Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 06/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: ...quipements mÈdicaux

2021/S 228-599521  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Bia?ystok: ...quipements mÈdicaux 2021/S 228-599521 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. Jana Kili?skiego 1 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-089 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Wola?ski Courriel: zampubl@umb.edu.pl TÈlÈphone: +48 857485640 Fax: +48 857485443 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umb.edu.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa urz?dze wraz z roz?adunkiem, wniesieniem, monta?em, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdro?eniem, z podzia?em na 6 cz??ci NumÈro de rÈfÈrence: AZP.25.1.75.2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa urz?dze wraz z roz?adunkiem, wniesieniem, monta?em, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdro?eniem, z podzia?em na 6 cz??ci
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zmywarka do szk?a laboratoryjnego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42959000 Lave-vaisselle usage non mÈnager
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
Zmywarka do szk?a laboratoryjnego
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 28 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Mieszad?o mechaniczne w zestawie ze statywem, z??czk krzy?ow i pr?tem z ko?cÛwk ?mig?a 4-?opatkow
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38436500 MÈlangeurs mÈcaniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
Mieszad?o mechaniczne w zestawie ze statywem, z??czk krzy?ow i pr?tem z ko?cÛwk ?mig?a 4-?opatkow
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 35 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Automatyczny licznik komÛrek z sensorami
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38550000 Compteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
Automatyczny licznik komÛrek z sensorami
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 35 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Mikroskop ?wietlny
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38634000 Microscopes optiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
Mikroskop ?wietlny
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 21 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
System do badania bioimpedancji komÛrek
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33120000 SystËmes d'enregistrement et appareils d'exploration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
System do badania bioimpedancji komÛrek
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 42 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Skaler wolnostoj?cy
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33131152 Instruments dÈtartrer
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
Skaler wolnostoj?cy
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 14 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Bior?c pod uwag 30 dniowy termin na sk?adanie ofert, czas konieczny na dokonanie oceny ofert, jak rÛwnie termin realizacji zamÛwie?, w przypadku przed?u?enia procedury przetargowej, a tym bardziej konieczno?ci powtÛrzenia post?powania przetargowego, istnieje realne zagro?enie, ?e dostawa nie zostanie zrealizowana w wymaganym terminie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 06/12/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 05/03/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 06/12/2021 Heure locale: 10:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych wykonawcy
   1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej prowadzon i og?aszan przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la Dzia IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Bia?ystok: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 06/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33120000 - Systèmes d'enregistrement et appareils d'exploration 
33131152 - Instruments à détartrer 
38436500 - Mélangeurs mécaniques 
38550000 - Compteurs 
38634000 - Microscopes optiques 
42959000 - Lave-vaisselle à usage non ménager