Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Services postaux

2022/S 131-374247  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Bia?ystok: Services postaux 2022/S 131-374247 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Bia?ystok NumÈro national d'identification: PL343 Adresse postale: ul. S?onimska 1 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Pie?kowska Courriel: zzp@um.bialystok.pl TÈlÈphone: +48 858696932 Fax: +48 858696249 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ Adresse du profil díacheteur: www.bialystok.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku NumÈro de rÈfÈrence: ORN-III.271.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 64110000 Services postaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug pocztowych przez Wykonawc? na potrzeby Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek pocztowych (przesy?ki listowe, paczki pocztowe, przesy?ki kurierskie) jak rÛwnie? zwrot przesy?ek niedor?czonych po wyczerpaniu mo?liwo?ci dor?czenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 896) wraz z us?ug? odbioru przesy?ek z siedziby Zamawiaj?cego z dokumentami nadawczymi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64112000 Services postaux relatifs aux lettres 64113000 Services postaux relatifs aux colis 64120000 Services de courrier 60160000 Transport routier postal
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik nr 8 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: ilo?? placÛwek czynnych do godziny 20:00 / PondÈration: 30% CritËre de qualitÈ - Nom: ilo?? placÛwek przystosowanych do obs?ugi osÛb niepe?nosprawnych / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
   1. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci
:
100 000,00 PLN.
   2. Zamawiaj?cy przewiduje odwrÛcon? kolejno?? badania i oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
   3. Termin z sekcji IV.2.6 liczy si? zgodnie z art. 114 Kc ñ miesi?c liczy si? za 30 dni.
   4.  Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamÛwienia, ktÛrych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 099-274375
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. PODSTAWY WYKLUCZENIA:
   1.  Z post?powania wyklucza si? WykonawcÛw w przypadkach okre?lonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie: 1) art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. II. W CELU POTWIERDZENIA, ?E WYKONAWCA:
   1.  nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, Wykonawca do??cza do oferty: Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia/ESPD (zwany dalej ÑJEDZî), o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ñ na lub wg za??cznika nr 2 do SWZ. O?wiadczenie nale?y wype?ni? zgodnie z instrukcj?, ktÛra znajduje si? na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zak?adka: E-us?ugi/JEDZ. Formularz wst?pnie przygotowany przez Zamawiaj?cego dla przedmiotowego post?powania w formie elektronicznej (w formacie .xml - do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dost?pny na Platformie. Uwaga: W cz??ci IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca mo?e wype?ni? wy??cznie sekcj? ? (ogÛlne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriÛw kwalifikacji).
   2.  nie podlega wykluczeniu z post?powania, Wykonawca do??cza do oferty: o?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego - na lub wg za??cznika nr 2a do SWZ. III. WYKAZ PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, SK?ADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO zgodnie z rozdz. VIII SWZ. www.uzp.gov.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej, przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, a wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie zgodnie z przepisami art. 513 ñ 521 ustawy Pzp. 1) Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp, c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 2) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. 3) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 4) Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 5) Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. 6) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie. 7) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 2 ppkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   3.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX Rozdzia?u 2 Oddzia? 3 -12 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. SzczegÛ?owe zasady wnoszenia skargi - zgodnie z przepisami art. 579 ñ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Bia?ystok: Services postauxType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60160000 - Transport routier postal 
64110000 - Services postaux 
64112000 - Services postaux relatifs aux lettres 
64113000 - Services postaux relatifs aux colis 
64120000 - Services de courrier