Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 22/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2022/S 18-042770  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Bia?ystok: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2022/S 018-042770 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. Jana Kili?skiego 1 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-089 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Dokert-?wis?ocka Courriel: zampubl@umb.edu.pl TÈlÈphone: +48 857485539 Fax: +48 857485443 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umb.edu.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy drobnego sprz?tu laboratoryjnego dla Zak?adÛw UMB do celÛw naukowo - badawczych, z podzia?em na 2 cz??ci NumÈro de rÈfÈrence: AZP.25.1.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: sukcesywna dostawa drobnego sprz?tu laboratoryjnego dla Zak?adÛw UMB do celÛw naukowo - badawczych, z podzia?em na 2 cz??ci. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, ilo?ci i wymagane parametry zamÛwienia zawiera za??cznik Nr 2 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia - formularz cenowy na dostaw? drobnego sprz?tu laboratoryjnego do celÛw naukowo - badawczych, stanowi?ce integraln? cz??? SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ dostawa drobnego sprz?tu laboratoryjnego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Medyczny, Dzia? Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Bia?ystok
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 1 ñ dostawa drobnego sprz?tu laboratoryjnego
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 18 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2 ñ dostawa drobnego sprz?tu laboratoryjnego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Medyczny, Dzia? Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Bia?ystok
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 2 ñ dostawa drobnego sprz?tu laboratoryjnego
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 18 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Projektowane postanowienia istotne dla Zamawiaj?cego okre?la wzÛr umowy stanowi?cy integraln? cz??? SWZ - Za??cznik nr 5 do SWZ. Wykonawca, ktÛry przedstawi? najkorzystniejsz? ofert?, b?dzie zobowi?zany do podpisania umowy zgodnie z za??czonym wzorem umowy. Z?o?enie oferty jest rÛwnoznaczne z pe?n? akceptacj? umowy przez Wykonawc?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/02/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
Ofert? nale?y z?o?y? za po?rednictwem Platformy zakupowej znajduj?cej si? pod adresem: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl w folderze ÑInformacja z otwarcia ofertî i zawiera? b?dzie dane okre?lone w art. 222 ust. 5 Pzp. https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? zamawiaj?cemu ofert? zawieraj?c?:
   1. formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
   2. formularz cenowy (opis przedmiotu zamÛwienia) ñ za??cznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
   3. o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego, sk?adane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ), sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (Dz.U. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ", ktÛrego wzÛr stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. O?wiadczenie, o ktÛrym mowa, stanowi dowÛd potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, odpowiednio na dzie? sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych wykonawcy
   1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej prowadzon? i og?aszan? przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la Dzia? IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Bia?ystok: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)Type díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 22/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)