01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/08/2018
Date de péremption : 30/08/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: RÈactifs et produits de contraste

2018/S 157-359608 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/08/2018 S157  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Bia?ystok: RÈactifs et produits de contraste 2018/S 157-359608 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Bia?ostockie Centrum Onkologii im. M. Sk?odowskiej-Curie w Bia?ymstoku ul. Ogrodowa 12 Bia?ystok 15-027 Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych TÈlÈphone: +48 856646708 Courriel: bco@onkologia.bialystok.pl Fax: +48 857435913 Code NUTS: PL841 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.onkologia.bialystok.pl www.onkologia.bialystok.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication L'accËs aux documents du marchÈ est restreint. De plus amples informations peuvent Ítre obtenues l'adresse suivante: www.onkologia.bialystok.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues autre adresse:
Bia?ostockie Centrum Onkologii im. M. Sk?odowskiej-Curie w Bia?ymstoku ul. Ogrodowa 12 Bia?ystok 15-027 Pologne Point(s) de contact: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut, El?bieta Boguska, Magdalena Dziamecka TÈlÈphone: +48 856646708 Courriel: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl Fax: +48 857435913 Code NUTS: PL841 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.onkologia.bialystok.pl www.onkologia.bialystok.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przetarg nieograniczony na dostaw odczynnikÛw i dzier?aw analizatorÛw.
NumÈro de rÈfÈrence: DZP-PN/16/2018
II.1.2) Code CPV principal 33696000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odczynnikÛw, materia?Ûw pomocniczych i dzier?awa analizatorÛw, w 2 zadaniach stanowi?cych cz??ci zamÛwienia. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo okre?lono w SIWZ i Za??cznikach nr
   2. 1,
   2. 2 i
   3. 
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 38434570
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Lieu principal d'exÈcution:
Bia?ostockie Centrum Onkologii im. M. Sk?odowskiej-Curie w Bia?ymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Bia?ystok, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie 1: a) dostawa odczynnikÛw, b) dostawa materia?Ûw kontrolnych i eksploatacyjnych, c) dzier?awa analizatorÛw hematologicznych (g?Ûwnego i pomocniczego). Przedmiot zamÛwienia w zakresie Zadania 1 szczegÛ?owo okre?lono w SIWZ i Za??cznikach nr
   2. 1 i
   3. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Dopuszcza si mo?liwo? zwi?kszenia do 30 % dostaw przedmiotu zamÛwienia, w przypadkach zwi?kszonego zapotrzebowania.
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kwota wadium: 3 500,00 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696000 38434000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Lieu principal d'exÈcution:
Bia?ostockie Centrum Onkologii im. M. Sk?odowskiej-Curie w Bia?ymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Bia?ystok, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie 2: a) dostawa odczynnikÛw, b) dostawa materia?Ûw kalibracyjnych, kontrolnych i eksploatacyjnych, c) dzier?awa analizatora do bada koagulologicznych. Przedmiot zamÛwienia w zakresie Zadania 2 szczegÛ?owo okre?lono w SIWZ i Za??cznikach nr
   2. 2 i
   3. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Dopuszcza si mo?liwo? zwi?kszenia do 30 % dostaw przedmiotu zamÛwienia, w przypadkach zwi?kszonego zapotrzebowania.
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kwota wadium: 2 100,00 PLN.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umÛw zosta?y opisane w Za??cznikach nr 5 i 6 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 30/08/2018 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 30/08/2018 Heure locale: 11:30 Lieu:
Dzia ZamÛwie Publicznych BCO, Bia?ystok, ul. Ogrodowa 12, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Wymagane wadia: okre?lono w Sekcji II.2.14.
   2.  O zamÛwienie mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegaj wykluczeniu.
   3.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?: a) ktÛry nie wyka?e, ?e nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp, b) wobec ktÛrego zachodz podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.
   4.  Wykonawca, aktualny na dzie sk?adania ofert JEDZ, musi przes?a w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BCO informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. Je?eli o?wiadczenie, o ktÛrym mowa powy?ej, jest wymagane, Zamawiaj?cy udost?pni wzÛr o?wiadczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego wraz z informacjami, o ktÛrych mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
   6.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp, b) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp, c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, d) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, e) dokumentÛw dotycz?cych innych podmiotÛw, na zasoby ktÛrych powo?uje si Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu, f) o?wiadcze Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d)) zawartych w Za??czniku nr 4 do SIWZ, g) wype?nionych Za??cznikÛw nr
   2. 1 i
   2. 2 do SIWZ (w zale?no?ci od oferowanego zadania) w wersji elektronicznej na dowolnym no?niku, h) opisÛw lub innych podobnych materia?Ûw dotycz?cych oferowanych analizatorÛw (np. firmowych materia?Ûw i informacji z parametrami technicznymi, kart katalogowych, folderÛw, ulotek itp.), przet?umaczonych na j?zyk polski lub w j?zyku angielskim, pochodz?cych od producenta lub dystrybutora analizatorÛw.
   7.  Wymagane dokumenty zosta?y szczegÛ?owo opisane w SIWZ.
   8.  Termin jednostkowej dostawy nie mo?e by d?u?szy ni?: a) dotyczy pkt III.1.1) a) i b) SIWZ (Zadanie 1): w ci?gu 5 dni roboczych, b) dotyczy pkt III.1.2) a) i b) SIWZ (Zadanie 2): w ci?gu 3 dni roboczych. Od daty z?o?enia zamÛwienia przez Zamawiaj?cego.
   9.  Termin zwi?zania ofert?, o ktÛrym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty sk?adania ofert): 60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33696000 - Réactifs et produits de contraste 
33696200 - Réactifs pour analyses de sang 
38434000 - Analyseurs 
38434570 - Analyseurs d'hématologie