuwanie odrostÛw korzeniowych drzew, usuwanie ga??zi drzew utrudniaj?cych korzystanie z ci?gÛw pieszych oraz ?cie?ek rowerowych, dbanie o prawid?owe umocowanie drzew nowo posadzonych, przygotowanie gleby pod nasadzenia ro?lin jednorocznych. Zakres prac dot. utrzymania czysto?ci w okresie letnim i zimowym obejmuje poni?sze prace: mechaniczne i r?czne od?nie?anie oraz zwalczanie ?lisko?ci chodnikÛw, ?cie?ek rowerowych, parkingÛw, placÛw, wysp rozdzielaj?cych oraz azyli dla pieszych, drÛg doj?cia i wej? na przej?cia dla pieszych, pozimowego sprz?tania ww. terenÛw oraz jezdni drÛg, mechaniczne i r?czne zamiatanie tych terenÛw, powierzchniowe oczyszczanie, zbieranie i wywÛz odpadÛw gromadzonych w koszach ustawionych w pasach drÛg, parkach, skwerach placÛw zabaw, wywÛz odpadÛw z terenu cmentarzy komunalnych, obs?ug szaletu miejskiego. Ponadto w ramach realizacji powy?szego zadania Wykonawca zobowi?zany jest do: ó dokonywania na obiektach, na ktÛrych wyst?puj place zabaw, cotygodniowego przegl?du urz?dze zabawowych, ó dokonywania wymiany piasku w piaskownicach ó umycia ?awek parkowych oraz kloszy latarni na terenie skweru vis a vis ?w. Jerzego ó prowadzenia rejestru wykonywanych prac, ó oczyszczenia (umycia) pomnikÛw granitowych (m.p.n.) z okazji wa?nych rocznic I ?wi?t. Dotyczy pomnikÛw na terenie cmentarza wojennego przy ul. Lubelskiej W Bi?goraju, przed budynkiem Urz?du Miasta Bi?goraj, na terenie skweru ÑPark Solidarno?ciî. UWAGA: SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??cznikach do niniejszej SIWZ. Za??czniki do??czone do specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia okre?laj minimaln liczb us?ug danego rodzaju niezb?dnych do wykonania celem bie??cego utrzymania w nale?ytym porz?dku terenÛw obj?tych zamÛwieniem. W przypadku gdy zajdzie konieczno? zwi?kszenia liczby us?ug danego rodzaju niezb?dnych do wykonania celem bie??cego utrzymania terenÛw w nale?ytym porz?dku, Wykonawca wykona je w ramach zrycza?towanego wynagrodzenia umownego wynikaj?cego z umowy zawartej w wyniku rozstrzygni?cia niniejszego przetargu bez prawa dochodzenia dodatkowej zap?aty z tytu?u wykonanych czynno?ci. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamÛwienia.
   3. 2 Zamawiaj?cy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia, ktÛrych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre?lone w art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ñ Kodeks pracy, (Dz.U. z 2016 poz. 1666).
   3. 3 Zakres obowi?zkÛw osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia: a) kierowca ?mieciarki ñ samodzielna, codzienna obs?uga techniczna samochodu ?mieciarki, poruszanie si po drogach publicznych z przestrzeganiem prawa o ruchu drogowym, odbieranie i wywÛz odpadÛw komunalnych z zachowaniem przepisÛw BHP, mycie i dezynfekcja pojemnikÛw na odpady oraz samochodu ?mieciarki; b) kierowca samochodu typu Ñhakowiecî - samodzielna, codzienna obs?uga techniczna pojazdu, poruszanie si po drogach publicznych z przestrzeganiem prawa o ruchu drogowym, odbieranie i wywÛz odpadÛw komunalnych z zachowaniem przepisÛw BHP, roz?adunek odpadÛw komunalnych z kontenera; c) ?adowacz odpadÛw komunalnych ñ zbieranie odpadÛw i materia?Ûw nadaj?cych si do ponownego wykorzystania, umieszczanie zawarto?ci rÛ?nego rodzaju ?mietnikÛw w wozie asenizacyjnym (?mieciarce), przetaczanie lub przenoszenie pojemnikÛw z odpadami, umie
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 30 Co t - Nom: Baza na terenie miasta / PondÈration: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 203-462494
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. ??kowa 13 Bi?goraj 23-400 Pologne Code NUTS: PL812
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 518 976.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 00-676 Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 00-676 Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage