Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?a Podlaska: Mobilier m╚dical

2022/S 18-043283  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Bia?a Podlaska: Mobilier m╚dical 2022/S 018-043283 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej Adresse postale: ul. Terebelska 57-65 Ville: Bia?a Podlaska Code NUTS: PL811 Bialski Code postal: 21-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Pawelczuk Courriel: zam.publ@szpitalbp.pl T╚l╚phone: +48 834147297 Fax: +48 834147297 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalbp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa bariatrycznych podno?nik█w do przenoszenia pacjenta, materacy przeciwodle?ynowych bariatrycznych, sto?u zabiegowego ... w podziale na 13 cz??ci. Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.3520/41/21
II.1.2) Code CPV principal 33192000 Mobilier m╚dical
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa bariatrycznych podno?nik█w do przenoszenia pacjenta, materacy przeciwodle?ynowych bariatrycznych, sto?u zabiegowego (rehabilitacyjnego), przewijaka bariatrycznego, foteli zabiegowych, fotela bariatrycznego do przewozu chorych w pozycji le??cej, kozetki lekarskiej prostej, bariatrycznego w█zka sanitarnego, w█zka inwalidzkiego bariatrycznego, krzes?a prysznicowego, krzes?a prysznicowego elektrycznie sterowanego, w█zk█w do przewozu pacjenta ze stacjami parkingowymi w podziale na 13 cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 259 514.88 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Podno?nik do przenoszenia pacjenta - bariatryczny
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33196000 Aides m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Podno?nik do przenoszenia pacjenta -3 szt. zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 1 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium : 1 200,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Materac przeciwodle?ynowy bariatryczny
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39143112 Matelas
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Materac przeciwodle?ynowy bariatryczny- 2 szt. zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 2 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium :400,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33143112-4 materace
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
St█? zabiegowy (rehabilitacyjny)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192200 Tables m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
St█? zabiegowy rehabilitacyjny - 1 szt. zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 3 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium : zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium
   3.  Nazwa kodu CPV: 33192200-4 sto?y medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Przewijak bariatryczny
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33196000 Aides m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Przewijak bariatryczny - 1 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 4 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium :400,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Fotel zabiegowy
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier m╚dical
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Fotel zabiegowy - 4 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 5 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium : 2 000,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33192000-2 meble medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Fotel bariatryczny do przewozu chorych w pozycji le??cej
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier m╚dical
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Fotel bariatryczny do przewozu chorych w pozycji le??cej - 1 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 6 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium :100,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33192000-2 meble medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
W█zek bariatryczny do przewo?enia chorych w pozycji le??cej
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192120 Lits d'h┘pital
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Fotel bariatryczny do przewozu chorych w pozycji le??cej - 1 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 7 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium :400,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33192120-9 ?█?ka szpitalne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kozetka lekarska prosta
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192200 Tables m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Kozetka lekarska prosta - 1 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 8 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium : 200,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33192200-4 sto?y medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Bariatryczny w█zek sanitarny
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33196000 Aides m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Bariatryczny w█zek sanitarny - 1 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 9 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium : zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium
   3.  Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
W█zek inwalidzki bariatryczny
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33193120 Fauteuils roulants
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
W█zek inwalidzki bariatryczny - 1 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 10 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium :300,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33193120-6 w█zki inwalidzkie
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Krzes?o prysznicowe
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33196000 Aides m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Krzes?o prysznicowe - 1 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 11 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium :zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium
   3.  Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Krzes?o prysznicowe elektrycznie sterowane
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33196000 Aides m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
Krzes?o prysznicowe elektrycznie sterowane- 1 szt.zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 12 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium :400,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
W█zki do przewozu pacjenta (30 szt.w█zk█w) ze stacjami parkingowymi (2szt.stacje parkingowe)
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33193000 V╚hicules pour handicap╚s physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimil╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska
II.2.4) Description des prestations:
W█zki do przewozu pacjenta (30 szt.w█zk█w) ze stacjami parkingowymi (2szt.stacje parkingowe)- zgodnie z za??cznikiem nr
   4. 13 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.02.00-00-0044/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%
   2.  Wymagane wadium :1 800,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV:33193000-9 pojazdy inwalidzkie, w█zki inwalidzkie i podobne urz?dzenia
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 142-377225
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Podno?nik do przenoszenia pacjenta - bariatryczny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUBMED G█rny Marcin Adresse postale: Jagodowa 13 Ville: Turka Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-258 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 42 048.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Materac przeciwodle?ynowy bariatryczny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: REVITA Ewa Krutul Adresse postale: Podamirowo 30 Ville: M?cice Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 76-031 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 11 090.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
St█? zabiegowy (rehabilitacyjny)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Meden-Inmed Sp. z o.o.
Adresse postale: Wenedet█w 2 Ville: Koszalin Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 75-847 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 4 570.37 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Przewijak bariatryczny
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Fotel zabiegowy
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUBMED Marcin G█rny Adresse postale: Jagodowa 13 Ville: Turka Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-258 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 96 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Fotel bariatryczny do przewozu chorych w pozycji le??cej
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
W█zek bariatryczny do przewo?enia chorych w pozycji le??cej
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUBMED Marcin G█rny Adresse postale: Jagodowa 13 Ville: Turka Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-258 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 16 483.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Kozetka lekarska prosta
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Bariatryczny w█zek sanitarny
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
W█zek inwalidzki bariatryczny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Egerton Sp. z o.o.
Adresse postale: Legnicka 21 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-811 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 11 092.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Krzes?o prysznicowe
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Krzes?o prysznicowe elektrycznie sterowane
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Klaromed Sp█?ka z o.o.
Adresse postale: Jana III Sobieskiego 123 Ville: Sulej█wek Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 05-070 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 18 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13
Lot n : 13 Intitul╚:
W█zki do przewozu pacjenta (30 szt.w█zk█w) ze stacjami parkingowymi (2szt.stacje parkingowe)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Egerton Sp█?ka z o.o.
Adresse postale: Legnicka 21 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-811 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 59 730.71 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Przedmiot zam█wienia jest wsp█?finansowany z bud?etu ?rodk█w europejskich w ramach projektu "Dost?pno?? Plus dla zdrowia, zrealizowany w ramach Dzia?ania
   5. 2 Dzia?ania projako?ciowe i rozwi?zania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia u?atwiaj?ce dost?p do niedrogich, trwa?ych oraz wysokiej jako?ci us?ug zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw█j 2014-2020ţ oraz z bud?etu pa?stwa. Kryteria oceny ofert: cena - 60%, parametry techniczne - 15 %, okres gwarancji - 10%, termin dostawy - 15%.
   1.  Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, "Platforma" lub System) i pod nazw? post?powania : ZP.3520/26/21. Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze? i dokument█w oraz osobach uprawnionych do porozumiewania si? z wykonawcami zosta?y szczeg█?owo opisane w rozdziale VII SWZ.
   2.  Tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. Oferta musi zosta? sporz?dzona czytelnie w j?zyku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem niewa?no?ci. Opis sposobu przygotowania i z?o?enia oferty zosta? szczeg█?owo opisany w rozdz. X SWZ.
   3.  Wykonawca zwi?zany b?dzie ofert? przez okres 90 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4.  Dopuszczalne zmiany umowy postanowie? umowy oraz warunki reguluj? wzory um█w - za??czniki nr 3 i 3A do swz. Na podstawie art.255 pkt 1 ustawy Prawo zam█wie? publicznych post?powanie w zakresie cz??ci nr 4,8,9 i 11 zosta?o uniewa?nione, poniewa? nie z?o?ono ?adnej oferty, natomiast na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp, post?powanie w zakresie cz??ci nr 6 zosta?o uniewa?nione,poniewa? cena oferty przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia. Zamawiaj?cy nie podj?? decyzji o zwi?kszeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zam█wienia w zakresie. www.szpitalbp.eb2b.com.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i nast?pnych.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, s?: 1) odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej, 2) skarga do s?du.
   3.  Odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du s? uregulowane w art. 579-590 PZP. 10. Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce przys?uguj?cych Wykonawcy ?rodk█w ochrony prawnej zawiera Dzia? IX ustawy PZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zam█wie? Publicznych Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Bia?a Podlaska: Mobilier m╚dicalType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33192000 - Mobilier mÚdical 
33192120 - Lits d'h˘pital 
33192200 - Tables mÚdicales 
33193000 - VÚhicules pour handicapÚs physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilÚs 
33193120 - Fauteuils roulants 
33196000 - Aides mÚdicales 
39143112 - Matelas