Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?a Podlaska: SystËme de stimulation cardiaque

2022/S 18-043179  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Bia?a Podlaska: SystËme de stimulation cardiaque 2022/S 018-043179 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej Adresse postale: ul. Terebelska 57-65 Ville: Bia?a Podlaska Code NUTS: PL811 Bialski Code postal: 21-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Pawelczuk Courriel: zam.publ@szpitalbp.pl TÈlÈphone: +48 834147297 Fax: +48 834147297 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalbp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wyrobÛw do zabiegÛw ablacji serca i wyrobÛw do angiografii w podziale na 7 cz??ci. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.3520/34/21
II.1.2) Code CPV principal 33182200 SystËme de stimulation cardiaque
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa zestawu do zabiegÛw ablacji migotania przedsionkÛw i cz?stoskurczÛw komorowych kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision; cewnikÛw ablacyjnych, kabli przy??czeniowych do generatora; elektrod diagnostycznych 10-polowych, kabli przy??czeniowych do systemu elektrofizjologicznego; akcesoriÛw do zabiegÛw ablacji migotania przedsionkÛw i cz?stoskurczÛw komorowych, kompatybilnych z posiadanym systemem Ensite Precision; elektrody rozpraszaj?cej do posiadanego generatora AMPER firmy St. Jude Medical; elektrod diagnostycznych; kabli do elektrod diagnostycznych; torquera do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym w podziale na 7 cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 718 820.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zestaw do zabiegÛw ablacji migotania przedsionkÛw i cz?stoskurczÛw komorowych kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 SystËme de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska.
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do zabiegÛw ablacji migotania przedsionkÛw i cz?stoskurczÛw komorowych kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision - pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, termin uzupe?nienia pakietu startowego - 40%
   2.  Wymagane wadium :70 000,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cewniki ablacyjne, kable przy??ceniowe do generatora
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182000 Appareils de supplÈance cardiaque
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska.
II.2.4) Description des prestations:
Cewniki ablacyjne, kable przy??czeniowe do generatora - pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, termin uzupe?nienia pakietu startowego 40%
   2.  Wymagane wadium : 5 000,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33182000-9 Urz?dzenia do wspomagania serca
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Elektrody diagnostyczne 10-polowe, kable przy??czeniowe do sysytemu elektrofizjologicznego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182000 Appareils de supplÈance cardiaque
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska.
II.2.4) Description des prestations:
Elektrody diagnostyczne 10-polowe, kable przy??czeniowe do systemu elektrofizjologicznego - pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, termin uzupe?nienia pakietu startowego 40%
   2.  Wymagane wadium :1 000,00 PLN
   3.  Nazwa kodu CPV: 33182000-9 Urz?dzenia do wspomagania serca
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Akcesoria do zabiegÛw ablacji migotania przedsionkÛw i cz?stoskurczÛw komorowych, kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 SystËme de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska.
II.2.4) Description des prestations:
Akcesoria do zabiegÛw ablacji migotania przedsionkÛw i cz?stoskurczÛw komorowych, kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision - pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, termin uzupe?nienia pakietu startowego 40%
   2.  Wymagane wadium : 3 000,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Elektroda rozpraszajaca do posiadanego generatora AMPER firmy St.Jude Medical
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 SystËme de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska.
II.2.4) Description des prestations:
Elektroda rozpraszajaca do posiadanego generatora AMPER firmy St.Jude Medical, - pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, termin dostawy 40%
   2.  Wymagane wadium : 600,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33182000-9 Urz?dzenia do wspomagania serca.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Elaktrody diagnostyczne, kable do elektrod diagnostycznych
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182000 Appareils de supplÈance cardiaque
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska.
II.2.4) Description des prestations:
Elaktrody diagnostyczne, kable do elektrod diagnostycznych - pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, termin uzupe?nienia pakietu startowego - 40%
   2.  Wymagane wadium : 1 500,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33182000-9 Urz?dzenia do wspomagania serca.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Torquer do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111710 Fournitures pour l'angiographie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska.
II.2.4) Description des prestations:
Torquer do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym - pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami: cena - 60%, termin dostawy 40%
   2.  Wymagane wadium : 500,00 pln
   3.  Nazwa kodu CPV: 33111710-1 Wyroby do angiografii.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 132-350248
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zestaw do zabiegÛw ablacji migotania przedsionkÛw i cz?stoskurczÛw komorowych kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9521701649 Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 202 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cewniki ablacyjne, kable przy??ceniowe do generatora
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biotronik Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7792121615 Adresse postale: ul. Murawa 12-18 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-655 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 237 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Elektrody diagnostyczne 10-polowe, kable przy??czeniowe do sysytemu elektrofizjologicznego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biotronik Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7792121615 Adresse postale: ul. Murawa 12-18 Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-655 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 44 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Akcesoria do zabiegÛw ablacji migotania przedsionkÛw i cz?stoskurczÛw komorowych, kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9521701649 Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 127 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Elektroda rozpraszajaca do posiadanego generatora AMPER firmy St.Jude Medical
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9521701649 Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Elaktrody diagnostyczne, kable do elektrod diagnostycznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agencja Naukowo Techniczna SYMICO Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9120003224 Adresse postale: ul. Powsta?cÛw ?l?skich 54a/2 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 53-333 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 69 320.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Torquer do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5360015638 Adresse postale: ul. Nowy ?wiat 7/14 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-496 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, "Platforma" lub System) i pod nazw? post?powania : ZP.3520/34/21. Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze? i dokumentÛw oraz osobach uprawnionych do porozumiewania si? z wykonawcami zosta?y szczegÛ?owo opisane w rozdziale VII SWZ.
   2.  Tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia. Oferta musi zosta? sporz?dzona czytelni w j?zyku polski, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem niewa?no?ci. Opis sposobu przygotowania i z?o?enia oferty zosta? szczegÛ?owo opisany w rozdz. X SWZ.
   3.  Wykonawca zwi?zany b?dzie ofert? przez okres 90 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4.  Dopuszczalne zmiany umowy postanowie? umowy oraz warunki reguluj? wzory umÛw (za??czniki do swz). www.szpitalbp.eb2b.com.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i nast?pnych.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, s?: 1) odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej, 2) skarga do s?du.
   3.  Odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du s? uregulowane w art. 579-590 PZP. 10. SzczegÛ?owe regulacje dotycz?ce przys?uguj?cych Wykonawcy ?rodkÛw ochrony prawnej zawiera Dzia? IX ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Bia?a Podlaska: SystËme de stimulation cardiaqueType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33111710 - Fournitures pour l'angiographie 
33182000 - Appareils de suppléance cardiaque 
33182200 - Système de stimulation cardiaque