Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 27/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bi?goraj:Travaux de construction

2023/S 98-306155  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Bi?goraj: Travaux de construction 2023/S 098-306155 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Numéro national d'identification: REGON 950343888 Adresse postale: ??kowa 13 Ville: Bi?goraj Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 23-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Grabek Courriel: biuro@tbs.bilgoraj.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tbsbilgoraj.e-bip.eu
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: art. 4 pkt 3)lit. b) Pzp
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa dwóch budynków mieszkalnych 44 rodzinnych przy ulicy Ksi?dza Stanis?awa Matrasia w Bi?goraju Numéro de référence: ZP.271.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Budowa dwóch budynków mieszkalnych 44 rodzinnych przy ulicy Ksi?dza Stanis?awa Matrasia w Bi?goraju
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45211340 Travaux de construction d'immeubles collectifs 31712331 Cellules photovoltaïques 42511110 Pompes à chaleur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exécution:
Miasto Bi?goraj
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych 44 rodzinnych wraz z kompletem instalacji wewn?trznych i zewn?trznych i pozosta?? infrastruktur? towarzysz?c?, po?o?onych przy ul. Ksi?dza Stanis?awa Matrasia w Bi?goraju. Budynki maj? by? zlokalizowane na dzia?kach Nr 105/2 oraz 105/3 z elementami infrastruktury na dzia?kach NR 105/1, 103, 81 ark 13. 1). Bydynek nr 1 zaprojektowany na dzia?ce 105/2 - ilo?? kondygnacji - 4 nadziemne oraz 1 podziemna - liczba mieszka? - 44 - pow. u?ytkowa mieszka? - 2326,62 m2 - pow. netto budynku (suma pow. wszystkich pomieszcze?) - 3316,93 m2 - powierzchnia zabudowana - 888,47 m2 - kubatura - 11772,22 m3 2). Bydynek nr 2 zaprojektowany na dzia?ce 105/3 - ilo?? kondygnacji - 4 nadziemne oraz 1 podziemna - liczba mieszka? - 44 - pow. u?ytkowa mieszka? - 2454,89 m2 - pow. netto budynku (suma pow. wszystkich pomieszcze?) - 3476,61 m2 - powierzchnia zabudowana - 922,94 m2 - kubatura - 12228,94 m3 3). Zagospodarowanie dla obu budynków: - przy??cza wody i kanalizacji sanitarnej, - przy??cza kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej w ul. ks. Matrasia, - drena?, - podziemne zbiorniki retencyjne, - drogi wewn?trzne, chodniki, - parkingi z wyznaczonymi miejscami, - o?wietlenie zewn?trzne, - wiata ?mietnikowa wraz z pojemnikami na odpady, - gruntowe instalacje zewn?trzne obs?uguj?ce pompy ciep?a, - zasilanie energetyczne, - ogrodzenie na cokole wraz ze szlabanami, zasilaniem i sterowaniem, - plac zabaw, - urz?dzenie zieleni niskiej i wysokiej, - inne roboty towarzysz?ce, w tym: dokonanie niezb?dnych prób, rozruchów, pomiarów i bada? np. UDT wraz z uzyskaniem pozwole? na u?ytkowanie budynków. Wybudowany obiekt winien spe?nia? wszystkie wymogi obowi?zuj?ce w dniu oddania do u?ytkowania (ze szczególnym uwzgl?dnieniem wymaganej dost?pno?ci dla osób ze szczególnymi potrzebami). Przed z?o?eniem oferty Wykonawca mo?e odby? wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na w?asn? odpowiedzialno??, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmuj?cej wszelkie niezb?dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzysz?ce.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia ubiega? si? mog? wszyscy Wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki okre?lone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotycz?ce: a) zdolno?ci wyst?powania w obrocie gospodarczym - Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owego warunku w tym zakresie; b) uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odr?bnych przepisów - Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owego warunku w tym zakresie. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mog? wszyscy Wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki okre?lone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - s? ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot? co najmniej 10.000.000,00 z? (s?ownie z?otych: dziesi?? milionów 00/100) oraz - posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej
   5. 000.000,00 z? (s?ownie z?otych: pi?? milionów 00/100). O udzielenie zamówienia ubiega? si? mog? wszyscy Wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki okre?lone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: wyka?? si? wiedz? i do?wiadczeniem w wykonaniu (zako?czeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem by?a: - budowa jednego budynku, co najmniej trzykondygnacyjnego o kubaturze minimum 4000 m3 lub - przebudowa lub rozbudowa budynku, co najmniej trzykondygnacyjnego o kubaturze minimum 4000 m3, o warto?ci, co najmniej 8 000 000,00 z? netto Jako wykonanie (zako?czenie) zadania nale?y rozumie?, co najmniej podpisanie Protoko?u odbioru robót lub równowa?nego dokumentu. dysponuj? lub b?d? dysponowa? osobami skierowanymi przez Wykonawc? do realizacji zamówienia w szczególno?ci: - przynajmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno - budowlanej, która b?dzie kierowa?a robotami i ma co najmniej 3-letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalno?ci, - przynajmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, która b?dzie kierowa?a robotami i ma co najmniej 3-letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalno?ci, - przynajmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, która b?dzie kierowa?a robotami i ma co najmniej 3-letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalno?ci, - przynajmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci drogowej, która b?dzie kierowa?a robotami i ma co najmniej 3-letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalno?ci. Wymóg posiadania 3-letniego do?wiadczenia dla osób, które b?d? wykonywa? zamówienie, weryfikowany b?dzie na etapie oceny spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu w stosunku do Wykonawcy, który z?o?y? ofert? najkorzystniejsz?. Wykonawca b?dzie zobowi?zany poda? ten okres w miesi?cach wraz z informacj? o nazwach zrealizowanych inwestycji, terminach realizacji oraz pe?nionej funkcji. Okresy zrealizowanych inwestycji, które na siebie nachodz? nie podlegaj? sumowaniu.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z za??cznikiem do SWZ- projekt umowy
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/06/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 24/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/06/2023 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy e-Zamówienia Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawcy podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacje na Ukrainie 833/2014" w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem rady (UE) 2022/576 Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawi art. 109 ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zostanie wezwany do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od dnia wezwania, nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; 4) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 5) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji dotycz?cych przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie zawartych oraz przes?anek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 6) informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo - kredytowej; 7) dokumenty potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej; 8) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie 5 lat; 9) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego Wymagane wadium:300.000,00 z? (s?ownie z?otych: trzysta tysi?cy 00/100) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowi?zany b?dzie wnie?? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Do oferty nale?y do??czy?: 1) O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 2) O?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacje na Ukrainie zwanej w dalszej cz??ci SWZ "rozporz?dzeniem 833/2014" w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem rady (UE) 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego 2) pe?nomocnictwo (je?eli dotyczy) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 4) zobowi?zanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów (je?eli dotyczy) wraz z o?wiadczeniem podmiotu potwierdzaj?cym brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby do SWZ) w formie elektronicznej 5) dowód wniesienia wadium Wykonawca przed zawarciem umowy zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ofertowej brutto. Informacja nt. ochrony danych osobowych znajduje si? w SWZ
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Zgodnie z Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Budowa dwóch budynków mieszkalnych 44 rodzinnych przy ulicy Ksi?dza Stanis?awa Matrasia w Bi?goraju 27/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31712331 - Cellules photovoltaïques 
42511110 - Pompes à chaleur 
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs