Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 04/12/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ogard:Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres

2023/S 220-693262  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


15/11/2023
S220
Pologne-Bia?ogard: Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres

2023/S 220-693262

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 206-646765)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Bia?ogard
NumÈro national d'identification: 6721951177
Adresse postale: Wile?ska 8
Ville: Bia?ogard
Code NUTS: PL426 Koszali?ski
Code postal: 78-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karolina Wasilewska
Courriel: k.wasilewska@gmina-bialogard.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gmina-bialogard.pl
Adresse du profil díacheteur: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i zamieszka?ych czasowo po?o?onych na terenie Gminy Bia?ogard

NumÈro de rÈfÈrence: IZPiPGN.271.20.2023

II.1.2)
Code CPV principal
90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga, ktÛra obejmuje w ca?ym okresie realizacji zamÛwienia odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych: - niesegregowanych zmieszanych odpadÛw komunalnych, - odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji, - papieru i tektury, - szk?a i opakowa? szklanych, - tworzyw sztucznych i odpadÛw wielomateria?owych, - niebezpiecznych tj. farby, rozpuszczalniki, detergenty i inne, ?rodki ochrony ro?lin, leki, baterie i akumulatory, - remontowo-budowlanych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 206-646765

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno?? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw: 1) s? wpisani do rejestru dzia?alno?ci regulowanej zgodnie z przepisami wynikaj?cymi z ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z pÛ?n. zm.), 2) s? wpisani do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pÛ?n. zm.) w zakresie przedmiotu obj?tego zamÛwieniem, 3) posiadaj? zezwolenie na zbieranie odpadÛw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw, o ktÛrym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego przedstawi: 1) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej zgodnie z przepisami wynikaj?cymi z ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z pÛ?n. zm.), 2) wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pÛ?n. zm.) w zakresie przedmiotu obj?tego zamÛwieniem, 3) zezwolenie na zbieranie odpadÛw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw, o ktÛrym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Lire:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw: 1) s? wpisani do rejestru dzia?alno?ci regulowanej zgodnie z przepisami wynikaj?cymi z ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z pÛ?n. zm.), 2) s? wpisani do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pÛ?n. zm.) w zakresie przedmiotu obj?tego zamÛwieniem, 3) posiadaj? wpis do rejestru podmiotÛw transportuj?cych odpady, w zakresie dotycz?cym odpadÛw obj?tych zamÛwieniem, - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, o ktÛrym mowa w art. 49 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b i pkt 7 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzonej przez marsza?ka wojewÛdztwa, zgodnie z przepisami ww. ustaw. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego przedstawi: 1) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej zgodnie z przepisami wynikaj?cymi z ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z pÛ?n. zm.), 2) wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pÛ?n. zm.) w zakresie przedmiotu obj?tego zamÛwieniem, 3) wpis do rejestru podmiotÛw transportuj?cych odpady, w zakresie dotycz?cym odpadÛw obj?tych zamÛwieniem, - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, o ktÛrym mowa w art. 49 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b i pkt 7 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzonej przez marsza?ka wojewÛdztwa, zgodnie z przepisami ww. ustaw.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 04/12/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 19/02/2024

Lire:

Date: 02/03/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 04/12/2023

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i zamieszka?ych czasowo po?o?onych na terenie Gminy Bia?ogard 04/12/2023 15/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges