Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Combustibles

2021/S 65-164360  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Bia?ystok: Combustibles 2021/S 065-164360 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej WojewÛdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. Poleska 89, 15-874 Bia?ystok Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL Polska Code postal: 15-874 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Organizacyjno-Prawny SP ZOZ WSPR w Bia?ymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Bia?ystok Courriel: przetargi@wspr.bialystok.pl TÈlÈphone: +48 856637344 Fax: +48 856637302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pogotowie.bialystok.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Bia?ymstoku NumÈro de rÈfÈrence: EOP.332.26.20
II.1.2) Code CPV principal 09100000 Combustibles
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Bia?ymstoku, szczegÛ?owo wyspecyfikowanych w za??czniku nr 1 do SIWZ ñ SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta podzielony na cz??ci. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych. ó cz?? 1 ñ olej nap?dowy (CN: 2710 19 43, 2710 20 11) w ilo?ci 750 m3, ó cz?? 2 ñ benzyna bezo?owiowa Pb 95 (CN: 2710 12 45) w ilo?ci 380 m3, ó cz?? 3 ñ gaz propan-butan (LPG) (CN: 2711 19 00, 2711 12, 2711 13, 27 11 14 00) w ilo?ci 180 000 l.
   3.  Zamawiaj?cy posiada koncesj na obrÛt paliwami ciek?ymi, wydan przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.
   4.  Zamawiaj?cy nie prowadzi obrotu paliwami ciek?ymi z zagranic?. Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu https://miniportal.uzp.gov.pl/
   5.  Nazwa i kod wg WspÛlnego S?ownika ZamÛwie (CPV): 09100000-0 Paliwa, 09134100-8 Olej nap?dowy, 09132100-4 Benzyna bezo?owiowa, 09122000-0 Propan i butan. https://miniportal.uzp.gov.pl/
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 473 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Olej nap?dowy
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134100 Huile diesel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
Stacja paliw SP ZOZ WSPR w Bia?ymstoku, ul. Pogodna 22, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oleju nap?dowego do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Bia?ymstoku, szczegÛ?owo wyspecyfikowanych w za??czniku nr 1 do SIWZ ñ SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia. Dostawa oleju nap?dowego: 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy ñ dostawy sukcesywne, w miar zapotrzebowania. Umowa zostanie zawarta w pierwszym kwartale 2021 r. Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dostawa oleju nap?dowego w ilo?ci 750 m3. Podane ilo?ci s warto?ciami szacunkowymi/prognozowanymi, ktÛre w trakcie obowi?zywania umowy mog ulec zmniejszeniu w zale?no?ci od aktualnych potrzeb Zamawiaj?cego. Dostawa oleju nap?dowego powinna spe?nia wymagania okre?lone w normie PN-EN 590 lub rÛwnowa?nej oraz aktualnej ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako?ci paliw (t.j. Dz.U. 2019 r. 660 t.j. z pÛ?n. zm.), aktualnego rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga jako?ciowych dla paliw ciek?ych (t.j.: Dz.U. 2015 r. poz. 1680) lub musi spe?nia normy i wymagania jako?ciowe zgodnie z ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako?ci paliw (Dz.U.2019.660 t.j. z pÛ?n. zm.). https://miniportal.uzp.gov.pl/
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 232-569771
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Olej nap?dowy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aran SpÛ?ka z o.o. SpÛ?ka komandytowa w Wyszkowie NumÈro national d'identification: 7621981819 Adresse postale: ul. Serocka 39 Ville: WyszkÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 07-200 Pays: Pologne Courriel: biuro@aran.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 743 902.43 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 473 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09100000 - Combustibles 
09134100 - Huile diesel