01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Supervision des travaux de construction

2018/S 143-327586 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/07/2018 S143  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Bia?ystok: Supervision des travaux de construction 2018/S 143-327586 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Bia?ymstoku ul. Zwyci?stwa 2 Bia?ystok 15-703 Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Oniszczuk-Ostapczuk Téléphone: +48 856645837 Courriel: koniszczuk@gddkia.gov.pl Fax: +48 856526157 Code NUTS: PL84 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gddkia.gov.pl www.gddkia.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podzia?em na 15 cz??ci Numéro de référence: O.BI.D-3.2413.10.2018
II.1.2) Code CPV principal 71247000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podzia?em na 15 cz??ci
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 275 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Bielsk Podlaski - Podbiele w systemie projektuj i buduj"
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 71200000 71240000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Polska, województwo podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Bielsk Podlaski - Podbiele w systemie projektuj i buduj"
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin opracowania raportu ko?cowego / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Termin realizacji zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r. oraz w okresie do 72 miesi?cy trwania gwarancji; 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 8 000,00 PLN (s?ownie z?otych: osiem tysi?cy).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Podbiele - Suchowolce w systemie projektuj i buduj"
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 71200000 71240000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Polska, województwo podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Podbiele - Suchowolce w systemie projektuj i buduj"
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin opracowania raportu ko?cowego / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Termin realizacji zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r. oraz w okresie do 72 miesi?cy trwania gwarancji; 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 9 800,00 PLN (s?ownie z?otych: dziewi? tysi?cy osiemset).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odc. przej?cie przez Mo?ki w systemie projektuj i buduj"
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 71200000 71240000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Polska, województwo podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odc. przej?cie przez Mo?ki w systemie projektuj i buduj"
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin opracowania raportu ko?cowego / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Termin realizacji zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r. oraz w okresie do 72 miesi?cy trwania gwarancji; 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 5 500,00 PLN (s?ownie z?otych: pi? tysi?cy pi??set).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Suchowolce - Kleszczele w systemie projektuj i buduj"
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 71200000 71240000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Polska, województwo podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Suchowolce - Kleszczele w systemie projektuj i buduj"
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin opracowania raportu ko?cowego / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Termin realizacji zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r. oraz w okresie do 72 miesi?cy trwania gwarancji; 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 2 500,00 PLN (s?ownie z?otych: dwa tysi?ce pi??set).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Kleszczele - (Po?owce) granica Pa?stwa w systemie projektuj i buduj"
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 71200000 71240000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Polska, województwo podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Kleszczele - (Po?owce) granica Pa?stwa w systemie projektuj i buduj"
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin opracowania raportu ko?cowego / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Termin realizacji zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r. oraz w okresie do 72 miesi?cy trwania gwarancji; 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 9 800,00 PLN (s?ownie z?otych: dziewi? tysi?cy osiemset).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowo?ci S?ochy Annopolskie"
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 71200000 71240000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Polska, województwo podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowo?ci S?ochy Annopolskie"
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin opracowania raportu ko?cowego / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Termin realizacji zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2018 r. oraz w okresie do 72 miesi?cy trwania gwarancji; 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 900,00 PLN (s?ownie z?otych: dziewi??set)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odc. przej?cie przez Rydzewo w systemie projektuj i buduj"
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 71200000 71240000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Polska, województwo podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odc. przej?cie przez Rydzewo w systemie projektuj i buduj"
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin opracowania raportu ko?cowego / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Termin realizacji zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 16.9.2019 r. oraz w okresie do 96 miesi?cy trwania gwarancji; 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500,00 PLN (s?ownie z?otych: tysi?c pi??set).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 073-162005
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 3 Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Bielsk Podlaski - Podbiele w systemie projektuj i buduj"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ekoinwestycje Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17, lok. 1A Bia?ystok 15-620 Pologne Code NUTS: PL841
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 792 687.49 PLN Valeur totale du marché/du lot: 478 470.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 5 Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Podbiele - Suchowolce w systemie projektuj i buduj"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Instytut Zrównowa?onego Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17, lok. 1 Bia?ystok 15-620 Pologne Code NUTS: PL841
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 985 557.60 PLN Valeur totale du marché/du lot: 565 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 6 Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odc. przej?cie przez Mo?ki w systemie projektuj i buduj"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JM-Projekt Jaros?aw Malinowski ul. Klonowa 5 Augustów 16-300 Pologne Code NUTS: PL843
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 570 100.73 PLN Valeur totale du marché/du lot: 418 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 7 Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Suchowolce - Kleszczele w systemie projektuj i buduj"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Instytut Zrównowa?onego Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17, lok. 1 Bia?ystok 15-620 Pologne Code NUTS: PL841
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 244 596.55 PLN Valeur totale du marché/du lot: 523 980.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 8 Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Kleszczele - (Po?owce) granica Pa?stwa w systemie projektuj i buduj"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22 Pozna 60-829 Pologne Code NUTS: PL418
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 980 816.76 PLN Valeur totale du marché/du lot: 811 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 9 Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowo?ci S?ochy Annopolskie"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 12 Intitulé:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odc. przej?cie przez Rydzewo w systemie projektuj i buduj"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587701 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71247000 - Supervision des travaux de construction