Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ogard: Services sylvicoles

2022/S 89-245114  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Bia?ogard: Services sylvicoles 2022/S 089-245114 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa ˝ Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe - Nadle?nictwo Bia?ogard Num╚ro national d'identification: 672-000-75-65 Adresse postale: ul. Koszali?ska 3 A Ville: Bia?ogard Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Romanowska Courriel: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 943120710 Fax: +48 943121115 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://www.bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Bia?ogard w roku 2022 Num╚ro de r╚f╚rence: SA.270.1.5.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwo Zbytki
Lot n : Pakiet XIII
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 90511300 Services de collecte des d╚chets sauvages
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar obejmuj?cy zasi?giem teren le?nictwa Zbytki.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppo?, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Bia?ogard w roku 2022. Zakres rzeczowy przed. zam█w. obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppo?, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego wynikaj?ce z Za?. nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za?. nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?.nr
   3. 2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozys. maszynowego; Za?. nr
   3. 5. ˝ inf. o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 6. ˝ lista powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe zestawione w za?. nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przed. zam█wienia zosta?y opisane w Za?. nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Bia?ogard. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych Pakiet█w b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw ˝ w?a?ciwych dla danego Pakietu (ĐObszar Realizacji Pakietuţ). Wskazana w Za?. nr
   3. 1. ˝
   3. 3. lokalizacja (adres le?ny) poszcz. prac le?nych wchodz?cych w zakres Przed.Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszcz. prac wchodz?cych w zakres Przed. Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o kt█rym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?. i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu.Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrod.-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przed. zam█w., a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gosp.-ekonom., Zam. zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejsza., korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzym. dokonania czynno?ci wskazanych w poszcz. wierszach tabel opis. przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadz. nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█w., a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obsz. Realizacji Pakietu (w tym r█wnie? w lokaliz. na Obsz. Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obsz. Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?c. w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obsz. Realiz. Pakietu. Konieczno?? zwi?ksz. rozmiaru niekt█rych element█w realizow. zam█wienia w toku wyko. przed. zam█w. mo?e wyst?pi? r█wnie? po to aby zreali. pe?ny zakres prac opis. przedm. zam. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przed. zam., przy czym zawsze wy?. na Obszarze Realiz. Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wy??czenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach ci?? na kt█rych niedopusz. jest wykorzyst. maszyn wielooper.) w szcz. uzasadn. przypadkach, np. zmiany warunk█w, dla kt█rych powy?sze czynno?ci zosta?y ustalone, Zama. dopuszcza zmian? technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie ka?dorazowo nale?y przedstawi? Wykonawcy. Zamaw. zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudni. przez Wyk. lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakr. realizacji zam█w. polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos. okre?. w art. 22 ▀ 1 ustawy K.P.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 11/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 025-063298
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 4-271-ZG/2022
Lot n : Pakiet XIII Intitul╚:
Le?nictwo Zbytki
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
11/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Zbigniew Borowski Num╚ro national d'identification: 6721013823 Adresse postale: Bia?a G█ra 19, 78-331 R?bino Ville: R?bino Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-331 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 541 275.35 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 90511300 Services de collecte des d╚chets sauvages 60100000 Services de transport routier
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar obejmuj?cy zasi?giem teren le?nictwa Zbytki.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppo?, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Bia?ogard w roku 2022. Zakres rzeczowy przed. zam█w. obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppo?, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego wynikaj?ce z Za?. nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za?. nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?.nr
   3. 2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozys. maszynowego; Za?. nr
   3. 5. ˝ inf. o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 6. ˝ lista powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe zestawione w za?. nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przed. zam█wienia zosta?y opisane w Za?. nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Bia?ogard. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych Pakiet█w b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw ˝ w?a?ciwych dla danego Pakietu (ĐObszar Realizacji Pakietuţ). Wskazana w Za?. nr
   3. 1. ˝
   3. 3. lokalizacja (adres le?ny) poszcz. prac le?nych wchodz?cych w zakres Przed.Umowy ma charakter wst?pny. Lokalizacja (adres le?ny) poszcz. prac wchodz?cych w zakres Przed. Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o kt█rym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?. i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Pakietu.Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrod.-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przed. zam█w., a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gosp.-ekonom., Zam. zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejsza., korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzym. dokonania czynno?ci wskazanych w poszcz. wierszach tabel opis. przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadz. nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█w., a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obsz. Realizacji Pakietu (w tym r█wnie? w lokaliz. na Obsz. Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obsz. Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?c. w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obsz. Realiz. Pakietu. Konieczno?? zwi?ksz. rozmiaru niekt█rych element█w realizow. zam█wienia w toku wyko. przed. zam█w. mo?e wyst?pi? r█wnie? po to aby zreali. pe?ny zakres prac opis. przedm. zam. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przed. zam., przy czym zawsze wy?. na Obszarze Realiz. Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wy??czenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach ci?? na kt█rych niedopusz. jest wykorzyst. maszyn wielooper.) w szcz. uzasadn. przypadkach, np. zmiany warunk█w, dla kt█rych powy?sze czynno?ci zosta?y ustalone, Zama. dopuszcza zmian? technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie ka?dorazowo nale?y przedstawi? Wykonawcy. Zamaw. zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudni. przez Wyk. lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakr. realizacji zam█w. polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos. okre?. w art. 22 ▀ 1 ustawy K.P.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 11/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 541 275.35 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Zbigniew Borowski Num╚ro national d'identification: 6721013823 Adresse postale: Bia?a G█ra 19, 78-331 R?bino Ville: R?bino Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-331 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegaj?ca na dop?atach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ˝ tzw. rekompensata paliwowa zwi?zana z gwa?townym wzrostem ceny paliw p?ynnych wywo?anych agresj? Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy. Wyp?ata rekompensaty paliwowej zwi?zana ze zmian? umowy nie przekroczy warto?ci 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikaj?cego z par. 10 ust. 1 Umowy. Na potrzeby niniejszego og?oszenia Zamawiaj?cy w pkt VII.2.3) przyj?? maksymaln? (50%) warto?? zmiany Wynagrodzenia. Zamawiaj?cy przyj?? maksymaln? warto?? zmiany na poziomie 50% wysoko?ci wynagrodzenia z par. 10 ust.1 Umowy z uwagi na to, ?e rozlicznie za wykonane us?ugi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zale?no?ci od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy, st?d dok?adne okre?lenie wysoko?ci zmiany przed zleceniem okre?lonych prac jest niemo?liwe. Czasowo zmiana ta zostaje wprowadzona na okres do 30 kwietnia 2022 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zam█wienia poprzedzaj?cego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, kt█rego Zamawiaj?cy dzia?aj?cy z nale?yt? staranno?ci? nie m█g? przewidzie?. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu paliw p?ynnych. Wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, kt█re nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do okre?lonych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w Przedmiotu Umowy, w kt█rych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany og█lnego charakteru umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 541 275.35 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 811 913.03 PLN Pologne-Bia?ogard: Services sylvicolesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Modification d'un march╚ /d'une concession en coursType de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forŕt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement 
90511300 - Services de collecte des dÚchets sauvages