Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok:Services de santÈ

2022/S 224-644098  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Bia?ystok: Services de santÈ 2022/S 224-644098 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny ZOZ WojewÛdzki Szpital Zespolony im. J?drzeja ?niadeckiego w Bia?ymstoku NumÈro national d'identification: 0000003421 Adresse postale: ul. M. Sk?odowskiej-Curie 26 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Maciejewski Courriel: kadry@sniadecja.pl TÈlÈphone: +48 857488528 Fax: +48 857488593 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sniadecja.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych Lekarze USG,RM, dy?ury, Neurologia, Udarowy
II.1.2) Code CPV principal 85100000 Services de santÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.?wiadczenia medyczne w formie bada?, opisÛw: USG, USG metod? DOPPLERA, USG stawÛw, opisÛw bada? RM oraz pe?nienie dy?urÛw medycznych przez lekarza specjalist? lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii / radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
   2.  Udzielanie ?wiadcze? medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pe?nienie dy?urÛw medycznych przez lekarza posiadaj?cego specjalizacj? I lub II stopnia w dziedzinie neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdzia?em Udarowym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 366 384.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?wiadczenia medyczne w formie bada?, opisÛw: USG, USG metod? DOPPLERA, USG stawÛw, opisÛw bada? RM oraz pe?nienie dy?urÛw medycznych przez lekarza specjalist? lub w trakcie specjalizacji
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85110000 Services hospitaliers et services connexes 85111000 Services hospitaliers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenia medyczne w formie bada?, opisÛw: USG, USG metod? DOPPLERA, USG stawÛw, opisÛw bada? RM oraz pe?nienie dy?urÛw medycznych przez lekarza specjalist? lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii / radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Udzielanie ?wiadcze? medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pe?nienie dy?urÛw medycznych przez lekarza posiadaj?cego specjalizacj? I lub II stopnia
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85110000 Services hospitaliers et services connexes 85111000 Services hospitaliers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
Udzielanie ?wiadcze? medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pe?nienie dy?urÛw medycznych przez lekarza posiadaj?cego specjalizacj? I lub II stopnia w dziedzinie neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdzia?em Udarowym
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Przepisy dotycz?ce udzielania tego rodzaju zamÛwie? nie nak?adaj? na Udzielaj?cego zamÛwienia obowi?zku publikacji zaproszenia do ubiegania si? o zamÛwienie w Dz.U: UE. Zgodnie z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania nale?y przekaza? Urz?dowi WspÛlnot Europejskich, gdy? warto?? przedmiotu umowy o udzielenie ?wiadcze? opieki zdrowotnej przekracza wyra?on? w z?otych rÛwnowarto?? kwoty 130.000 euro wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez NBP w dniu rozstrzygni?cia post?powania.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych Lekarze USG,RM, dy?ury, Neurologia, Udarowy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Hnat Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Prywatny Gabinet Neurologiczny Piotr P. Rudzi?ski Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Indywidualna Praktyka Lekarska Specjalista Neurolog Marianna Grabowska Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Prywatna Praktyka Lekarska Maria Furman-Kukowska Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Indywidualna Praktyka Lekarska Monika ?ciana-Oleszczuk Ville: Jurowce Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Prywatna Praktyka Lekarska ?ukasz Pop?awski Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: lek. Kamil Krysiuk Indywidualna Praktyka Lekarska Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janusz Malijewski Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 29 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej WojewÛdzki Szpital Zespolony im. J. ?niadeckiego w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. M.Sk?odowskiej - Curie 26 Ville: Bia?ystok Code postal: 15-950 Pays: Pologne Adresse internet: www.sniadecja.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki odwo?awcze
   1.  W toku post?powania konkursowego Oferent, ktÛrego interes prawny dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielaj?cego ZamÛwienia zasad prowadzenia konkursu, mo?e skorzysta? ze ?rodkÛw odwo?awczych. ?rodki odwo?awcze nie przys?uguj? na niedokonanie wyboru Przyjmuj?cego zamÛwienie oraz na uniewa?nienie post?powania konkursowego.
   2.  W toku post?powania konkursowego do czasu jego zako?czenia Oferent mo?e z?o?y? do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar?onej czynno?ci. ï Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ci?gu 7 dni od daty jego z?o?enia i udziela odpowiedzi na pi?mie. Nieuwzgl?dnienie protestu wymaga uzasadnienia. ï W przypadku uwzgl?dnienia protestu Udzielaj?cy ZamÛwieni powtarza zaskar?on? czynno??. ï Protest z?o?ony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
   3.  Oferent bior?cy udzia? w post?powaniu mo?e wnie?? do Dyrektora zak?adu, w terminie 7 dni od dnia og?oszenia o rozstrzygni?ciu post?powania, odwo?anie dotycz?ce rozstrzygni?cia post?powania. Odwo?anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. ï Odwo?anie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo?ania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. ï rozstrzygni?ciu odwo?ania Oferent informowany jest niezw?ocznie. ï W przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania, przeprowadza si? ponownie post?powanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej Uniewa?nienie post?powania konkursowego
   1.  Udzielaj?cy ZamÛwienia uniewa?nia post?powanie konkursowe w przypadku gdy: ï nie wp?yn??a ?adna oferta ï odrzucono wszystkie oferty ï wp?yn??a jedna oferta niepodlegaj?ca odrzuceniu, z zastrze?eniem pkt 2, ï kwota najkorzystniejszej oferty (ofert) przewy?sza kwot?, ktÛr? Udzielaj?cy ZamÛwienia przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia ï nast?pi?a istotna zmiana okoliczno?ci powoduj?ca, ?e prowadzenie post?powania lub zawarcie umowy nie le?y w interesie osÛb b?d?cych ?wiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych, czego nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?
   2.  Je?eli w toku konkursu wp?yn??a tylko jedna oferta na dany zakres niepodlegaj?ca odrzuceniu, Komisja Konkursowa mo?e przyj?? t? ofert?, gdy z okoliczno?ci wynika, ?e og?oszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wp?ynie wi?cej ofert.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej WojewÛdzki Szpital Zespolony im. J. ?niadeckiego w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. M.Sk?odowskiej - Curie 26 Ville: Bia?ystok Code postal: 15-950 Pays: Pologne Adresse internet: www.sniadecja.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych Lekarze USG,RM, dy?ury, Neurologia, Udarowy 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85100000 - Services de santé 
85110000 - Services hospitaliers et services connexes 
85111000 - Services hospitaliers