Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 03/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 37-093279  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Bia?ystok: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 037-093279

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 028-069361)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo us?ugowo-handlowo-produkcyjne Lech SpÛ?ka z o.o.
NumÈro national d'identification: 5000147200000
Adresse postale: ul. KombatantÛw 4
Ville: Bia?ystok
Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
Code postal: 15-110
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Daniel Michaluk
Courriel: biuro@lech.net.pl
TÈlÈphone: +48 856539444
Fax: +48 856522312
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw o kodzie 17 09 04 pochodz?cych z ZUOK w Hryniewiczach

NumÈro de rÈfÈrence: NDZ.231.2.2021.DM

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw w ??cznej ilo?ci 3 000 Mg, o kodzie 17 09 04 ñ Zmieszane odpady z budowy, remontÛw i demonta?u inne ni wymienione w kodach:17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw w instalacji do odzysku, przez Wykonawc?, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, przy uwarunkowaniach opisanych w SWZ dost?pnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 028-069361

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiaj?cy okre?la warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: 1) uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e si posiadaniem uprawnie do przetwarzania odpadÛw 17 09 04 (procesy odzysku lub unieszkodliwiania R5, D5, R12) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w szczegÛlno?ci: zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw lub pozwolenie zintegrowane. W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona zobowi?zany jest z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp: a) uprawnienia do przetwarzania odpadÛw 17 09 04 (procesy odzysku lub unieszkodliwiania R5, D5, R12) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w szczegÛlno?ci: zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw lub pozwolenie zintegrowane.

Lire:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiaj?cy okre?la warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: 1) uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e si posiadaniem uprawnie do przetwarzania odpadÛw 17 09 04 (procesy odzysku R5, R12) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w szczegÛlno?ci: zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw lub pozwolenie zintegrowane. W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona zobowi?zany jest z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp: a) uprawnienia do przetwarzania odpadÛw 17 09 04 (procesy odzysku R5, R12) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w szczegÛlno?ci: zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw lub pozwolenie zintegrowane.

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:


   2.  Zamawiaj?cy wskazuje na art. 139 ust. 2 ustawy Pzp i informuje, ?e Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia wraz z ofert do?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia). Obowi?zek z?o?enia o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia) dotyczy wy??cznie Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona.

Lire:


   2.  Zamawiaj?cy wskazuje na art. 139 ust. 2 ustawy Pzp i informuje, ?e Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia). Obowi?zek z?o?enia o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia) dotyczy wy??cznie Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona.

NumÈro de section: II.1.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: KrÛtki opis:

Au lieu de:


   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw w instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, przez Wykonawc?, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, przy uwarunkowaniach opisanych w SWZ dost?pnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Lire:


   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw w instalacji do odzysku, przez Wykonawc?, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, przy uwarunkowaniach opisanych w SWZ dost?pnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 23/02/2021

Heure locale: 00:00

Lire:

Date: 03/03/2021

Heure locale: 00:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Oferta musi zachowa wa?no? do:

Au lieu de:

Date: 21/06/2021

Lire:

Date: 31/05/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 23/02/2021

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 03/03/2021

Heure locale: 08:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères