Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok:Conduites

2023/S 97-302593  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Bia?ystok: Conduites 2023/S 097-302593 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ENEA Ciep?o Sp. z o.o.
Adresse postale: Warszawska 27 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-062 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Drzewaszewska Courriel: katarzyna.drzewaszewska@enea.pl TÈlÈphone: +48 856549739 Fax: +48 856549541 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.enea.pl/pl/enea-cieplo
I.6) ActivitÈ principale Autre activitÈ: sektor energetyczny
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywna dostawa rur i elementÛw preizolowanych wraz z realizacj? us?ug izolacji po??cze? przy pomocy muf elektrozgrzewalnych na potrzeby realizacji Planu Inwestycji i RemontÛw Enea Ciep?o Sp. z o.o NumÈro de rÈfÈrence: OZ/260/KD/U/12/22
II.1.2) Code CPV principal 44163100 Conduites
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa rur i elementÛw preizolowanych wraz z realizacj? us?ug izolacji po??cze? przy pomocy muf elektrozgrzewalnych na potrzeby realizacji Planu Inwestycji i RemontÛw Enea Ciep?o Sp. z o.o
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 392 617.55 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45321000 Travaux d'isolation thermique 44163160 Conduites de distribution et accessoires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
Magazyn Techniczny Zamawiaj?cego w Bia?ymstoku przy ul. Starosielce 2/1 lub na wskazane miejsce budowy na terenie Bia?egostoku transportem Wykonawcy.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z SWZ:
   3. 1. Przedmiotem zakresu zamÛwienia jest sukcesywne dostarczania Zamawiaj?cemu rur i elementÛw preizolowanych oraz wykonywanie us?ugi izolacji po??cze? przy pomocy muf elektro-zgrzewalnych.
   3. 2. Oferowany towar musi odpowiada? wymogom wyrobÛw dopuszczonych do obrotu oraz posiada? certyfikat zgodnie z Ustaw? z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j.) z pÛ?niejszymi zmianami.
   3. 3. Specyfikacj? materia?Ûw i us?ug sk?adaj?cych si? na przedmiot zamÛwienia wraz z cenami jednostkowymi zawiera Wykaz cen jednostkowych, stanowi?cy Za??cznik nr 3 do SWZ.
   3. 4. Wymagania techniczne dla rur i elementÛw preizolowanych s? opisane w Za??czniku nr 1 do projektu umowy.
   3. 5. Wszystkie elementy preizolowane musz? by? wyposa?one w jednolity oporowy system alarmowy umo?liwiaj?cy nadzÛr przez urz?dzenia Brandes lub rÛwnowa?ne. Wymaganie odno?nie systemu alarmowego zawiera za??cznik nr 1 do umowy.
   3. 6. Opis wymaga? w odniesieniu do wykonania zespo?u z??cza zawiera Za??cznik nr 1 do umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 015-036250
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Sukcesywna dostawa rur i elementÛw preizolowanych wraz z realizacj? us?ug izolacji po??cze? przy pomocy muf elektrozgrzewalnych na potrzeby realizacji Planu Inwestycji i RemontÛw Enea Ciep?o Sp. z o.o
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Produkcyjno Us?ugowy Kazimierz Jo?ca SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Mi?dzyrzecz Code NUTS: PL43 Lubuskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 392 617.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? na zasadach okre?lonych w rozdziale 2 dzia?u IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Sukcesywna dostawa rur i elementÛw preizolowanych wraz z realizacj? us?ug izolacji po??cze? przy pomocy muf elektrozgrzewalnych na potrzeby realizacji Planu Inwestycji i RemontÛw Enea Ciep?o Sp. z o.o 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
44163100 - Conduites 
44163160 - Conduites de distribution et accessoires 
45321000 - Travaux d'isolation thermique