Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 28/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok:Travaux de construction de lignes Èlectriques

2023/S 55-158327  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Pologne-Bia?ystok: Travaux de construction de lignes Èlectriques

2023/S 055-158327

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 033-097918)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Handlowo-Produkcyjne ÑLECHî SpÛ?ka z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 050001472
Adresse postale: KombatantÛw 4
Ville: Bia?ystok
Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
Code postal: 15-110
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Daniel Michaluk
Courriel: zamowienia@lech.net.pl
TÈlÈphone: +48 856539444
Fax: +48 856522312
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.lech.net.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa przy??czy kablowych Sn-15kV z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nN 15/0,4 kV na terenie ZUOK w Hryniewiczach k. Bia?egostoku

NumÈro de rÈfÈrence: NDZ.231.6.2023.DM

II.1.2)
Code CPV principal
45231400 Travaux de construction de lignes Èlectriques

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych polegaj?cych na budowie 2 (dwÛch) stacji transformatorowych w zabudowie kontenerowej z obs?ug? wewn?trzn? wraz z wyposa?eniem i uruchomieniem, budowa 2 (dwÛch) linii kablowych SN zasilaj?cych budowane stacje oraz przebudowa istniej?cej rozdzielni SN w stacji transformatorowej nr 11-X-1352.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 033-097918

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?)

Au lieu de:

Date: 19/06/2023

Lire:

Date: 23/06/2023

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u)

Au lieu de:

Date: 22/03/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/03/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)

Au lieu de:

Date: 22/03/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/03/2023

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Budowa przy??czy kablowych Sn-15kV z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nN 15/0,4 kV na terenie ZUOK w Hryniewiczach k. Bia?egostoku 28/03/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232221 - Sous-station de transformation 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45314310 - Installation de câblage 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf