Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 14/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Travaux de construction de routes

2020/S 67-158431  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Bia?ystok: Travaux de construction de routes 2020/S 067-158431 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Podlaski Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. Elewatorska 6 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Code postal: 15-620 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Tomkiel Courriel: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl Téléphone: +48 856767139 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja samorz?dowa
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie drogami wojewódzkimi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zaprojektuj i wybuduj: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka".
II.1.2) Code CPV principal 45233120
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zaprojektuj i wybuduj: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski -Hajnówka".
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 45222000 45232300 45231400 45330000 45221111
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Lieu principal d'exécution:
Droga wojewódzka nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski -Hajnówka.
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektuj i wybuduj: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski -Hajnówka".
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 32 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczególnych wymaga?. W tej sekcji zosta?y wpisane:
   1.  Zamawiaj?cy wykluczy z udzia?u w post?powaniu Wykonawc w przypadkach okre?lonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. I. Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, sk?adanych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji):
   1.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteriów selekcji dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentów: Informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteriów selekcji dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy mo?e ??da nast?puj?cych dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1) Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiaj?cego); 2) wykazu us?ug, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2) Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiaj?cego); 3) wykazu osób, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 10) Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiaj?cego). II. Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, sk?adanych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia): W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y dokumenty okre?lone w §5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W zakresie spe?nienia warunku wymagane jest wykazanie: posiadanie ?rodków finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci co najmniej 40 000 000 PLN. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Okre?lony w sekcji III.1.2).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.Posiadanego do?wiadczenia zawodowego W zakresie spe?nienia warunku wymagane jest: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zako?czone), tj. doprowadzone przez Wykonawc co najmniej do podpisania protoko?u odbioru robót lub równowa?nego dokumentu, ?wiadcz?cego o zako?czeniu realizacji zamówienia, polegaj?ce na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych klasy minimum G o d?ugo?ci minimum 2 km o warto?ci minimum 30 000 000 PLN (brutto) (zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
   2. 3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z pó?n. zm.) z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, ...., I Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 zamówienia polegaj?cego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budow?/rozbudow?/ przebudow drogi publicznej o klasie minimum G o d?ugo?ci minimum 2 km (zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
   2. 3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z pó?n. zm.) oraz opracowaniem materia?ów do decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; ; lub Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 zadanie wykonane (zako?czone), tj. doprowadzone przez Wykonawc co najmniej do podpisania protoko?u odbioru robót lub równowa?nego dokumentu, ?wiadcz?cego o zako?czeniu realizacji zamówienia, polegaj?ce na zaprojektowaniu/dostosowaniu/optymalizacji/aktualizacji dokumentacji projektowej drogi oraz budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych klasy minimum G (zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
   2. 3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pó?n. zm.) i d?ugo?ci minimum 2 km o warto?ci minimum 30 000 000 PLN (brutto) z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie,
   2.  Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spe?nienia warunku wymagane jest wykazanie: 1) projektant bran?y drogowej / Kierownik zespo?u projektowego; 2) projektant drogowych obiektów in?ynierskich; 3) projektant - bran?a sanitarna; 4) projektant - bran?a telekomunikacyjna; 5) projektant - bran?a energetyczna; 6) jednostka/osoba dokonuj?ca bada geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu oraz innych niezb?dnych, do opracowania dokumentacji projektowej; 7) osoba odpowiedzialna za opracowania z zakresu ochrony ?rodowiska; 8) kierownik budowy; 9) kierownik robót drogowych; 10) kierownik robót na drogowych obiektach in?ynierskich; 11) kierownik robót sanitarnych; 12) kierownik robót telekomunikacyjnych; 13) kierownik robót energetycznych; 14) geodeta; 15) asystent ds. rozlicze?; 16) osoba pe?ni?ca nadzór przyrodniczy ze strony Wykonawcy; 17) osoba pe?ni?ca nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zosta okre?lony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy okre?lone zosta?y we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/05/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/05/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, tj.: w Podlaskim Zarz?dzie Dróg Wojewódzkich w Bia?ymstoku, ul. Elewatorska 6, POLSKA. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca zapewni jako cz?? swojej oferty wadium w wysoko?ci: 4 000 000 PLN (s?ownie: cztery miliony z?otych).
   2.  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj?cy b?dzie kierowa si nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: Cena - 60 % Skrócenie terminu realizacji zamówienia - 40 %
   3.  Dotyczy sekcji II.2.7) Okres obowi?zywania zamówienia: 1) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 12 miesi?cy od dnia podpisania umowy - rozumiane jako uzyskanie ZRID. 2) Termin przekazania terenu budowy w ci?gu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawc zamówienia decyzji o Zezwoleniu na Realizacj Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalno?ci. 3) Termin zako?czenia realizacji robót jednoznaczny jest z data fizycznego zako?czenia robót potwierdzony w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zg?oszeniu Zamawiaj?cemu. 4) Termin zako?czenia realizacji robót - do 2 miesi?cy przed terminem zako?czenia realizacji zamówienia, z wy??czeniem okresów zimowych (15.12 - 15.03) 5) Termin zako?czenie realizacji zamówienia: do 20 miesi?cy od dnia przekazania terenu budowy.
   4.  Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin zwi?zania ofert wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   5.  Przewiduje si uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
   6.  Faktury b?d p?atne w terminie do 30 dni od daty ich dor?czenia Zamawiaj?cemu.
   7.  W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   8.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
   9.  Szczegó?owe zasady komunikacji mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami oraz opis sposobu przygotowania i z?o?enia ofert zosta?y opisane w SIWZ - istotne warunki zamówienia. 10. Wykonawca mo?e powierzy wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcom. 11. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym post?powaniu, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 12. Ze wzgl?du na ograniczon ilo? znaków szczegó?owe wymagania dotycz?ce kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz o?wiadczenia i dokumenty jakie zobowi?zani s dostarczy Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w SIWZ - istotne warunki zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, 2) w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si?: 3) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si?: 4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci: 1) Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do której jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na które nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 2) w przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji Zamawiaj?cy powtarza czynno? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci. 3) na czynno?ci, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przys?uguje odwo?anie, z zastrze?eniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. ?rodki ochrony prawnej reguluje dzia VI ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232300 - Travaux de construction de lignes téléphoniques et de lignes de communications et ouvrages annexes 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45330000 - Travaux de plomberie 
71320000 - Services de conception technique