Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 28/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok:RÈactifs de laboratoire

2022/S 226-649911  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Bia?ystok: RÈactifs de laboratoire 2022/S 226-649911 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku NumÈro national d'identification: 000288610 Adresse postale: M. Sk?odowskiej-Curie 24a Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-276 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Czaczkowska Courriel: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://e-propublico.pl
I.3) Communication L'accËs aux documents du marchÈ est restreint. De plus amples informations peuvent Ítre obtenues l'adresse suivante: https://e-propublico.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://e-propublico.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s) La communication Èlectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas gÈnÈralement disponibles. Un accËs direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://e-propublico.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw wraz z dzier?aw? aparatury w 3 pakietach na okres 24 miesi?cy do ZDL USK w Bia?ymstoku, ul. ?urawia 14 NumÈro de rÈfÈrence: 25/SZ/2022
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Sukcesywna dostawa odczynnikÛw wraz z dzier?aw? aparatury w 3 pakietach do Zak?adu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Bia?ymstoku, ul. ?urawia 14 w okresie 24 miesi?cy (
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 542 856.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
ZDL USK w Bia?ymstoku: ul. ?urawia 14, 15-540 Bia?ystok
II.2.4) Description des prestations:
Dzier?awa analizatora do bada? immunochemicznych wraz z sukcesywn? dostaw? odczynnikÛw , materia?Ûw eksploatacyjnych na okres 24-miesi?cy SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera formularz cenowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 460 484.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires odczynniki wraz z dzier?aw? Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 9 209.69 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
ZDL USK w Bia?ymstoku: ul. ?urawia 14, 15-540 Bia?ystok
II.2.4) Description des prestations:
Dzier?awa analizatora do przeprowadzania elektroforezy na ?elach agarozowych wraz z odczynnikami, kontrolami i materia?ami eksploatacyjnymi SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera formularz cenowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 51 528.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires odczynniki wraz z dzier?aw? Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 1 030.56 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
ZDL USK w Bia?ymstoku: ul. ?urawia 14, 15-540 Bia?ystok
II.2.4) Description des prestations:
Materia?y zu?ywalne , jednorazowego u?ytku do Zak?adu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesi?cy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera formularz cenowy
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 30 844.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires materia?y zu?ywalne Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 616.88 PLN.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z Za??cznikiem nr 5 do SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/12/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 27/03/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/12/2022 Heure locale: 11:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokumenty wymagane na etapie sk?adania ofert/wnioskÛw: Formularz ofertowy Jednolity europejski dokument zamÛwienia O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu wst?pnym Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby Potwierdzenie umocowania do dzia?ania w imieniu wykonawcy Formularz cenowy Dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny rÛwnowa?ny dokument O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu O?wiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapita?owej Informacje dodatkowe: a) Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia. b) Wykonawca, ktÛry w ofercie powo?uje si? na rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia. c) Ilekro? w niniejszej SWZ w opisie przedmiotu zamÛwienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz? wyrazy "lub rÛwnowa?ne". d) Przez s?owo rÛwnowa?ny Zamawiaj?cy rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ), a do oceny ich rÛwnowa?no?ci b?dzie bra? pod uwag? wy??cznie te parametry, ktÛre podane s? w OPZ. O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu, a tak?e art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, oraz rozporz?dzenia UE 2022/576 z dnia
   8. 04.2022r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Dostawa odczynnikÛw wraz z dzier?aw? aparatury w 3 pakietach na okres 24 miesi?cy do ZDL USK w Bia?ymstoku, ul. ?urawia 14 28/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire