Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 21/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Produits pharmaceutiques

2021/S 228-599546  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Bia?ystok: Produits pharmaceutiques 2021/S 228-599546 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku Numéro national d'identification: 000288610 Adresse postale: M. Sk?odowskiej-Curie 24a Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-276 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@uskwb.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://e-propublico.pl
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://e-propublico.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://e-propublico.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://e-propublico.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa imunoglobuliny ludzkiej Numéro de référence: 84/2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exécution:
Dostawa i wy?adunek do magazynów Apteki przy ul. Waszyngtona 15A, ul. ?urawia14, Bia?ystok
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 9 000.00 PLN.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e posiada: - Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustaw z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 z pó?n. zm.) - dotyczy Wykonawców, którzy z?o?yli ofert na produkty lecznicze; - Zezwolenie na obrót hurtowy ?rodkami odurzaj?cymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia?aniu narkomanii (Dz.U. z 2016 poz. 224 z pó?n. zm.) (je?eli dotyczy).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga w tym zakresie
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga w tym zakresie
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
szczegó?owe warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone we wzorze umowy, który stanowi Za??cznik do SIWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/03/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/12/2021 Heure locale: 11:15 Lieu:
https://e-propublico.pl https://e-propublico.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Dokumenty wymagane na etapie sk?adania ofert/wniosków: Wzór oferty elektronicznej Jednolity europejski dokument zamówienia Potwierdzenie umocowania do dzia?ania w imieniu wykonawcy Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby Dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równowa?ny dokument (dotyczy podmiotów zagranicznych) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu O?wiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapita?owej Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru Informacje dodatkowe: a) Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne opisywanym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). b) Wykonawca, który w ofercie powo?uje si na rozwi?zania równowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w specyfikacji warunków zamówienia. c) Ilekro w niniejszej SWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz wyrazy "lub równowa?ne". d) Przez s?owo równowa?ny Zamawiaj?cy rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równowa?no?ci b?dzie bra pod uwag wy??cznie te parametry, które podane s w OPZ. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Pologne-Bia?ystok: Produits pharmaceutiquesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques