Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 21/12/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe

2020/S 227-560129  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Pologne-Bia?ystok: Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe 2020/S 227-560129 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Enea Ciep?o Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Warszawska 27 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-062 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata W?ostowska Courriel: malgorzata.wlostowska@enea.pl Téléphone: +48 856549987 Fax: +48 856549541 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.enea.pl/pl/enea-cieplo
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://enea-cieplo-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug serwisowych w zakresie usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac konserwacyjnych i przegl?dów w zakresie obwodów zabezpieczeniowych, sterowa elektrycznych oraz AKPiA Numéro de référence: OZ/260/MW/U/08/20
II.1.2) Code CPV principal 50532000 Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug serwisowych usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac konserwacyjnych i przegl?dów w zakresie obwodów zabezpieczeniowych, sterowa elektrycznych oraz AKPiA w okresie
   1. 4.2021-31.3.2022 w Elektrociep?owni Bia?ystok.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exécution:
Enea Ciep?o Sp. z o.o. Oddzia Elektrociep?ownia Bia?ystok, ul. gen. W?adys?awa Andersa 15, 15-124 Bia?ystok
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug serwisowych usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac konserwacyjnych i przegl?dów w zakresie obwodów zabezpieczeniowych, sterowa elektrycznych oraz AKPiA w okresie
   1. 4.2021-31.3.2022 w Elektrociep?owni Bia?ystok w obszarach
:
Obszar I: zabezpieczenia elektryczne, obwody sterowniczo-sygnalizacyjne i pomiarowe urz?dze elektroenergetycznych zasilanych napi?ciem: 0,4 kV, 0,7 kV, 6 kV, 10,5 kV, 15 kV, 110 kV, pr?dem sta?ym 230 V, urz?dzenia zainstalowane w strefach zagro?onych wybuchem, uk?ady rozliczeniowe pomiarów energii elektrycznej, falowniki, zasilacze UPS, urz?dzenia zasilaj?ce elektrofiltry (regulatory napi?cia, zespo?y prostownikowe itp.), uk?ady SZR i PPZ, uk?ady wzbudzenia i regulacji napi?cia generatorów i transformatorów, uk?ady synchronizacji. Obszar II: obiektowa, zdalna i miejscowa aparatura kontrolno-pomiarowa oraz uk?ady automatyki: - pomiary ci?nienia, - pomiary temperatur, - pomiary przep?ywu, - pomiary poziomu, - pomiary specjalne turbozespo?ów, - uk?ady pomiarowe wibrodiagnostyki maszyn - pomiary fizykochemiczne analityki gazowej, - uk?ady pomiarowe analityki gazów w generatorach, - uk?ady detekcji H2 w obszarach zagro?onych wybuchem, - uk?ady detekcji NH3 na instalacji odazotowania spalin, - uk?ady detekcji O2 i CO na instalacji biomasy, - pomiary fizykochemiczne obiegów wodno-parowych uk?adów blokowych i pozablokowych, - izotopowa aparatura pomiarowa wykorzystuj?ca promieniowanie jonizuj?ce, - przeliczniki ciep?a w wodzie i parze, - sygnalizatory dwustanowe ci?nienia, temperatury, poziomu itp., - nap?dy zawierade i zaworów regulacyjnych w zakresie elektrycznym, - systemy monitoringu wizyjnego obiektów technologicznych i obiektowe urz?dzenia automatyki technologicznej: nap?dy zaworów odcinaj?cych i regulacyjnych; sygnalizatory dwustanowe poziomu, ci?nienia, temperatury; czujniki indukcyjne po?o?enia oraz ruchu; elektrozawory; uk?ady sterowania (przeka?niki, styczniki, sterowniki obiektowe i inne). Obszar III: Konserwacja aparatury pomiarów fizykochemicznych polegaj?ca na obchodach w dni robocze, wykonywaniu okresowych czynno?ci zwi?zanych z eksploatacj urz?dze pomiarowych zawartych w DTR urz?dze takich jak: wymiana i czyszczenie filtrów, wymiana odczynników, p?ynów, regulacja przep?ywu próbki i inne, odstawienie i uruchamianie uk?adów pomiarów fizykochemicznych w zale?no?ci od pracy urz?dze technologicznych Elektrociep?owni Bia?ystok, itp. na instalacjach: a) wodno-parowych bloków nr 1, 2, 3 oraz turbozespo?u TZ4; b) monitoringu spalin komina nr 2 (prowadzenie kart CUSUM zgodnie z procedur QAL3 wed?ug normy PN 14181); c) monitoringu spalin komina nr 3 (prowadzenie kart CUSUM zgodnie z procedur QAL3 wed?ug normy PN 14181); d) monitoringu spalin przed obrotowymi podgrzewaczami powietrza kot?ów K5, K6; e) monitoringu spalin przed obrotowymi podgrzewaczami powietrza kot?a K7; f) monitoringu spalin przed obrotowymi podgrzewaczami powietrza kot?a K8; g) monitoring spalin na potrzeby instalacji odazotowania spalin kot?ów K7 i K8 przed i za SCRami; h) monitoring spalin na potrzeby instalacji odsiarczania spalin kot?ów K7 i K8; i) gospodarki wodno-?ciekowej i UOC; j) sieci ciep?owniczej. Wed?ug zakresów okre?lonych w cz??ci 2 SIWZ - Projekt umowy w za??czniku nr
   1.  Wykonanie wy?ej wymienionych prac jest niezb?dne do zapewnienia ci?g?o?ci ?wiadczenia us?ug usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac konserwacyjnych i przegl?dów w zakresie obwodów zabezpieczeniowych, sterowa elektrycznych oraz AKPiA.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/04/2021 Fin: 31/03/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zachowana numeracja z cz??ci I SIWZ.
   5. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   5. 1.1. nie podlegaj wykluczeniu. VII. Dodatkowo z post?powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?:
   7. 1. w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba, ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 t.j);
   7. 2 który naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
   9. 5. Zamawiaj?cy, z uwagi na zastosowanie aukcji elektronicznej w Post?powaniu, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenia zamówienia wezwie Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy - przed zaproszeniem Wykonawców do udzia?u w aukcji elektronicznej - do z?o?enia wszystkich o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj wykluczeniu, spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, a je?eli zachodz uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s ju aktualne, do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów:
   9. 5.1.1. informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   9. 5.1.2. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   9. 5.1.3. za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   9. 5.1.4.odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   9. 5.1.5 o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j.).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zachowana numeracja z cz??ci I SIWZ.
   5. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   5. 1.2. spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   5. 1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e:
   5. 1.2.2.1.posiada dost?p do ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow w wysoko?ci, co najmniej: 500 000 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia informacj mo?e z?o?y jeden lub kilka podmiotów ??cznie spe?niaj?cych powy?szy warunek.
   5. 1.2.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum: 1 000 000 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych), W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia informacj mo?e z?o?y jeden lub kilka podmiotów ??cznie spe?niaj?cych powy?szy warunek. W przypadku, kiedy kwoty b?d podane w walucie innej ni PLN, Zamawiaj?cy w celu oceny spe?nienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN wed?ug ?redniego kursu NBP na dzie?, w którym opublikowano og?oszenie o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu opublikowania og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiaj?cy przyjmie kurs przeliczeniowy wed?ug ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   9. 5. Zamawiaj?cy, z uwagi na zastosowanie aukcji elektronicznej w post?powaniu, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenia zamówienia wezwie Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy - przed zaproszeniem Wykonawców do udzia?u w aukcji elektronicznej - do z?o?enia wszystkich o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj wykluczeniu, spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, a je?eli zachodz uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s ju aktualne, do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów dla warunku, o którym mowa w pkt
   5. 1.2.2 cz??ci 1 SIWZ:
   9. 5.2.1. informacj banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   9. 5.2.2. dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zachowana numeracja z cz??ci I SIWZ.
   5. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   5. 1.2. spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   5. 1.2.3. zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e:
   5. 1.2.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy, to w tym okresie, nale?ycie wykonali co najmniej jedno zamówienie dotycz?ce ?wiadczenia us?ug serwisowych polegaj?cych na: usuwaniu usterek i awarii lub wykonywaniu prac systematycznych b?d konserwacyjnych w zakresie zabezpiecze i sterowa elektrycznych oraz AKPiA realizowanych/zrealizowanych w elektrociep?owniach lub elektrowniach o mocy min. 100 MW o warto?ci nie mniejszej ni 400 000,00 PLN netto ka?da (s?ownie: czterysta tysi?cy z?otych 00/100);
   5. 1.2.3.2. dysponuje lub b?dzie dysponowa (ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi zasobami) nast?puj?cymi narz?dziami, urz?dzeniami (minimum 1 szt./kpl): - sprawne i spe?niaj?ce wymagania przepisów krajowych narz?dzia, zestawy narz?dzi nieiskrz?cych do pracy w strefach zagro?onych wybuchem, przyrz?dy oraz laboratoryjn aparatur kontrolno- pomiarow (np. mierniki, kalibratory, zadajniki, wzorce itp.), - laboratorium wyposa?onym we wzorcowane przez akredytowane laboratoria: mierniki wielko?ci elektrycznych (woltomierze, amperomierze, omomierze itp.), zadajniki pr?dowe, piece kalibracyjne, kalibratory do sprawdze przetworników, komunikatory do parametryzacji przetworników oraz wzorce (wzorce masy do prasek kalibracyjnych, wzorcowe czujniki temperatur, wzorcowe manometry itp.), oraz udokumentuj sposób prowadzenia bie??cego nadzoru nad posiadan przez siebie aparatur laboratoryjn?;
   5. 1.2.3.3. dysponuje osobami, które b?d skierowane przez Wykonawc do realizacji zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i zatrudnieni b?d przez Wykonawc lub Podwykonawc na umow o prac w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy na pe?ny etat w ca?ym okresie realizacji zamówienia, w tym: - minimum 10 osób posiadaj?cych wa?ne ?wiadectwa kwalifikacyjne "Eksploatacji" i minimum 2 osoby posiadaj?ce wa?ne ?wiadectwa kwalifikacyjne "Dozoru", o których mowa w rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz. U.2003.89.828 z pó?n. zm.) dla: "Grupa
   1.  Urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce, przesy?aj?ce i zu?ywaj?ce energi elektryczn?: 1) urz?dzenia pr?dotwórcze przy??czone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez wzgl?du na wysoko? napi?cia znamionowego; 2) urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi?ciu nie wy?szym ni 1 kV; 3) urz?dzenia, instalacje i sieci o napi?ciu znamionowym powy?ej 1 kV; 4) zespo?y pr?dotwórcze o mocy powy?ej 50 kW; 5) urz?dzenie elektrotermiczne; 7) sieci elektrycznego o?wietlenia ulicznego; 9) elektryczne urz?dzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urz?dzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpiecze urz?dze i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; "Grupa
   2.  Urz?dzenia wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce, przesy?aj?ce i zu?ywaj?ce ciep?o oraz inne urz?dzenia energetyczne: 1) kot?y parowe oraz wodne na paliwa sta?e, p?ynne i gazowe, o mocy powy?ej 50 kW, wraz z urz?dzeniami pomocniczymi; 2) sieci i instalacje cieplne wraz z urz?dzeniami pomocniczymi, o przesyle ciep?a powy?ej 50 kW; 3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powy?ej 50 kW, wraz z urz?dzeniami pomocniczymi; 4) przemys?owe urz?dzenia odbiorcze pary i gor?cej wody, o mocy powy?ej 50 kW; 5) urz?dzenia wentylacji, klimatyzacji i ch?odnicze, o mocy powy?ej 50 kW. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   9. 5. Zamawiaj?cy, z uwagi na zastosowanie aukcji elektronicznej w post?powaniu, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenia zamówienia wezwie Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy - przed zaproszeniem Wykonawców do udzia?u w aukcji elektronicznej - do z?o?enia wszystkich o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj wykluczeniu, spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, a je?eli zachodz uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s ju aktualne, do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów Dla warunku, o którym mowa w pkt
   5. 1.2.3, cz??ci 1 SIWZ:
   9. 5.3.1. wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   9. 5.3.2. wykaz narz?dzi nieiskrz?cych oraz wykaz aparatury laboratoryjnej wraz z udokumentowaniem sposobu prowadzenia nadzoru nad posiadan aparatur stosownymi procedurami.
   9. 5.3.3. wykaz osób, które b?d uczestniczy w wykonaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezb?dnych do wykonania zamówienia, posiadaj?cych wa?ne:
   9. 5.3.3.1. ?wiadectwa kwalifikacyjne "E", o których mowa w rozporz?dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) dla grupy
   1.  Urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce, przesy?aj?ce i zu?ywaj?ce energi elektryczn?, pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10 oraz grupa
   2.  Urz?dzenia wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce, przesy?aj?ce i zu?ywaj?ce ciep?o oraz inne urz?dzenia energetyczne, pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
   9. 5.3.3.2. ?wiadectwa kwalifikacyjne "D", o których mowa w rozporz?dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) dla grup: grupa
   1.  Urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce, przesy?aj?ce i zu?ywaj?ce energi elektryczn?, pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10 oraz grupa
   2.  Urz?dzenia wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce, przesy?aj?ce i zu?ywaj?ce ciep?o oraz inne urz?dzenia energetyczne, pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 10.
   9. 5.3.3.3. za?wiadczenia uprawniaj?ce do obs?ugi urz?dze transportu bliskiego w kategorii "Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo"
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Zachowana numeracja z cz??ci I SIWZ: 15.1. Wykonawcy sk?adaj?cy oferty przed up?ywem terminu sk?adania ofert musz wnie? wadium w wysoko?ci: 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych 00/100). 15.3. Wykonawca mo?e wnie? wadium w formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 27.1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % maksymalnej warto?ci nominalnej zobowi?zania Zamawiaj?cego wynikaj?cego z umowy, w formie okre?lonej w art. 148 ust. 1 ustawy. 27.2. Wykonawca uzyska i przed?o?y Zamawiaj?cemu zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy, najpó?niej przed zawarciem umowy.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
G?ówne warunki finansowe i uzgodnienia p?atnicze zosta?y okre?lone w cz??ci 2 SIWZ - Projekt umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
11.1. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. 11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy. 11.4. Wszelka korespondencja Zamawiaj?cego z Wykonawc b?dzie odbywa?a si za po?rednictwem pe?nomocnika, którego dane nale?y wpisa w formularzu "Oferta". 11.5. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców JEDZ lub o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Zachowana numeracja z cz??ci I SIWZ: 21.4. Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru oferty Najkorzystniejszej zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, je?eli z?o?one b?d co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu (art. 91a ust. 1 ustawy). 21.4.1. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami okre?lonymi w za??czniku nr 3 do cz??ci 1 SIWZ na platformie zakupowej Logintrade.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 002 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/12/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej Logintrade w siedzibie Enea Ciep?o Sp. z o.o., Oddzia Elektrociep?ownia Bia?ystok w Bia?ymstoku, przy ul. gen. W?adys?awa Andersa 15.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Doko?czenie z: III.1.1 Zdolno? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
   9. 5.1.6. o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   9. 5.1.7. o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne. Doko?czenie z III.1.3) Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe: 6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powy?ej 50 kW; 7) spr??arki o mocy powy?ej 20 kW oraz instalacje spr??onego powietrza i gazów technicznych; 8) urz?dzenia do sk?adowania, magazynowania i roz?adunku paliw, o pojemno?ci sk?adowania odpowiadaj?cej masie ponad 100 Mg; 10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urz?dzenia automatycznej regulacji do urz?dze i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; w tym - minimum 2 pracowników posiadaj?cych za?wiadczenia uprawniaj?ce do obs?ugi urz?dze transportu bliskiego w kategorii "Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo". Pracownicy wykonuj?cy prace musz posiada aktualne badania lekarskie z orzeczeniem wykonywania prac na wysoko?ci oraz prac w nara?eniu na promieniowanie jonizuj?ce kategorii B. Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie funkcji przez jedn osob w przypadku posiadania uprawnie w kilku specjalno?ciach.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. Procedury odwo?ania i skargi do s?du uregulowane s odpowiednio w rozdziale 2 i 3 dzia?u VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50532000 - Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils électriques et de matériel connexe