Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok:Services de santé

2022/S 225-648529  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Bia?ystok: Services de santé 2022/S 225-648529 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J?drzeja ?niadeckiego w Bia?ymstoku Numéro national d'identification: 0000003421 Adresse postale: ul. M. Sk?odowskiej-Curie 26 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Maciejewski Courriel: kadry@sniadecja.pl Téléphone: +48 857488528 Fax: +48 857488593 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sniadecja.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udzielanie ca?odobowych ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej na rzecz pacjentów Oddzia?u Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
II.1.2) Code CPV principal 85100000 Services de santé
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udzielanie ca?odobowych ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej na rzecz pacjentów Oddzia?u Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 840 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85141200 Services prestés par le personnel infirmier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:

   2.  Udzielanie ca?odobowych ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej na rzecz pacjentów Oddzia?u Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Przepisy dotycz?ce udzielania tego rodzaju zamówie? nie nak?adaj? na Udzielaj?cego zamówienia obowi?zku publikacji zaproszenia do ubiegania si? o zamówienie w Dz.U: UE. Zgodnie z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania nale?y przekaza? Urz?dowi Wspólnot Europejskich, gdy? warto?? przedmiotu umowy o udzielenie ?wiadcze? opieki zdrowotnej przekracza wyra?on? w z?otych równowarto?? kwoty 130.000 euro wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez NBP w dniu rozstrzygni?cia post?powania.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Udzielanie ca?odobowych ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej na rzecz pacjentów Oddzia?u Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Indywidualna Praktyka Piel?gniarska Anna Zaniewska Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Prywatna Praktyka Piel?gniarska Ma?gorzata ?uk Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PER?A-MED Tomasz Per?owski Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Adam Niemotko Ville: Grabówka Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 210 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. ?niadeckiego w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. M. Sk?odowskiej-Curie 26 Ville: Bia?ystok Code postal: 15-950 Pays: Pologne Adresse internet: www.sniadecja.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki odwo?awcze
   1.  W toku post?powania konkursowego Oferent, którego interes prawny dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielaj?cego Zamówienia zasad prowadzenia konkursu, mo?e skorzysta? ze ?rodków odwo?awczych. ?rodki odwo?awcze nie przys?uguj? na niedokonanie wyboru Przyjmuj?cego zamówienie oraz na uniewa?nienie post?powania konkursowego.
   2.  W toku post?powania konkursowego do czasu jego zako?czenia Oferent mo?e z?o?y? do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar?onej czynno?ci. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ci?gu 7 dni od daty jego z?o?enia i udziela odpowiedzi na pi?mie. Nieuwzgl?dnienie protestu wymaga uzasadnienia. W przypadku uwzgl?dnienia protestu Udzielaj?cy Zamówieni powtarza zaskar?on? czynno??. Protest z?o?ony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
   3.  Oferent bior?cy udzia? w post?powaniu mo?e wnie?? do Dyrektora zak?adu, w terminie 7 dni od dnia og?oszenia o rozstrzygni?ciu post?powania, odwo?anie dotycz?ce rozstrzygni?cia post?powania. Odwo?anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwo?anie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo?ania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. rozstrzygni?ciu odwo?ania Oferent informowany jest niezw?ocznie. W przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania, przeprowadza si? ponownie post?powanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej Uniewa?nienie post?powania konkursowego
   1.  Udzielaj?cy Zamówienia uniewa?nia post?powanie konkursowe w przypadku gdy: nie wp?yn??a ?adna oferta odrzucono wszystkie oferty wp?yn??a jedna oferta niepodlegaj?ca odrzuceniu, z zastrze?eniem pkt 2, kwota najkorzystniejszej oferty (ofert) przewy?sza kwot?, któr? Udzielaj?cy Zamówienia przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia nast?pi?a istotna zmiana okoliczno?ci powoduj?ca, ?e prowadzenie post?powania lub zawarcie umowy nie le?y w interesie osób b?d?cych ?wiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych, czego nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?
   2.  Je?eli w toku konkursu wp?yn??a tylko jedna oferta na dany zakres niepodlegaj?ca odrzuceniu, Komisja Konkursowa mo?e przyj?? t? ofert?, gdy z okoliczno?ci wynika, ?e og?oszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wp?ynie wi?cej ofert.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. ?niadeckiego w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. M.Sk?odowskiej - Curie 26 Ville: Bia?ystok Code postal: 15-950 Pays: Pologne Adresse internet: www.sniadecja.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Udzielanie ca?odobowych ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej na rzecz pacjentów Oddzia?u Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85100000 - Services de santé 
85141200 - Services prestés par le personnel infirmier