Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 06/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok:Travaux de construction de ponts routiers

2023/S 18-049006  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Pologne-Bia?ystok: Travaux de construction de ponts routiers

2023/S 018-049006

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 228-653402)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Bia?ymstoku ul. Zwyci?stwa 2, 15-703 Bia?ystok
Adresse postale: ul. Zwyci?stwa 2
Ville: Bia?ystok
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Code postal: 15-703
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Karpiuk
Courriel: akarpiuk@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 856645838
Fax: +48 856526157
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna DK 64 - projektuj i buduj

Numéro de référence: O.BI.D-3.2411.25.2022

II.1.2)
Code CPV principal
45221111 Travaux de construction de ponts routiers

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa mostu przez rzek? Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 na Most zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie ?om?y?skim, na terenie gminy Wizna. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwole?, rozbudow? mostu wraz przebudow? odcinka drogi krajowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie oraz oddanie w/w obiektów do u?ytkowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 228-653402

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 30/01/2023

Heure locale: 10:50

Lire:

Date: 06/02/2023

Heure locale: 10:50

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 29/04/2023

Lire:

Date: 06/05/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 30/01/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 06/02/2023

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna DK 64 - projektuj i buduj 06/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232310 - Travaux de construction de lignes téléphoniques 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45233144 - Travaux de construction de passages supérieurs 
45233150 - Ouvrages de modération du trafic 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45262310 - Travaux de mise en œuvre de béton armé 
45262311 - Travaux de gros œuvre en béton 
71320000 - Services de conception technique 
71322300 - Services de conception de ponts 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
77211400 - Services d'abattage d'arbres