Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 02/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok:Produits pharmaceutiques

2023/S 97-302752  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Bia?ystok: Produits pharmaceutiques 2023/S 097-302752 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bia?ostockie Centrum Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Bia?ymstoku NumÈro national d'identification: REGON 050657379 Adresse postale: Ogrodowa 12 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-027 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? ZamÛwie? Publicznych Courriel: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl TÈlÈphone: +48 856646708 Fax: +48 857435913 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.onkologia.bialystok.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb8f32c5-f3b1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Bia?ostockie Centrum Onkologii im. M. Sk?odowskiej-Curie w Bia?ymstoku NumÈro national d'identification: REGON 932081801 Adresse postale: ul. Ogrodowa 12 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-027 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut, Julita Krejza i Klaudia Dawidziuk Courriel: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl TÈlÈphone: +48 856646708 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.onkologia.bialystok.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DZP.261.15.2023 Dostawa produktÛw leczniczych NumÈro de rÈfÈrence: DZP.261.15.2023
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw leczniczych w ilo?ciach, asortymencie oraz o wymaganiach jako?ciowych odnosz?cych si? do co najmniej g?Ûwnych elementÛw sk?adaj?cych si? na przedmiot zamÛwienia. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
?rodek kontrastuj?cy do bada? diagnostycznych
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Na podstawie art. 441 Pzp zamawiaj?cy przewiduje opcj? o maksymalnej warto?ci 30%, tj. dopuszcza si? mo?liwo?? zwi?kszenia do 30% dostaw przedmiotu zamÛwienia, w przypadku zwi?kszonego zapotrzebowania np. w wyniku wzrostu liczby pacjentÛw, zwi?kszonej cz?stotliwo?ci stosowania produktu, w przypadku opÛ?nie? lub przed?u?aj?cych si? procedur zwi?zanych z przygotowaniem, prowadzeniem lub zako?czeniem kolejnego post?powania o udzielenie zamÛwienia w zakresie przedmiotu to?samego z przedmiotem niniejszego post?powania lub w innym przypadku, ktÛrego zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
Enfortumabum vedotini
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Na podstawie art. 441 Pzp zamawiaj?cy przewiduje opcj? o maksymalnej warto?ci 30%, tj. dopuszcza si? mo?liwo?? zwi?kszenia do 30% dostaw przedmiotu zamÛwienia, w przypadku zwi?kszonego zapotrzebowania np. w wyniku wzrostu liczby pacjentÛw, zwi?kszonej cz?stotliwo?ci stosowania produktu, w przypadku opÛ?nie? lub przed?u?aj?cych si? procedur zwi?zanych z przygotowaniem, prowadzeniem lub zako?czeniem kolejnego post?powania o udzielenie zamÛwienia w zakresie przedmiotu to?samego z przedmiotem niniejszego post?powania lub w innym przypadku, ktÛrego zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
   2.  Uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw: Zamawiaj?cy wymaga aby wykonawca by? uprawniony do dostarczania produktÛw leczniczych zamawiaj?cemu, zgodnie z ustaw? Prawo farmaceutyczne.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy, aby zawar? z nim umow? w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy (Za??cznik nr 7 do SWZ).
   2.  Zapisy dotycz?ce dopuszczalno?ci zmian umowy zawarte s? w projektowanych postanowieniach umowy (Za??cznik nr 7 do SWZ) i Dziale VII Rozdziale 3 Pzp.
   3.  Termin p?atno?ci okre?lono w projektowanych postanowieniach umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Na podstawie art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1129, t.j. ze zm., zwanej dalej Pzp), zamawiaj?cy wyznaczy? termin sk?adania krÛtszy ni? okre?lony w art. 138 ust. 1 Pzp, poniewa? zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. Dotyczy grupy 1: Pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu wynika ze zwi?kszonego zu?ycia produktÛw spowodowanego wzrostem wykonywania bada? diagnostycznych - przy u?yciu ?rodkÛw kontrastuj?cych w ramach realizacji bie??cej umowy. Dotyczy grupy 2: Pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert wynika z konieczno?ci zagwarantowania ci?g?o?ci leczenia pacjentÛw oraz braku rozstrzygni?cia w post?powaniu przetargowym o numerze referencyjnym DZP.261.7.2023.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 02/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 30/08/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 02/06/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie systemu teleinformatycznego platformy e-ZamÛwienia. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Pracownicy Dzia?u ZamÛwie? Publicznych.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie:
   1. 1. art. 108 ust. 1 Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 Pzp,
   1. 2. art. 7 w zwi?zku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),
   1. 3. art. 5k rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z dnia z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.,
   1. 4. art. 108 ust. 2 Pzp.
   2.  Oferta oraz dokumenty i o?wiadczenia sk?adane wraz z ofert?:
   2. 1. Oferta: Interaktywny Formularz ofertowy i Formularz cenowy.
   2. 2. O?wiadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia.
   2. 3. O?wiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamÛwienia/podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, dotycz?ce przes?anek wykluczenia ñ Za??cznik nr 4 do SWZ.
   2. 4. Je?eli dotyczy: Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby.
   2. 5. Je?eli dotyczy: O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp.
   2. 6. Je?eli dotyczy: Gwarancje lub por?czenia.
   2. 7. Je?eli dotyczy: Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
   2. 8. Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu wykonawcÛw - dotyczy ofert sk?adanych przez wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia.
   2. 9. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru.
   2. 10. Przedmiotowe ?rodki dowodowe: O?wiadczenia wykonawcy zawarte w Za??czniku nr 3 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
   3. 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego.
   3. 2. O?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej.
   3. 3. O?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w:
   3. 3.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp.
   3. 3.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego.
   3. 3.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji.
   3. 3.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.
   3. 3.5. art. 7 w zwi?zku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
   3. 3.6. art. 5k rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z dnia z dnia 31 lipca 2014 r.
   3. 4. Informacji z Centralnego Rejestru BeneficjentÛw Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do tego rejestru, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem.
   4.  Wymagane dokumenty zosta?y szczegÛ?owo opisane w SWZ.
   5.  Termin jednostkowej dostawy: w ci?gu 2 dni roboczych od daty z?o?enia zamÛwienia przez zamawiaj?cego
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Ka?demu wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 DZP.261.15.2023 Dostawa produktÛw leczniczych 02/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques