Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Services de rÈparation et d'entretien

2020/S 129-317470  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - ProcÈdure ouverte Pologne-Bia?ystok: Services de rÈparation et d'entretien 2020/S 129-317470 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Enea Ciep?o Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Warszawska 27 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-062 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata W?ostowska Courriel: malgorzata.wlostowska@enea.pl TÈlÈphone: +48 856549987 Fax: +48 856549541 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.enea.pl/pl/enea-cieplo https://www.enea.pl/pl/enea-cieplo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug serwisowych w zakresie mechanicznym polegaj na: usuwa usterek i awarii, wykon prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzenie gospodarki materia?owej w obszarze kot?owni w latach 2018ñ2020 NumÈro de rÈfÈrence: KZB-TC.2102.3.2017
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de rÈparation et d'entretien
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
Enea Ciep?o Sp. z o.o., Oddzia Elektrociep?ownia Bia?ystok, ul. gen. W?adys?awa Andersa 15, 15-124 Bia?ystok, POLSKA.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug serwisowych w zakresie mechanicznym polegaj?cych na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materia?owej w okresie
   1. 1.2018ñ31.12.2020 w elektrociep?owni w Bia?ymstoku w obszarze kot?owni obejmuj?cym: a) cz?? ci?nieniow kot?Ûw parowych wraz z ich osprz?tem i konstrukcj oraz budow rusztowa?; b) uk?ady powietrza i spalin, elektrofiltry, uk?ady odazotowania spalin, instalacj odsiarczania spalin oraz armatur i ruroci?gi w zakresie instalacji kot?owych i przykot?owych; c) uk?ady podawania paliwa do kot?Ûw, m?yny, od?u?lacze, palniki py?owe i olejowe; d) budynek kot?owni.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2018 Fin: 31/12/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 003-004062
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug serwisowych w zakresie mechanicznym polegaj na: usuwa usterek i awarii, wykon prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzenie gospodarki materia?owej w obszarze kot?owni w latach 2018ñ2020.
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/12/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ferrox Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. gen. W?adys?awa Andersa 15 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-124 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 4 307 477.10 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w rozdziale 2 dzia?u VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 50000000 Services de rÈparation et d'entretien
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exÈcution:
Enea Ciep?o Sp. z o.o., Oddzia Elektrociep?ownia Bia?ystok, ul. gen. W?adys?awa Andersa 15, 15-124 Bia?ystok, POLSKA.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug serwisowych w zakresie mechanicznym polegaj?cych na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materia?owej w okresie
   1. 1.2018ñ31.12.2020 w elektrociep?owni w Bia?ymstoku w obszarze kot?owni obejmuj?cym: a) cz?? ci?nieniow kot?Ûw parowych wraz z ich osprz?tem i konstrukcj oraz budow rusztowa?; b) uk?ady powietrza i spalin, elektrofiltry, uk?ady odazotowania spalin, instalacj odsiarczania spalin oraz armatur i ruroci?gi w zakresie instalacji kot?owych i przykot?owych; c) uk?ady podawania paliwa do kot?Ûw, m?yny, od?u?lacze, palniki py?owe i olejowe; d) budynek kot?owni.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2018 Fin: 31/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 4 727 477.10 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ferrox Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. gen. W?adys?awa Andersa 15 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-124 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W zwi?zku z zaistnia?ymi, niezale?nymi od stron umowy okoliczno?ciami, zwi?zanymi z wi?ksz ni pierwotnie zak?adano cz?stotliwo?ci wyst?powania usterek i awarii, po stronie Zamawiaj?cego wyst?pi?a potrzeba zwi?kszenia zakresu us?ug w podstawowym okresie obowi?zywania umowy skutkuj?ca zwi?kszeniem maksymalnej warto?ci zobowi?za Zamawiaj?cego o kwot 420 000,00 PLN.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z zaistnia?ymi, niezale?nymi od stron umowy okoliczno?ciami, zwi?zanymi z wi?ksz ni pierwotnie zak?adano cz?stotliwo?ci wyst?powania usterek i awarii, po stronie Zamawiaj?cego wyst?pi?a potrzeba zwi?kszenia zakresu us?ug w podstawowym okresie obowi?zywania umowy skutkuj?ca zwi?kszeniem maksymalnej warto?ci zobowi?za Zamawiaj?cego o kwot 420 000,00 PLN.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 4 307 477.10 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 4 727 477.10 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de réparation et d'entretien