Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 21/12/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?a Podlaska: Instruments divers d'╚valuation ou de test

2021/S 228-599574  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Bia?a Podlaska: Instruments divers d'╚valuation ou de test 2021/S 228-599574 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej Adresse postale: ul. Terebelska 57-65 Ville: Bia?a Podlaska Code NUTS: PL811 Bialski Code postal: 21-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Mikitiuk Courriel: zam.publ@szpitalbp.pl T╚l╚phone: +48 834147297 Fax: +48 834147297 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalbp.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.szpitalbp.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu medycznego oraz oprogramowania niezb?dnego do utworzenia laboratorium cytogenetycznego w budynku Bialskiej Onkologii w podziale na 4 cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.3520/70/21
II.1.2) Code CPV principal 38900000 Instruments divers d'╚valuation ou de test
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sprz?tu medycznego oraz oprogramowania niezb?dnego do utworzenia laboratorium cytogenetycznego w budynku Bialskiej Onkologii w podziale na 4 cz??ci Przedmiot zam█wienia wg kod█w CPV: 33124100-6 Urz?dzenia diagnostyczne, 38310000-1 Wagi precyzyjne, 31515000-9 Lampy ultrafioletowe, 38900000-4 R█?ne przyrz?dy do bada lub testowania, 31532900-3 Lampy fluorescencyjne
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Hybrydyzator
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124100 Appareils de diagnostic
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Hybrydyzator, zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 1 do swz
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 56 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Kryteria oceny ofert: cena-60%, termin dostawy - 30%, okres gwarancji - 10%.
   2.  wadium: 200,00 z
   3.  Termin wykonania zam█wienia wynosi do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zestaw urz?dze do laboratorium
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38310000 Balances de pr╚cision 31515000 ...metteurs ultraviolets
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw urz?dze do laboratorium zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 2 do swz - 2 pozycje cenowe do wyceny
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 56 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Kryteria oceny ofert: cena -60%, termin dostawy - 30%, okres gwarancji - 10%
   2.  wadium: 150,00 z
   3.  Termin wykonania zam█wienia wynosi do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
System do analizy bada cytogenetycznych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38900000 Instruments divers d'╚valuation ou de test
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
System do analizy bada cytogenetycznych, zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 3 do swz
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 56 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Kryteria oceny ofert: cena - 60%, termin dostawy - 30%, okres gwarancji - 10%
   2.  wadium: 12 000,00 z
   3.  Termin wykonania zam█wienia wynosi do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Lampa fluorescencyjna
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31532900 Lampes fluorescentes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Lampa fluorescencyjna, zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 4 do swz
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 56 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Kryteria oceny ofert: cena- 60%, termin dostawy - 30%, okres gwarancji - 10%
   2.  wadium: 250,00 z
   3.  Termin wykonania zam█wienia wynosi do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie ??da spe?nienia warunk█w w ww. zakresie. --------------------------------------------------------------------------------------
   1.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania: 1) wykonawc█w, kt█rzy nie wykazali spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ; 2) wykonawc█w, kt█rzy nie wykazali, ?e nie zachodz wobec nich przes?anki okre?lone w art. 108 ust. 1 ustawy PZP; 3) wykonawc█w, kt█rzy nie wykazali, ?e nie zachodzi wobec nich przes?anka okre?lone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP.
   2.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w rozdz V ust. 1 pkt 2) SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniana wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, a tak?e bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt█re zosta?y przewidziane wzgl?dem wykonawcy. Wykonawca nie mo?e po up?ywie terminu sk?adania ofert powo?ywa si na sytuacj podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, je?eli na etapie sk?adania ofert nie polega on w danym zakresie na sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby.
   3.  Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia. W takim przypadku wykonawcy s zobowi?zani ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Pe?nomocnictwo powinno by z?o?one wraz z ofert?. ---- PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE: Zamawiaj?cy zaleca, aby Wykonawca wraz z ofert z?o?y dokumenty przedmiotowe, na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spe?niaj wymagania, cechy i kryteria opisane w SWZ, a w szczeg█lno?ci: katalogi, foldery, opisy, karty katalogowe. DOKUMENTY SK?ADANE WRAZ Z OFERT?:
   1.  Na ofert sk?adaj si?: 1) uzupe?niony formularz ofertowy, zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SWZ (orygina?); 2) uzupe?niony formularz cenowy, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SWZ (orygina?); 3) uzupe?nione zestawienie minimalnych wymaganych parametr█w technicznych, zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 1 -
   4. 4 do SWZ (orygina?)
   2.  Wraz z ofert?, Wykonawca ma obowi?zek z?o?y?: 1) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru ˝ w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia tych dokument█w, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w (orygina?); 2) je?eli w imieniu wykonawcy dzia?a osoba, kt█rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie poprzedzaj?cym: pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 3) pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia - o ile dotyczy; 4) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni pieni??na ˝ orygina dokumentu wadialnego (gwarancji lub por?czenia) ˝ o ile dotyczy.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie ??da spe?nienia warunk█w w ww. zakresie. ---- A. O?WIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 PZP. PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE
   1.  Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y aktualne o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ; W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, jednolity dokument sk?ada ka?dy z tych wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
c.d.
   2.  Podmiotowe ?rodki dowodowe dotycz?ce wykazania braku podstaw do wykluczenia z udzia?u w post?powaniu, sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego przez wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego, nie kr█tszym ni 10 dni)
:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego,˝ sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 2) O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ zgodnie z wzorem stanowi?cym za?. nr 7 do SWZ. 3) Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at ˝ wraz z za?wiadczeniem Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci. 4) Za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne ˝ wraz z za?wiadczeniem innym dokumentem Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie ??da spe?nienia warunk█w w ww. zakresie. --------------------- c.d 5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporz?dzona nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji. 6) O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (za??cznik nr 6 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odno?nie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odno?nie do naruszenia obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), f) art. 109 ust. 1 pkt 5 -10 PZP. 7) Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 SWZ: a) pkt 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 pkt 1 SWZ, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; b) pkt 3, 4, 5 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: - nie naruszy obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at, lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury; - wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem. 8) Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt. 7, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do termin█w wystawienia dokument█w i o?wiadcze?, o kt█rych mowa w zdaniu poprzedzaj?cym, stosuje si odpowiednio terminy, o kt█rych mowa powy?ej w pkt. 7 lit. a ˝ b powy?ej. 9) Dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej w Rozdz. VI cz. A ust. 4 sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
OBOWI?ZEK INFORMACYJNY:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ĐRODOţ, informuj?, ?e:
   1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: WSzS w Bia?ej Podl. z siedzib 21-500 Bia?a Podlaska ul. Terebelska 57-65, e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl.
   2. W sprawach zwi?zanych z Pani/a danymi prosz kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@szpitalbp.pl
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udz. zam. publ.na dostaw sprz?tu medycznego oraz oprogramowania niezb?dnego do utworzenia laboratorium cytogenetycznego w budynku Bialskiej Onkologii w podziale na 4 cz??ci Sprawa ZP.3520/70/21.
   4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, kt█rym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o ustaw z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1129), dalej Đustawa Pzpţ;
   5. Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?p. o udzi. zam., a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy;
   6. Obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osob. bezpo?r. Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?z. z udz. w post?p. o udz. zam. publ.; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy Pzp;
   7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w spos█b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   8. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO;
   9.  nie przys?uguje Pani/Panu: w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osob.; prawo do przenoszenia danych osob., o kt█rym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob., gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Ponadto Zamawiaj?cy zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje, ?e: 10.1 W przyp. gdy wykonanie obowi?zk█w, o kt█rych mowa w art. 15 ust. 1˝3 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os. fizy. w zw. z przetw. danych osobowych i w spr. swobodnego przep?. takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz. o ochronie danych), wymaga?oby niewsp█?miernie du?ego wysi?ku, zamawiaj?cy mo?e ??da od os., kt█rej dane dotycz?, wskaz. dodatk. informacji maj?cych na celu sprecyzowanie ??dania, w szczeg█lno?ci podania nazwy lub daty post?p. o udz zam. publ..10.2 Wyst?pienie z ??daniem, o kt█rym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz?dzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako?czenia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursu. 10.3 W przyp. gdy wykonanie obow. o kt█rych mowa w art. 15 ust. 1˝3 rozporz?dzenia 2016/679, wymaga?oby niewsp█?miernie du?ego wysi?ku, zamawiaj?cy mo?e ??da od osoby, kt█rej dane dotycz?, wskazania dodatkowych informacji maj?cych w szczeg█lno?ci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako?czonego post?p. o udz. zam█wienia. sekretariat@szpitalbp.pl iod@szpitalbp.pl
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w projektach um█w (za??cznik nr 5 i 5A do SWZ).
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 20/03/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 21/12/2021 Heure locale: 12:30 Lieu:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska, Samodzielna Sekcja Zam█wie Publicznych, pok. nr 104
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Kryteria oceny ofert: cena = 60%, termin dostawy - 30% i okres gwarancji - 10%
   1.  Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, "Platforma" lub System) i pod nazw post?powania : ZP.3520/70/21. Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiaj?cego z wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze i dokument█w oraz osobach uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami zosta?y szczeg█?owo opisane w rozdziale VII SWZ.
   2.  Tre? oferty musi odpowiada tre?ci Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. Oferta musi zosta sporz?dzona czytelnie w j?zyku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem niewa?no?ci. Opis sposobu przygotowania i z?o?enia oferty zosta szczeg█?owo opisany w rozdz. X SWZ.
   3.  Wykonawca zwi?zany b?dzie ofert przez okres 90 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4.  Dopuszczalne zmiany umowy postanowie umowy oraz warunki reguluj wzory um█w- za??cznik nr 5 i 5A do swz www.szpitalbp.eb2b.com.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i nast?pnych.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, s?: 1) odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej, 2) skarga do s?du.
   3.  Odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi si za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du s uregulowane w art. 579-590 PZP. 10. Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce przys?uguj?cych Wykonawcy ?rodk█w ochrony prawnej zawiera Dzia IX ustawy PZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/11/2021 Pologne-Bia?a Podlaska: Instruments divers d'╚valuation ou de testType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 21/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
31515000 - ╔metteurs ultraviolets 
31532900 - Lampes fluorescentes 
33124100 - Appareils de diagnostic 
38310000 - Balances de prÚcision 
38900000 - Instruments divers d'Úvaluation ou de test